Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu  člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14. i 1/18.) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2020./2021.godini broj 13/03-2-3-34-10043/20. od 24.06.2020.godine, Općinska služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike dana  29.06.2020. godine objavljuje

K O N K U R S

za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika

– djeci branilaca za školsku  2020./2021. godinu

I Predmet konkursa

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području općine Kakanj u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Kakanj kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Kakanj o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2020./2021.godinu.

            Visina novčane pomoći određena je u  sljedećim iznosima:

  1. za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM    
  2. za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM

II Pravo učešća na konkursu imaju:

djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

djeca umrlih ratnih vojnih invalida;

djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;

djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;

djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

III Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

           1)  koji obnavljaju istu godinu školovanja;

           2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu     ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

        3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva  prelaze iznos od 200,00 KM;

IV Kriteriji za izbor kandidata:

           Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

                  –     ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;

    –     socijalno-ekonomska situacija;

    –     učešće u Oružanim snagama;

            Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih,  nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica i istaknuti su na oglasnoj ploči grada/općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

– ovjerena kopija lične karte roditelja-staratelja;

-ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedočanstva iz predhodne školske godine;

-ovjerena kućna lista;

-uvjerenje o prebivalištu na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti BIZ ostvaruju u gradu/općini Kantona, kao i povratnike u Republiku Srpsku;

-uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;

-ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;

-ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;

-potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ( ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

VI Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj  u vremenu od 29.06. do 20.07.2020. godine na prijemnom šalteru Općine Kakanj.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti  uzete u razmatranje.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin