Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području ZDK za akademsku 2019/2020. godinu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji “Tekući transferi pojedincima-Tekući transfer za stipendiranje studenata” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, broj: 02-11-1592/20 od 30.01.2020. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području ZDK za akademsku 2019/2020. godinu.

Konkurs je objavljen na zvaničnoj web stranici Vlade ZDK:
https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/8292-konkurs-za-dodjelu-stipendija-redovnim-studentima-prvog-i-drugog-ciklusa-studija-s-prebivalistem-na-podrucju-zenicko-dobojskog-kantona-za-akademsku-2019-2020-godinu

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin