Konkurs za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za akademsku/školsku 2019/20. godinu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 4. Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja („Službene novine Općine Kakanj“  broj: 11/19) i člana 42. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu („Službene novine Općine Kakanj“ broj: 1/20), Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike raspisuje

KONKURS za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za akademsku/školsku  2019/20. godinu

         Općina Kakanj dodjeljuje stipendije za deficitarna zanimanja studentima prve godine I ciklusa studija i učenicima prvog razreda srednjih škola za akademsku/školsku 2019/20. godinu.

Visina stipendije za studente se utvrđuje u iznosu od 1.500,00 KM, a isplata će se vršiti u deset mjesečnih rata. Visina stipendije za učenike utvrđuje se u iznosu od 900,00 KM, a isplata će se vršiti u devet mjesečnih rata.

         Pravo učešća na konkursu imaju:

 • redovni i redovni samofinansirajući studenti I ciklusa studija, sa prebivalištem na području općine Kakanj, koji pohađaju programe obrazovanja za deficitarna zanimanja
 • redovni učenici srednjih škola, sa prebivalištem na području općine Kakanj,koji pohađaju programe obrazovanja za deficitarna zanimanja sa postignutim uspjehom najmanje dobar (3)
 • studenti i učenici koji upisuju prvu godinu studija ili prvi razred,
 • studenti i učenici koji ne primaju stipendiju drugog pravnog subjekta

         Pravo učešća na konkursu nemaju:

 • studenti/učenici koji nemaju prebivalište na području općine Kakanj
 • vanredni studenti, studenti na daljinu i vanredni učenici
 • studenti/učenici koji primaju stipendiju drugog pravnog subjekta
 • učenici koj su prethodni razred završili sa uspjehom manjim od dobar (3)

Lista kandidata za dodjelu stipendija biće sačinjena na osnovu ostvarenog     broja bodova po sljedećim kriterijima:

 1. utvrđena deficitarnost
 2. ostvareni uspjeh tokom prethodnog perioda/ciklusa školovanja

Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove:

a) za  studente prve godine

 • za ostvaren odličan uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 4 i množi sa koeficijentom 5
 • za ostvaren vrlo dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5
 • za ostvaren dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5
 • za učenike prvog razreda srednje škole
 • za ostvaren odličan uspjeh u devetom razredu prosječna ocjena uvećava se za 4 i množi sa koeficijentom 5
 • za ostvaren vrlodobar uspjeh u devetom razredu prosječna ocjena se uvećava za tri i množi koeeficijentom 5
 • za ostvaren dobar uspjeh u devetom razredu prosječna ocjena se uvećava za jedan i množi koeficijentom 5.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju oni kandidati koji su postigli bolji uspjeh iz predmeta važnih za struku.

Studenti/učenici koji ostvare pravo na stipendiju mogu koristiti to pravo do završetka srednje škole, odnosno do završetka I ciklusa studija, pod uslovima određenim  Odlukom o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):

 • prijava na konkurs (obavezna)
 • prijava mjesta prebivališta – obrazac PBA – 3 – ne starija od mjesec dana
 • izjavu studenta/učenika da ne prima stipendiju drugog poslodavca ili po drugom osnovu – ne stariju od mjesec dana
 • potvrdu o redovnom studiju sa naznakom da je student prvi put upisao

     određenu godinu studija i sa naznačenim smjerom–ne stariju od 30 dana

 • potvrdu o upisu u srednju školu sa naznačenim smjerom/zanimanjem
 • uvjerenje završnog razreda osnovne škole
 • ovjerene kopije svjedodžbi od I-IV razreda srednje škole

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kakanj – od 27. februara do 12. marta 2020. godine.

         Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  Službi za društvene djelatnostii, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike .

Kandidati su obavezni priložiti kompletnu dokumentaciju.

Nekompletna, neuredna i netačna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan konkursnog roka neće biti razmatrana.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

LISTE DEFICITARNIH ZANIMANJA ZA AKADEMSKU-ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

1. Lista deficitarnih zanimanja SSS:

 1. Zavarivač
 2. Operater za CNC mašine
 3. Elektroinstalater/ električar
 4. Mesar
 5. Vozač motornih vozila
 6. Keramičar/ podopolagač
 7. Moler/ farbar/ fasader
 8. Krojač
 9. Bravar/ tokar
 10. Limar/ autolimar/ krovopokrivač
 11. Autolakirer
 12. Automehaničar
 13. Izolater
 14. Monter suhe gradnje
 15. Vodoinstalater/ instalater plinskih instalacija i centralnog grijanja
 16. Monter klima uređaja i ventilacija
 17. Rukovalac građevinskim mašinama
 18. Kuhar
 19. Armirač/ tesar
 20. Građevinski tehničar

2. Lista deficitarnih zanimanja VSS:

 1. Doktor medicine
 2. Elektro inžinjer
 3. Mašinski inžinjer
 4. Građevinski inžinjer
 5. Šumarski inžinjer
 6. IT inžinjer (ETF i PMF)
 7. Inžinjer prehrambene tehnologije
 8. Arhitekta
 9. Profesor matematike
 10. Stomatolog
 11. Farmaceut

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin