Konkurs za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za akademsku/školsku 2020/21. godinu, rok za prijave 30. oktobar

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 4. Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja („Službene novine Općine Kakanj“  broj: 11/19) i člana 42. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu („Službene novine Općine Kakanj“ broj: 1/20), Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike raspisuje

KONKURS

za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za akademsku/školsku  2020/21. godinu

         Općina Kakanj dodjeljuje stipendije za deficitarna zanimanja studentima prve godine I ciklusa studija i učenicima prvog razreda srednjih škola za akademsku/školsku 2020/2021. godinu.

Visina stipendije za studente se utvrđuje u iznosu od 1.500,00 KM, a isplata će se vršiti u deset mjesečnih rata. Visina stipendije za učenike utvrđuje se u iznosu od 900,00 KM, a isplata će se vršiti u devet mjesečnih rata.

         Pravo učešća na konkursu imaju:

 • redovni i redovni samofinansirajući studenti koji su upisali prvu godinu I ciklusa studija, sa prebivalištem na području općine Kakanj, a koji pohađaju programe obrazovanja za deficitarna zanimanja
 • redovni učenici srednjih škola koji su upisali prvi razred, sa prebivalištem na području općine Kakanj, a koji pohađaju programe obrazovanja za deficitarna zanimanja sa postignutim uspjehom najmanje dobar (3)
 • studenti i učenici koji ne primaju stipendiju drugog pravnog subjekta

         Pravo učešća na konkursu nemaju:

 • studenti/učenici koji nemaju prebivalište na području općine Kakanj
 • vanredni studenti, studenti na daljinu i vanredni učenici
 • studenti/učenici koji primaju stipendiju drugog pravnog subjekta
 • učenici koj su prethodni razred završili sa uspjehom manjim od dobar (3)

Lista kandidata za dodjelu stipendija biće sačinjena na osnovu ostvarenog     broja bodova po sljedećim kriterijima:

 1. utvrđena deficitarnost
 2. ostvareni uspjeh tokom prethodnog perioda/ciklusa školovanja

Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove:

a) za  studente prve godine

 • za ostvaren odličan uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 4 i množi sa koeficijentom 5
 • za ostvaren vrlo dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5
 • za ostvaren dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5
 • za učenike prvog razreda srednje škole
 • za ostvaren odličan uspjeh u devetom razredu prosječna ocjena uvećava se za 4 i množi sa koeficijentom 5
 • za ostvaren vrlodobar uspjeh u devetom razredu prosječna ocjena se uvećava za tri i množi koeeficijentom 5
 • za ostvaren dobar uspjeh u devetom razredu prosječna ocjena se uvećava za jedan i množi koeficijentom 5.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju oni kandidati koji su postigli bolji uspjeh iz predmeta važnih za struku.

Studenti/učenici koji ostvare pravo na stipendiju mogu koristiti to pravo do završetka srednje škole, odnosno do završetka I ciklusa studija, pod uslovima određenim  Odlukom o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju  (original ili ovjerena kopija):

 • prijava na konkurs (obavezna)
 • prijava mjesta prebivališta – obrazac PBA – 3 – ne starija od mjesec dana
 • izjavu studenta/učenika da ne prima stipendiju drugog poslodavca ili po drugom osnovu – ne stariju od mjesec dana
 • potvrdu o redovnom studiju sa naznakom da je student prvi put upisao određenu godinu studija i sa naznačenim smjerom–ne stariju od 30 dana
 • potvrdu o upisu u srednju školu sa naznačenim smjerom/zanimanjem
 • uvjerenje završnog razreda osnovne škole (za učenike)
 • ovjerene kopije svjedodžbi od I-IV razreda srednje škole (za studente)

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Konkurs ostaje otvoren do 30. oktobra 2020. godine.

         Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  Službi za društvene djelatnostii, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike .

Kandidati su obavezni priložiti kompletnu dokumentaciju.

Nekompletna, neuredna i netačna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan konkursnog roka neće biti razmatrana.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

LISTE DEFICITARNIH ZANIMANJA ZA AKADEMSKU-ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

1. Lista deficitarnih zanimanja SSS:

 1. Zavarivač
 2. Operater za CNC mašine (operater i tehničar)
 3. Elektroinstalater/električar
 4. Mesar
 5. Vozač motornih vozila
 6. Keramičar/podopolagač
 7. Moler/farbar/ fasader
 8. Krojač
 9. Bravar/tokar
 10. Limar/autolimar/ krovopokrivač
 11. Autolakirer
 12. Automehaničar
 13. Izolater
 14. Monter suhe gradnje
 15. Vodoinstalater/ instalater plinskih instalacija i centralnog grijanja
 16. Monter klima uređaja i ventilacija
 17. Rukovalac građevinskim mašinama
 18. Kuhar
 19. Armirač/tesar
 20. Građevinski tehničar
 21. Farmaceutski tehničar.

2. Lista deficitarnih zanimanja VSS:

 1. Doktor medicine
 2. Elektro inžinjer
 3. Mašinski inžinjer
 4. Građevinski inžinjer
 5. Šumarski inžinjer
 6. Inžinjer informatike ili inžinjer informacionih tehnologija
 7. Arhitekta
 8. Profesor matematike
 9. Stomatolog
 10. Biohemičar
 11. Profesor fizike

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin