Najava 12. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 18.novembra 2021. godine sa početkom u 9:00 sati održati svoju 12. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

-usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2021.godine
2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu s prijedlogom zaključka o saniranju akumuliranog deficita iz ranijeg perioda
3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu
4.Nacrt budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine
5.Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine
6.Razmatranje dopisa Općinskog pravobranilaštva u vezi nalaza i mišljenja vještaka o diobi nekretnine (Autobuska stanica Kakanj)
7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokalitetu (Romsko naselje Varda)
8.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva novih ulica općine Kakanj
9.Lokalni akcioni plan za reintegraciju bh državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na području općine Kakanj za period 2021-2024.godina
10.Prijedlog odluke o proglašenju Udruženja građana „Rudarska glazba“ iz Kaknja udruženjem od posebnog interesa
11.Informacija o o poduzetim operativnim mjerama i drugim aktivnostima u periodu stanja vanrednih okolnosti 05.11.2021 – 08.11.2021. godine na području općine Kakanj, uzrokovanih obilnim padavinama i nastankom poplave na lokalitetima naselja Doboj, Povezice, Karaulsko Polje, Malješ i Hasa
12.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
13.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
14.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća
Kolegij Općinskog vijeća je 11.novembra 2021. održao 11. redovnu sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja datuma održavanja 12.redovne sjednice Općisnkog vijeća, razmatrao i sljedeće predstavke: 

a)Inicijativu Vijeća roditelja  OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj

Inicijativu je Kolegij Općinskog vijeća uputio Zavodu za planiranje i izgradnju i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje postupanje i zarmatranje.

b)Zahtjev Udruženje autoškola na području općine Kakanj

Zahtjev je Kolegij Općinskog vijeća uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje postupanje i zarmatranje.

c)Akcioni plan Analize stanja socijalne zaštite u ZDK sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite

Akcioni plan  Analize stanja socijalne zaštite u ZDK sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite Kolegij odlaže za narednu sjednicu Općinskog vijeća, kada će uz Akcioni plan ponovo razmotriti i Analiza. 

d)Zapisnik sa sastanka predsjedavajućih i sekretara općinskih i gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu o horizontalnoj i vertikalnoj saradnji održanog na inicijativu OSCE BiH

Zapisnik je Kolegij Općinskog vijeća primio k znanju i uputio ga svim vijećnicima. 

e)Informacija Općinskog pravobranilaštva o trasi željezničkog transporta „Trstionica“ 
f)Informacija Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina o trasi željezničkog transporta „Trstionica“

Kolegij Općinskog vijeća Informacije upućuje općinskom načelniku da sa nadležnim službama iznađe modalitet rješavanja odnosa sa RMU Kakanj poštujući zakonsku regulativu te da u vidu prijedloga akta  isto ponudi Općinskom vijeću na usvajanje.  

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin