Najava 29. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 03/04/2019.godine (srijeda) održati 29. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

(Materijale možete preuzeti klikom na tačku izuzev tačaka  1. i 2. koje su u pripremi od strane obrađivača.)

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj
 2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radu i radnom vremenu i rasporedu radnog vremena
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za porođaj i opremu novorođenog djeteta
 4. Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica
 5. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj
 6. Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2018.godinu
 7. Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu
 8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018.godinu
 9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu
 10. Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2018.godinu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine
 11. Izvještaj o poslovanju i radu JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu
 12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu
 13. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2018.godini
 14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nusreta (Ibre) Obralije iz Kaknja

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin