Najava 3. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U četvrtak 28.01.2021.godine u maloj sali JU KSC Kakanj Općinsko vijeće će održati 3. redovnu sjednicu. Kolegij Općinskog vijeća je usaglasio prijedlog dnevnog reda a materijale, zapisnik i odgovore na vijećnička pitanja i inicijative možete preuzeti klikom na tačku:

-usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća

-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

 

1.Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2021. godinu

2.Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

3.Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2021.godinu

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća

5.Prijedlog odluke o davanju na korištenje novoizgrađenog prostora i instalirane opreme podstanice centralnog zagrijavanja JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj

6.Zahtjev Skupštine JP „Vodokom“ za davanje saglasnosti na Odluku o smanjenju  osnovnog kapitala

7.Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade na ime korištenja javne površine za taksistajališta na podučju općine Kakanj zs 2021.godinu radi trajanja epidemije (COVID19)

8.Izvještaj  o realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2020.godinu

9.Izveštaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2020.godinu

10.Izvještaj o realizaciji programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2020.godinu

11.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nihada (Alije) Šemića iz Kaknja

12.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ante (Slavka) Tomičića iz Kaknja

13.Prijedlog rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Vijeća

a)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za Statut i propise 

b)Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za žalbe

c)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor u regulirane organe

d)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova

e)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za budžet i finansije

f)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za Etički kodeks; 

g)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja

h)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za predstavke i prijedloge

i)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu novčanih pomoći pripadnicima boračkih populacija

j)Prijedlog rješenja o imenovanju Privrednog savjeta

k)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za mlade

l)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za ekologiju

NAPOMENA o radu Kolegija Općinskog vijeća

Izuzev utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i odreživanja datuma redovne sjednice, Kolegij je razmatrao i predstvake i inicijative:

a) Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2021.godinu

b) Pismo namjere Malak Invest d.o.o. Sarajevo

c) Inicijativa JU KSC u vezi rasvjete na parkingu

d) Zahtjev za ukidanje takse na istaknutu firmu za privatne stomatološke ustanove za 2021.godinu

e) Zahtjev Obrtničke komore ZDK za ukidanje takse za istaknutu firmu za 2021.godinu

f) Zahtjev MZ Bijele Vode u vezi putnih pravaca

g) Zahtjev Udruženja „Kazandžiluk“ za izdavanje poslovnog prostora bez naknade

Kolegij je prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu uputio Općinskom vijeću na dalje razmatranje i usvajanje (tačka 3).
Zahtjevi pod b), d) i e) su proslijeđeni Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje postupanje i razmatranje.
U vezi Zahtjeva  JU KSC Kolegij je stava da to JU treba učiniti iz vlastitih sredstva, Zahjev MZ Bijele Vode je proslijeđen Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina,  a Zahtjev Udruženja “Kazandžiluk” je primljen k znanju. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin