Najava 30. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kolegij Općinskog vijeća je 23/04/2019. godine održao svoju 30. sjednicu na kojoj je razmatrao sljedeće predstavke:

a)Informacija Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline o provođenju postupka dodjele koncesije

Informaciju je Kolegij primio k znanju obzirom da je ista Služba pripremila prijedlog odluke o odbijanju izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Trstionica” koji će Vijeće razmatrati na svojoj sjednici.

b)Inicijativa Naše stranke za sufinansiranje troškova prijevoza srednjoškolaca

Kolegij je Inicijativu proslijedio na mišljenje Službi za finansije i Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

c)Informacija Policijske stanice po Zaključku Općinskog vijeća 01/1-28-K-84/19 od 20.03.2019.

Informaciju je Kolegij primio k znanju.

d)Odgovor Komisije za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj na Zaključak Kolegija 01/1-27-K-55/19 od 28.02.2019.godine

Odgovor je Kolegij primio k znanju.

e)Inicijativa građana za osnivanje MZ Bištrani

f)Inicijativa građana za osnivanje MZ Termoelektrana

g)Inicijativa građana za osnivanje MZ Plandište

h)Inicijativa građana za osnivanje MZ Gornja Ričica

i)Inicijativa građana za osnivanje MZ Kučići

j)Inicijativa građana za osnivanje MZ Tičići

Inicijative građana za osnivanje novih mjesnih zajednica Kolegij je razmotrio i zauzeo stav da se o ovim inicijativama Vijeće treba objedinjeno izjasniti te će se ostaviti rok Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da pripremi prijedlog odluke o svim mjesnim zajednicama na području općine Kakanj.

Također, Kolegij je odredio i termin održavanja 30. redovne sjednice Općinskog vijeća za 30/04/2019.godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati i prijedlog dnevnog reda kako slijedi:

1.Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj 2019-2023


2.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“


3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Pitka voda“ Kakanj


4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta


5.Prijedlog odluke o odbijanju izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“


6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica


7.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra


8.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja/licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj


9.Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 01.04.2018-31.03.2019.godine


10.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu


11.Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin