Najava 37. sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 30/12/2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 37. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati 16 tačaka dnevnog reda.
(Materijale, uključujući zapisnik sa prethodne sjednice i odgovore na vijećnička pitanja i inicijative, možete preuzeti klikom.)

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća
-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
2.Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
3.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu  sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi po nacrtu budžeta Općine Kakanj
4.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
5.Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima
7.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (Štab TO)
8.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (intendantski magazin)
9.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje za demobilizirane branioce
10.Prijedlog kriterija o dodjeli jednokratnih i vanrednih novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija
11.Informacija  o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2019/20.godine
12.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog puta od već postojećeg puta do mjesnog mezarja Crnač u MZ Zgošća
13.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra
14.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje infrastrukturnog priključka za zgradu kolektivnog stanovanja za smještaj izbjeglih i raseljenih lica
15.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Razije (Rušida) Kubat iz Kaknja
16.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Admira (Suada) Hadžića iz Kaknja 

Napomena o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Osim što je utvrdio prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 37. sjednice Općinskog vijeća, te  nadležnim komisijama dostavio materijale na mišljenje, Kolegij je razmatrao i slijedeće predstvake te donio zaključke:

a)Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
Kolegij je prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu zaključkom uputio Vijeću na usvajanje i razmatranje i predložio da se razmatra kao druga tačka dnevnog reda.

b)Vijećnička inicijativa Evelina Bitića za održavanje tematske sjednice u vezi pronalaženja adekvatnog rješanja za poboljšanje kvaliteta zraka
Kolegij je Inicijativu vijećnika Bitića zaključkom proslijedio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline kako bi se očitovala o mogućnostima održavanja tematske sjednice.

c)Vijećnička inicijativa Evelina Bitića u vezi uvrštavanja u dnevni red tačke „Sloboda govora“
Kolegij nije postigao konsenzus da se ova inicijativa uvrsti u dnevni red te odlučio da se o tome sačini zaključak na osnovu kojeg bi vijećnik Bitić u okviru komentara na vijećnička pitanja i inicijative mogao tražiti izjašnjenje Vijeća o svojoj inicijativi.

d)Inicijativa Naše stranke za nabavku i ugradnju lifta u Domu zdravlja Kakanj
Kolegij je Inicijativu Naše stranke zaključkom proslijedio JU Dom zdravlja na daje postupanje i razmatranje.

e)Molba MZ Kakanj II u vezi putne komunikacije u Šimićima
Kolegij je Molbu MZ Kakanj II zaključkom proslijedio Zavodu za planiranje i izgradnju na dalje postupanje i razmatranje.

f)Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju u vezi Zaključka Kolegija Općinskog vijeća broj: 01/1-36-K-339/19 od 20.11.2019.godine
Obavijest je Kolegij primio k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin