Najava 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 30.01.2020.godine sa početkom u 9:00 sati održati 38. redovnu sjednicu  po prijedlogu dnevnog reda Kolegija Općinskog vijeća:

1.Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“
2.Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“
3.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode na vodozahvatu „Hladivode“, općina Kakanj
4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama na istaknutu firmu
5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ udruženjem od posebnog značaja
6.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu
8.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj u poljoprivredi za 2019.godinu
9.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za izgradnju dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo
10.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu
11.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2019.godinu
12.Izvještaj o realizaciji Plana održavanja javnih cesta na području općine Kakanj za 2019.godinu
13.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu
14.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu
15.Izvještaj o realizaciji Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu
16.Prijedlog programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2020.godinu
17.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2019. godini
18.Prijedlog programa utroška budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini
19.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2019. godini
20.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini
21.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Jasmina (Ismeta) Skeledžije iz Kaknja
22.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Midhata (Mehmedalije) Hodžića iz Kaknja
23.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2020.godinu
24.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020.godinu
25.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu
26.Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

NAPOMENE o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Kolegij Općinskog vijeća održao je 22.01.2020.godine 38.sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i termina održavanja sjednice, razmatrao i predstavke: 

a)Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj u vezi Zaključka Kolegija broj: 01/1-37-K-375/19 od 19.12.2019. godine
b)Inicijativa Naše stranke za izradu brošure – Budžet za građane/ke
Obavijest je Kolegij primio k znanju, a u vezi Inicijative zauzeo stav da se ova i sve naredne inicijative trebaju posnositi u skladu s Poslovnikom o radu Općinskog vijeća. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin