Najava 39. sjednice Općinskog vijeća Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 27/02/2020.godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 39. redovnu sjednicu. Kolegij Općinskog vijeća na svojoj 39.sjednici nije postigao konsenzus za prijedlog dnevnog reda tako da će se prijedlog utvrđivati na sjednici Vijeća. Slijedi neusaglašeni dnevni red koji su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. Materijale možete preuzeti klikom na tačku, s tim da su neki još uvijek u pripremi od strane predlagača. 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu
 2. Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2020.godinu
 3. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu
 4. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020.godinu
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacione mreže sa primarnim kolektorom u MZ Bičer, MZ Bičer
 7. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju „Razvojni centar općine Kakanj“, Savezu poljoprivrednih udruženja kakanjskih poljoprivrednika „KAP“ i Sportskom savezu općine Kakanj
 8. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Zagrljaj d.o.o. Sarajevo
 9. Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2020.godinu
 10. Prijedlog programa utroška sredstava od koncesija za 2020.godinu
 11. Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020.godinu
 12. Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstav od prodaje zemljišta
 13. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2020.godinu
 14. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za pomoći za 2020.godinu
 15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj
 16. Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2020.godinu
 17. Prijedlog zaključka o predlaganju dva člana u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija
 18. Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2020.godinu
 19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama za vatrogastvo
 20. Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2019.godini
 21. Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020.godini
 22. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2019.godini
 23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2020.godine sa Finansijskim planom za 2020.godinu
 24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu
 25. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Kakanj za 2019.godinu
 26. Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

Također, Kolegij je razmatrao o predstavke te donio slijedeće zaključke:

a)Molba, apel za saradnju Ministarstva sigurnosti BiH
Kolegij je Molbu proslijedio općinskom načelniku i Službi za finansije na dalje postupanje i razmatranje.

b)Molba Savjeta MZ Kakanj II za rekonstrukciju ulice
Kolegij je Molbu proslijedio Zavodu za planiranje i izgradnju na dalje postupanje i razmatranje.

c)Molba mještana MZ Brnjic, Starposle i Dubovo Brdo za popis zemljišta
Molbu je Kolegij proslijedio Službi za imovinskopravne, geodetske posleve i katastar nekretnina.

d)Molba Mehe Buze za dodjelu zemljišta
Molbu je Kolegij proslijedio Službi za imovinskopravne, geodetske posleve i katastar nekretnina.

e)Odgovor Doma zdravlja na inicijativu Naše stranke
Odgovor je Kolegij primio k znanju.

f)Zahtjev MZ Kakanj I za uređenje površine u ulici 7.muslimanske
Zahtjev je Kolegij uputio Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

g)Inicijativa Naše stranke za izradu Brošure za građane/ke
Inicijativu je Kolegij uputio općinskom načelniku i Službi za finansije.

h)Inicijativa Naše stranke za postavljanje ograda za usmjeravanje pješaka na pješački prelaz
Inicijativu je Kolegij uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin