Najava 40. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 10.06.2020.godine (srijeda) održati 40. redovnu sjednicu sa početkom u 9:00 sati u maloj sali JU KSC Kakanj, Ulica šehida 6. 

Na Kolegiju koji je održan 01.06.2020. usaglašen je slijedeći prijedlog dnevnog reda:
(Materijale možete preuzeti klikom na tačku.)

       usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Općinskog vijeća

       komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

       komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

       vijećnička pitanja
vijećničke inicijative 

 

1.Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu

2.Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova za Stručnu komisiju za davanje saglasnosti na idejni projekat stambeno-poslovnog objekta sa zatvorenom gradskom pijacom u ulici 7.muslimanske brigade 

3.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora 

4.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

5.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

6.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog  zemljišta u Kaknju

7.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Alena Josipovića sina Miroslava iz Kaknja

8.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Fafulić-Matića iz Kaknja

9.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

10.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

11.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2020.godine

12.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2019.godinu

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća: 
Kolegij je razmatao  i predstavke Naše stranke ( Inicijativa  za imenovanje pješačke zone u ulici Alije Izetbegovića – „Šetalištem 8.mart“) i mještana Dumanca (Inicijativa grupe nezadovoljnih građana iz MZ Dumanac za utrošak odobrenih sredstava ). Obje predstvake su upućene nadležnim službama na dalje postupanje i razmatranje. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin