Novembarske godišnjice: 10.novembra 1993.godine formirana 311. lahka brigada Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Naređenjem Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike BiH od 9.novembra 1992.godine za formiranje jedinica Trećeg korpusa, dotadašnji Općinski štab Teritorijalne odbrane Kakanj je preimenovan u Općinski štab odbrane Kakanj po formaciji T-412.185 i pod tim imenom je i djelovao sve do formiranja 311. lahke brigade 3. korpusa Armije BiH u novembru 1993. godine kada je sa cjelokupnim svojim sastavom, naoružanjem i opremom ušao u sastav te brigade.

Desetog novembra 1993. godine formirana je 311.lahka brigada Kakanj. Tog dana, u 12.00 sati, na platou kamenoloma Hidrogradnje  (selo Pope), pred svečanim strojem boraca i pred mnogobrojnim zvaničnicima civilne vlasti i članovima komande 3.korpusa Armije RBiH, komandant Fadil Imamović je komandantu  Trećeg korpusa Armije RBiH, generalu Mehmedu Alagiću, raportirao da je 311. lahka brigada postrojena i spremna za izvršavanje svih ratnih zadataka.

Na prvom postrojavanju i svečanoj smotri novoformirana 311. lahka brigade u  svom organizacijsko-formacijskom sastavu je imala komandu, prištapske i prateće jedinice, tj. diverzantsko-izviđačku četu, prateću četu, inžinjerijski vod i logističku četu, te 5 lahkih pješadijskih četa sa ukupno 964  vojnika, podoficira i oficira.

Dvadeset i devetog septembra 1994. godine, naredbom Štaba Vrhovne komande Armije RBiH, dotadašnje kakanjske brigade, 309. brdska i 311. laka brigada, sa svojim ljudstvom, naoružanjem i vojnom opremom ulaze u sastav novoformirane 329. brdske brigade

amblem-opsoamblem-311lbramblem-329-bbr

sequence-01-still430

Fadil Imamović, komandant 311.lahke brigade

formiranje-brigade-1 formiranje-brigade-2 formiranje-brigade-3 formiranje-brigade-4 formiranje-brigade-5 formiranje-brigade-6

Zabilježeno na dan formiranja 311.lahke brigade

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin