Obavijest: Poljoprivredni proizvođači oslobođeni plaćanja naknade za poslove koji se odnose na kontrolu plodnosti zemljišta, odnosno analizu zemljišta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Shodno Odluci Federalnog zavoda za agropedologiju, broj: 01-02-360-2120 od 07.04.2020.godine, a u cilju osiguravanja nesmetanog odvijanja poljoprivredne proizvodnje, obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u Općini Kakanj,  da će biti oslobođeni obaveze plaćanja naknade za poslove koji se odnose na kontrolu plodnosti zemljišta, odnosno analizu zemljišta.

Poljoprivredni proizvođači koji žele da urade analizu zemljišta na svome imanju, dužni su u svom zahtjevu navesti ime katastarske općine (K.O.), k.č. broj parcele, broj upisa u  RPG i RK, odnosno da dostave potvrdu da su registrovani poljoprivredni proizvođači, zatim e-mail adresu, odnosno adresu na koju će se dostaviti urađena analiza sa preporukom.

Poljoprivredni proizvođači uzorke zemljišta u toku godine mogu poslati putem pošte ili  direktno u prostorije Federalnog zavoda za agropedologiju.

Sve informacije u vezi provođenja postupka kontrole plodnosti zemljišta, možete dobiti na broj telefona: 033/254-840, svakim radnim danom u vremenskom periodu od 08,30-15,30 sati.

Zahtjev za analizu kontrole plodnosti tla kao i  Uputstvo uzimanja uzoraka tla za kontrolu plodnosti možete preuzeti klikom na naslove:

Zahtjev

Ceduljica

Uputstvo

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin