Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 81. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj:17/07), člana 124. Zakona o vodama FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:70/06), članova 21. i 22. Pravilnika o sadržaju uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:31/15), Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, daje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

MZ Bićer podnijela je Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj zahtjev za izdavanje predhodne vodne saglasnosti za izgradnju kanalizacionog kolektora za odvodnju fekalne vode u naselju Bićer, na lokalitetu od Selišća do džamije u Bićeru u dužini od 2100 m.

Više saznajte klikom ovdje

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin