Odsjek za inspekcije: U Kaknju neće biti dozvoljen haos u pogledu predizbornog plakatiranja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sve političke subjekte kao i druga fizička i pravna lica podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj kojima je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kojeg sadržaja, a naročito na fasadama, ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima i na trotoarima, bez saglasnosti nadležne službe Općine Kakanj.

U skladu sa navedenom Odlukom, plakati, oglasi i slične objave i predmeti postavljeni van dozvoljenih mjesta uklonit će se po rješenju nadležnog inspektora, a o trošku lica koje ih je postavilo.

Ako izvršilac prekršaja ne postupi po rješenju komunalnog inspektora, naložena radnja bit će izvršena prisilno na trošak lica koje je počinilo prekršaj uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja).

Podsjećamo sve subjekte na teritoriji Općine Kakanj da je postupanje suprotno gore navedenom predviđeno kao prekršaj Odlukom o komunalnom redu Općine Kakanj, te da su predviđene i novčane kazne od 300,00 KM do 1000,00 KM.

Općinska inspekcija će na svaki bespravno postavljeni predmet ili objekat, uključujući i predizborne plakate, postavljati natpis “NELEGALNO”

S ciljem povećanja transparentnosti i javnosti u radu, te poduzimanja korektivnih mjera, općinska inspekcija će na svaki nelegalno/bespravno postavljeni predmet ili objekat za koji je pokrenut postupak inspekcijskog nadzora postaviti natpis „NELEGALNO“, kako bi i javnost i građani znali da se radi o takvom predmetu ili objektu, te da je za taj objekat već pokrenut postupak inspekcijskog nadzora.

Ukoliko se desi da bilo koje lice osim inspektora ili drugog lica sa dozvolom ukloni postavljeni natpis postupit će se u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH  na način kojim se reguliše uklanjanje pečata, a biti će ponovo postavljen novi natpis.

Ova praksa će se početi primjenjivati odmah po objavljivanju ove obavijesti, a započet će se sa obilježavanjem bespravno postavljenih  „Jumbo plakata“ u predizbornom periodu (za koje je u svakom slučaju potrebno odobrenja nadležnog organa) kako na javnim površinama, tako i na privatnim površinama.

Naprijed navedeno ne oslobađa krivične, prekršajne i građanske odgovornost.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin