Općina Kakanj objavljuje: Ponovni javni poziv o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj putem licitacije

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBIH („Službene novine FBIH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 7. , 8. i 10 Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBIH“ broj: 17/14), i  člana 7. Odluke Općinskog vijeća Kakanj o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama –  poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kakanj broj: 01/1-23-292/18 od 30.10.2018. godine, Općinski načelnik Općine Kakanj objavljuje:

PONOVNI JAVNI KONKURS

o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj putem licitacije

 1.            Prodavac poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj (u daljem tekstu poslovni prostori) je Općina Kakanj sa sjedištem u Kaknju u Ulici branilaca br. 1.                                        

U ime Općine Kakanj postupak javne prodaje provodi Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj.

Predmet javnog nadmetanja (licitacije) je prodaja poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj sa podacima o lokaciji, katastarskim oznakama, površini, početnom cijenom kao u tabeli:

2.           Prodaja poslovnih prostora izvršit će se putem javnog nadmetanja – licitacije.

Početna prodajna cijena po m2  poslovnih prostora je tržišna cijena utvrđena od strane ovlaštenog stalnog sudskog vještaka iz oblasti građevinarstva.

Poslovni prostori se prodaju u viđenom stanju što isključuje sve daljne prigovore i reklamacije kupca po bilo kom osnovu, uključujući i prigovore na eventualnu razliku u površini poslovnih prostora, te slanjem prijave lice prihvata površinu koja je naznačena ovim konkursom da bude predmet kupoprodaje i osnov za isplatu cjelokupne cijene.

Lica koja dostave svoju prijavu (jave se u ulozi ponuđača) za bilo koji poslovni prostor koji su predmet ove prodaje potvrđuju da su prije dostave prijave upoznati sa svim eventualnim teretima, manama ili drugim nedostacima koji postoje na istim i da ih kao takve žele i hoće kupiti, te se odriču bilo kakvih daljnih prigovora po tom ili sličnom pravnom osnovu i činjeničnom stanju.

3.             Kapara u iznosu 10% od početne cijene poslovnih prostora polaže se na način da se konkretan iznos uplaćuje na žiro račun Općine Kakanj broj 1340200000370849, vrsta prihoda 721239 šifra općine 043 otvoren kod ASA BANKA DD SARAJEVO.

Lice koje učini ili želi da učini ponudu prihvata da uplati avans i cijelokupnu kupoprodajnu cijenu ako se oglasi najpovoljnijim ponuđačem za ukupnu površinu.

Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u cijelosti platiti prodavcu najkasnije u roku od sedam (7) dana od datuma kada ga prodavac pozove da to učini, s tim da se iznos od 10 % uplaćene kapare uračunava u postignutu prodajnu cijenu.

Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati preostalu cijenu u cijelosti u roku od sedam (7) dana od dana kada ga prodavac pozove da to učini, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat uplaćenog novčanog iznosa kapare od 10 % i prodaja tog poslovnog prostora će se smatrati neuspjelom.

Ponuđačima koji ne steknu status kupca – najpovoljnijeg ponuđača uplaćena kapara biće vraćena u roku od trideset (30) dana od datuma okončanja licitacije povodom ovog konkursa.

4.             Kupac je dužan platiti troškove obrade notarske isprave, takse na uknjižbu, poreza na promet nekretnina i sve druge troškove koji se odnose na kupoprodaju.

5.             Predaja nekretnine u posjed učesniku čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija izvršiće se nakon zaključenja ugovora u formi notarski obrađene isprave i izvršene uplate cjelokupnog iznosa cijene nekretnine kako je ugovorom određeno, o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji sa lica mjesta.

6.                     Postupak javnog  nadmetanja – licitacije provest će se 03.06.2019. godine u 11.00 sati u zgradi Općine Kakanj, ulica Branilaca br. 1., Kakanj, treći sprat sala br.3.1. uz prisustvo ponuđača prilikom provođenja postupka licitacije.

7.         Razgledanje nekretnina, te podatke i dokumente o nekretninama koje su predmet ovog konkursa, zainteresirani ponuđači mogu izvršiti i dobiti svakim radnim danom u periodu od 07.00 do 15.30 sati u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kakanj.

8.        Prijava sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom  „PRIJAVA ZA KUPOVINU POSLOVNIH  PROSTORA“ preporučenom pošiljkom putem pošte ili neposredno na protokol Općine Kakanj (prijemna kancelarija)  na adresi Ulica branilaca br.1., Općina Kakanj uz obaveznu naznaku na koverti da je za „Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj“.

Na koverti je potrebno naznačiti tačan naziv (ako je ponuđač pravno lice), ime i prezime (ako je ponuđač fizičko lice), tačnu adresu ponuđača, te ako je pravno lice ponuđač i naznaku njegovog pečata na koverti.

Ponovni Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 31.05.2019. godine do 15:30 sati i objavit će se u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba.

Krajnji rok za prijem prijava je 31.05.2019.godine do 15.30 sati (bez obzira na način dostavljanja – lično ili poštom). Sve ponude koje pristignu poslije ovog roka neće se zaprimati niti uzimati u razmatranje.

9.             Ponuđači mogu biti sve fizičke i pravne osobe, u slučaju da je ponuđač pravno lice (d.o.o., d.d., d.n.o. i slično) njihov predstavnik je dužan na prednje navedeni datum i satnicu provođenja licitacije ponijeti, predati i/ili na uvid dati Komisiji za javnu prodaju općine Kakanj sljedeće dokumente:

       –   pisano ovlaštenje za zastupanje pravnog lica u postupku prodaje poslovnih prostora ako se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik tog društva, s tim da punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave,

        –  ako pravno lice zastupa u postupku prodaje poslovnih prostora njen zakonski zastupnik ili eventualno vlasnik, dužan je predati odgovarajući dokument iz kojeg proizilazi prednje navedeno njegovo svojstvo u originalu ili ovjerenoj kopiji, (rješenje o registraciji društva),

        –  odgovarajući dokument radi utvrđenja identiteta zastupnika tj. predstavnika pravnog lica, (ovjerena kopija lične karte).

U slučaju da je ponuđač fizičko lice, potrebno je da na zakazani termin provođenja licitacije preda na uvid Komisiji dokument kojim se utvrđuje identifikacija tog lica, (ovjerena kopija lične karte).

Prijava mora sadržavati:

  • pismenu prijavu potpisanu od strane podnosioca (ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica) sa tačnim i preciznim podacima o ponuđaču, tačnom i potpunom adresom njegova sjedišta, brojem kontakt telefona, redni broj poslovnog prostora za koji se čini ponuda u Javnom konkursu, ponuđeni iznos kupoprodajne cijene po m2, njegovu adresu i površinu, te broj računa za slučaj vraćanja uplaćenog avansa,
  • ovjerenu kopiju ili original dokument Uvjerenja o državljanstvu BiH ne stariji od šest mjeseci (za slučaj da je ponuđač fizičko lice državljanin BiH), a strana fizička i pravna lica pored ovog dokumenta svoje države moraju dostaviti i odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta između države BiH i njegove države, pri sticanju prava vlasništva,
  • ovjerenu kopiju ili original Rješenja o registraciji društva (za pravna lica),
  • dokaz o uplaćenoj kapari u visini od 10 % ukupne početne kupoprodajne cijene za cjelokupnu površinu poslovnog prostora (pripadajući iznos kapare treba biti uplaćen na račun Općine Kakanj broj: 1340200000370849 vrsta prihoda 721239 šifra općine 043 kod ASA BANKA DD SARAJEVO).

Komisija zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća ponuđaču.

10.           Kriterijum za izbor  najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena koja ne može biti manja od početne prodajne cijene naznačene u ovom konkursu.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciji javi samo jedan učesnik Komisija može pristupiti postupku prodaje poslovnih prostora neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u ovom javnom konkursu.

Učesnici u licitaciji ne mogu ponuditi manju cijenu od početne cijene

Ukoliko niko od lica (lično ili putem zakonskog zastupnika, punomoćnika) koja su dostavila ponudu nije prisutan na dan licitacije, licitacija će se proglasiti neuspjelom, a lica koja su učinila ponudu gube pravo na povrat uplaćenog iznosa na ime kapare.

Licitacija traje sve dok se daju veće ponude, učesnicima u licitaciji, na njihov zahtjev, može se dozvoliti kraći rok za razmišljanje o daljim ponudama.

Licitacija se zaključuje ako i poslije drugog poziva nije u roku od pet minuta data veća ponuda. Prije zaključenja licitacije predsjednik Komisije još jedanput ponavlja posljednju ponudu, a zatim objavljuje da je licitacija zaključena.

Poslije zaključenja licitacije predsjednik Komisije upoznaje učesnike licitacije da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovore na provedeni postupak licitacije, te da poslije zaključenja licitacije učesnici ne mogu ulagati nikakve daljne prigovore. O prigovoru odlučuje Komisija.

Sa učesnikom javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave za poslovni prostor u roku do trideset (30) dana od datuma uplate cjelokupne kupoprodajne cijene od strane najpovoljnijeg ponuđača. Svi ostali detalji predmetnog odnosa regulisat će se odgovarajućim ugovorom zaključenim u formi notarski obrađene isprave.

11.      Općina Kakanj i Komisija zadržava pravo poništenja, izmjene i dopune ovog konkursa u bilo kojoj njegovoj fazi, čak i tokom samog postupka licitacije i nisu obavezni prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez obaveze da navode bilo kakvo obrazloženje za takvu svoju odluku.

                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK Aldin Šljivo

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin