Općina Kakanj sufinansira troškove doktorskog studija za nadarene studente: Javni poziv, rok za prijave 5.11.2018. godine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U skladu sa članom 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/18) i članom 4. Kriterija za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova III ciklusa studija, objavljuje se

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova III ciklusa studija za studijsku 2018/19. godinu

Budžetom Općine Kakanj za 2018. godinu na poziciji- Sufinansiranje troškova doktorskog studija  za studente sa postignutim najboljim uspjehom, planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 KM.

Pravo na dodjelu sredstava imaju studenti doktorskog studija na fakultetima u Bosni i Hercegovini  koji su u zadnje dvije  godine (do dana objavljivanja javnog poziva) završili master/magistarski studij na fakultetima u BiH i koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da u posljednje dvije godine imaju prebivalište na području općine Kakanj
 • da su tokom studija ( I ili II ciklus) dobili najveće priznanje za uspjeh na Univerzitetu u Bosni i Hercegovini (Zlatna značka, Nagrada rektora  i sl.);
 • da vlastitim sredstvima plaćaju troškove III ciklusa studija
 • da u studijskoj 2018/19. godini prvi put upisuje prvu godinu III ciklusa studija odnosno  da je stekao pravo upisa prve godine III ciklusa studija na fakultetu/akademiji u BiH
 • da u studijskoj 2018/19.  godini prvi put upisuje drugu/treću  godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji u BiH.

Kandidati koji ponavljaju godinu  i kandidati koji  imaju  obezbijeđena sredstva za troškove III ciklusa studija  iz drugih izvora, nemaju pravo učešća na konkursu.

Iznos sredstava koji se dodjeljuje studentu bit će uvjetovan visinom raspoloživih sredstava za ovu namjenu. Maksimalan iznos sredstava koji student može dobiti za studijsku godinu iznosi 6.000,00 KM (sa uračunatim porezom).

Prijava  se podnosi na prijavnom obrascu Općine Kakanj.

Uz prijavni obrazac (može se preuzeti klikom ovdje) potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • prijavu prebivališta kandidata, ne stariju od mjesec dana
 • uvjerenje o kretanju izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-do kantona
 • potvrdu/uvjerenje fakulteta/akademije da je kandidat u studijskoj 2018/19. godini prvi puta upisao prvu godinu III ciklusa studija
 • potvrdu/uvjerenje fakulteta/akademije da je kandidat u studijskoj 2018/19. godini prvi puta upisao drugu/treću godinu III ciklusa studija
 • dokaz da je kandidat dobitnik najvećeg priznanja za uspjeh  na Univeritetu u Bosni i Hercegovini (Zlatna značka, Nagrada rektora i sl.)
 • izjavu kandidata, potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa, da kandidat ličnim sredstvima finansira troškove III ciklusa studija
 • ovjerenu kopiju tekućeg računa otvorenog u banci

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja Javnog poziva na web stranici Općine Kakanj, odnosno do 5.11.2018.

Prijava sa traženom dokumentacijom se podnosi u zatvorenim kovertama lično na protokol Općine ili poštom na adresu: Općina Kakanj, Ulica branilaca, sa naznakom

Prijava na Javni poziv

za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova III ciklusa studija za studijsku 2018/19. god.

(Ne otvaraj)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin