Općinska inspekcija uputila naređenje o poduzimanju preventivnih mjera radi sprečavanja pojave i uzroka koji bi mogli dovesti do pojave i /ili širenja zaraznih bolesti (koronavirusa)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Šef Odsjeka za inspekcije Općine Kakanj, na osnovu člana 130. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 35/05), a u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 6. i članom 12. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (SL. novine F BiH“,broj 29/05), donosi

R J E Š E N J E

 1. NAREĐUJE SE poduzimanje preventivnih mjera radi sprečavanja pojave i uzroka koji bi mogli dovesti do pojave i /ili širenja zaraznih bolesti (koronavirusa) i to: svakodnevno provođenje dezinfekcije, uređaja, predmeta, opreme i prostora, naročito one i onih sa kojom / kojima se svakodnevno dolazi u kontakt prilikom ulaza / izlaza, rada, igre, obavljanja svakodnevnih i redovnih poslova ili zadataka.

Naređenje se odnosi na subjekte – odgovorne osobe koji rukovode slijedećim:

 • JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA;
 • SUBJEKTIMA KOJI UPRAVLJAJU JAVNIM MJESTIMA, ŠALTER SALAMA, ČEKAONICAMA, PULT – KABINAMA I PROSTORIMA, KABINAMA, ZAJEDNIČKIM PROSTORIJAMA (ulazi, stepeništa i dr.), TRŽNICAMA I SL.;
 • SREDSTVIMA JAVNOG ILI ORGANIZOVANOG PRIJEVOZA LJUDI (AUTOBUSI, TAXI, I SL.);
 • OBJEKTIMA KOJE KORISTE I U KOJIMA BORAVE DJECA I STARIJE OSOBE (ŠKOLE, IGRAONICE- ZATVORENE I OTVORENE, OBDANIŠTA, DOMOVI I SL.);
 • UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA, TRGOVINAMA I OBRTNIČKIM RADNJAMA;
 • VOZILIMA I DRUGIM PREDMETIMA KOJI SLUŽE ZA PREVOZ OTPADA I OTPADNIH MATERIJA, KONTEJNERSKIM MJESTIMA, DEPONIJAMA OTPADA I DRUGIM OBJEKTIMA I PROSTORIMA GDJE DOLAZI DO KONTAKTA VEĆEG BROJA LJUDI.

Rok za početak postupanja po naređenju je odmah po objavljivanju ovoga rješenja.

 • PREPORUČUJE SE da svi subjekti navedeni u članu 1. ovoga rješenja (a naročiti oni u kojima borave djeca i / ili starije osobe) na ulazima / izlazima obezbijede dovoljne količine sredstva za dezinfekciju ruku i papirnih maramica, radi preventivnog tretmana ruku pri ulazu ili ukazanoj potrebi.
 • Sanitarna inspekcija će izvršiti kontrolu postupanja subjekata po ovome rješenju, na licu mjesta, kontrolu dokumentacije te izvršiti mjerenje higijene uređajima za brzu kontrolu higijene, te poduzeti potrebne mjere s ciljem provođenja ovog rješenja, odnosno zatvaranje objekta i / ili novčanog kažnjavanja subjekta koji ne postupi po istom, a sve do konačnog postupanja po rješenju.
 • Protekom roka od 3. (tri) dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Općine Kakanj i oglasnoj ploči Općine Kakanj dozvoljava se izvršenje ovoga rješenja, a poseban zaključak o dozvoli izvršenja ovoga rješenja neće se donositi.
 • Troškovi izvršenja rješenja padaju na teret subjekata iz člana 1. ovoga rješenja, svakog u onom dijelu za koji je odgovoran.
 • Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Na sastanku 05.02.2020. godine Krizni štab Ze-do kantona za sprečavanje pojave i/ili širenja koronavirus-a je donio Naredbu broj: 11-33-1335-4/20 od 05.02.2020. godine. Tačkom 4. navedene Naredbe nalaže se inspekcijskim službama da pooštre nadzor nad higijenskim prilikama u objektima gdje boravi veći broj ljudi – čekaonice, kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, banke, šalter sale i sl.). Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 130. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, doneseno je rješenje kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Federalnoj upravi za inspekcijske poslove – sanitarna inspekcija, a u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog prijema. Žalba se predaje u dva primjerka, a dostavlja se putem ovog organa, u pisanoj formi i to preporučenom poštom, ili putem prijemnog protokola Općine Kakanj ili u usmenoj formi direktno na zapisnik kod ovoga organa, uz dostavljanje dokaza o uplati federalne administrativne takse u iznosu od 15,00 KM shodno Zakonu o administrativnim taksama FBiH i t.br. 3 Tarife federalnih upravnih taksi.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin