Općinski načelnik donio Rješenje o utvrđivanju Liste rasporeda taksi vozila na slobodna taksi stajališta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 5/09), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 35/05), člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), te na osnovu člana 15. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Kakanj, -Prečišćeni tekst- („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/19), Općinski načelnik  donosi:

R J E Š E NJ E

o utvrđivanju Liste rasporeda taksi vozila na slobodna taksi stajališta

I

Utvrđuje se Lista rasporeda taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj, kako slijedi:  

R/b Prezime i ime Naziv taksistajališta Ukupan broj bodova
1. Javoraš Refik Željeznička stanica 95,11

II

Lista rasporeda taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj utvrđena je na osnovu Preliminarne rang liste rasporeda taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj na koju nije bilo podnesenih žalbi.

III

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za prostorno uređenje promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK-a u roku od 15 dana od dana prijema rješenja putem Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj. Žalba se taksira sa 10,00 KM administrativne takse shodno Zakonu o kantonalnim administrativnim taksama (“Službene novine ZE-DO kantona“ broj: 13/02, 12/03, 4/04, 5/04, 4/08, 7/09, 2/10, 6/10, 9/10 i 12/13).

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin