Počeli radovi na uklanjanju sprudišta u koritu rijeke Bosne na području Kaknja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu inicijative koja je upućena iz Općine Kakanj da se izvrši uklanjanje sprudišta (vađenje šljunka) na rijeci Bosni u cilju sprečavanja neželjenog meandriranja korita rijeke Bosne, u cilju održavanja vodotoka, te u cilju poduzimanja preventivnih mjera zašitite od poplava,„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo je provela proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača putem javnog poziva za vađenje šljunka shodno Uredbi o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine FBiH“, broj: 58/15).

Na osnovu provedenog javnog poziva bit će realizirani radovi na vađenju šljunka na lokalitetima:

• Doboj (cca 500 m nizvodno od Vatrogasnog doma);

• Karaulsko Polje (kod firme Silvestra d.o.o Kakanj);

• Donji Kakanj (ušće rijeke Ribnice u Bosnu i nizvodno cca 300 m od ušća rijeke Ribnice u Bosnu).

Trenutno se izvode radovi na lokalitetu naselje Karaulsko Polje (kod firme Silvestra d.o.o Kakanj).

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin