Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Šef Službe : Bahrudin Arnaut, diplomirani pravnik

Telefon: 032/771-811 Fax:032/771-804

Odsjek za opću upravu i zajedničke poslove;

Odsjek za kancelarijsko poslovanje, informacione i komunikacione tehnologije;

Odsjek za lokalnu samoupravu, mjesne zajednice, matične evidencije i Centar za birački spisak

Djelokrug rada:

 

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti opće uprave, lokalne samouprave i zajedničkih poslova,
 • vodi propisane službene evidencije iz oblasti opće uprave, lokalne samouprave, mjesnih zajednica i zajedničkih poslova,
 • organizira i vodi poslove matičara, vođenje matičnih knjiga i evidencije o državljanstvu, vođenje poslova pisarnice,
 • vodi i obavlja poslove Centra za registraciju birača u skladu sa Izbornim zakonom i drugim propisima,
 • vrši poslove vezane za informacione i komunikacione tehnologije,
 • obavlja poslove koji se odnose na javne nabavke,
 • vodi poslove arhive i arhiviranja predmeta,
 • vrši prijem i distribuciju pošte,
 • koordinira i prati rad organa mjesnih zajednica i mjesnih ureda, učestvuju u pripremi provođenja izbora u mjesnim zajednicama, kao i u pripremi i praćenju realizacije programa infrastrukture u mjesnoj zajednici i iste uvodi u knjigu grunta i katastra, vrši i druge poslove od značaja za rad mjesne zajednice,
 • obavlja stručne i druge poslove iz oblasti radnih odnosa,
 • vrši izradu, izmjene i dopune normativnih akata iz oblasti rada organa uprave,
 • vrši pomoćno-tehničke poslove, poslove tekućeg održavanja zgrade Općine i drugih općinskih objekata i poslovnih prostorija i higijeničarsko-sanitarne poslove,
 • vodi poslove održavanja i načina upotrebe voznog parka, pojedinačno po vozilima i motociklima,
 • izdaje uvjerenja iz svoje nadležnosti,
 • vrši i druge poslove iz djelokruga rada Službe.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin