Tim za borbu protiv korupcije

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sve prijave o eventualnim slučajevima korupcije na području Općine Kakanj građani mogu prijaviti Komisiji za borbu protiv korupcije Općine Kakanj i to:

Pismeno putem pošte na adresu Općina Kakanj, ulica branilaca bb., 72240 Kakanj sa naznakom „Komisiji za borbu protiv korupcije – NE OTVARATI OTVARA KOMISIJA“,

e – mailom na e-mail adresu: korupcija@kakanj.gov.ba

ili

lično predajom prijave na protokol/pisarnicu Općine Kakanj,

ulica branilaca bb., 72240 Kakanj

Obrazac prijave protiv korupcije možete preuzeti OVDJE

 

SAOPŠTENJE KOMISIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

S obzirom da se Komisiji za borbu protiv korupcije Općine Kakanj mogu uputiti i anonimne prijave korupcije, prijavitelja upućujemo na sljedeće:

Komisija za borbu protiv korupcije Općine Kakanj ukazuje svim potencijalnim podnosiocima anonimnih prijava korupcije na odredbu člana 6. Stav 2. i 3. Zakona o postupanju sa predstavkama i prijedlozima (<<Službene novine Zeničko-dobojskog kantona>>, broj : 10/05), po kojima se anonimna predstavka i prijedlog, po pravilu ne uzimaju u postupak, te da se iznimno uzimaju u postupak ako sadrže dovoljno elemenata koji upućuju na postojanje nedozvoljenih radnji i pojava koje je neophodno spriječiti ili otkloniti, ako organ koji je primio ocijeni da postoje opravdani razlozi za njihovo razmatranje“

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin