Usvojena odluka o nazivima novih ulica: Ulica Čete Bosna, Trećeg manevarskog bataljona, Kemala Čelebića, Elvedina Šehagića, Eneza Neimarlije, Sikira Mehmedalije, Rahmana Kovača, ZAVNOBIH-a, Kotromanića, 9. maja…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće Kakanj je usvojilo Odluku o utvrđivanju naziva novih ulica na području općine Kakanj. Nazivi novih ulica su:

Ulica Eneza Neimarlije

U naseljenom mjesta Obre ulica koja se pruža uz rijeku Trstionicu, a koja počinje odvajanjem desno sa glavne saobraćajnice na raskršću kod stare škole u Obrima i ponovo se spaja sa glavnom saobraćajnicom kod poslovnog objekta “SIM Komerc”.

Ulica trstionička

U naseljenim mjestima Podbjelavići i Marijina Voda ulica koja se odvaja desno sa glavne saobraćajnice Kakanj – Kraljeva Sutjeska, kod nekadašnje trgovinske radnje “Berbić” (ne uključujući ovaj objekat) i pruža se sve do novoizgrađene džamije na parceli k.č. 1291, k.o. Haljinići te joj pripada i krak koji se nalazi u naseljenom mjestu Marijina Voda, a koji se pruža desnom obalom rijeke Trstionice od mosta na rijeci do stambenog objekta Berbić Davuda.

Ulica brežanska

U naseljenim mjestima Podbjelavići i Marijina Voda ulica koja se pruža kroz
naseljeno mjesto Marijina Voda i to paralelno sa rudničkom prugom od stambenog objekta na parceli k.č. 212/1, k.o. Haljinići do stambenog objekta Fazlić Saliha na parceli k.č. 1194, k.o. Haljinići.

Ulica Mustafe Muje Kulovića

U naseljenom mjestu Doboj, krak Ulice 29. novembar, odnosno ulica koja se
proteže čitavom dužinom parcele k.č. 802, k.o. Doboj, sa lijeve strane autoputa.

Ulica Kraljice Katarine

U naseljenom mjestu Haljinići, ulica koja se odvaja desno sa regionalnog puta Kakanj-Kraljeva Sutjeska, nasuprot ugostiteljskog objekta “Pink” i pruža se kroz naseljeno mjesto Haljinići do stambenog objekta na parceli k.č. 744, k.o. Haljinići, Kovač Ante.

Ulica Kotromanića

U naseljenom mjestu Marijina Voda izdvojen je krak koji počinje odvajanjem desno sa regionalnog puta Kakanj-Kraljeva Sutjeska, pored stambenog objekta Jurić Stjepana na parceli k.č. 1200, k.o. Haljinići (uključujući ovaj objekat), nastavlja desnom obalom rijeke Trstionice sve do ponovnog ukljuĉenja na regionalni put Kakanj – Kraljeva Sutjeska pored Rudničke direkcije Haljinići (ne uključujući ovaj objekat).

Ulica Trećeg manevarskog bataljona

U naseljenom mjestu Plandište, zaseban krak Ulice šehida, izdvojena je
saobraćajnica koja od područja srednjih škola nastavlja prema Milama –
novoizgrađenom naselju.

Ulica 9. maja

U naseljenom mjestu Plandište izdvojena je ulica koja započinje odvajanjem sa ulice ZPO od stambenog objekta Gluhić Zahida (ne ukljuĉujući ovaj objekat) na parceli k.č. 1781/1, k.o. Kakanj, a završava kod parcele k.č. 1871, k.o. Kakanj i ima dužinu od 562 m, ukljuĉujući krake koji se s desne i lijeve strane spajaju na ovu saobraćajnicu.

Ulica Sikira Mehmedalije

Ulica Rahmana Kovača

Druga ulica koja se izdvojila kao zaseban krak u naseljenom mjestu Plandište
predstavlja saobraćajnicu koja započinje odvajanjem sa Ulice šehida kod
Srednjoškolskog centra, nastavlja prema Novom naselju Bare do kraja Ulice 9. maja nosit će naziv Ulica Sikira Mehmedalije, a preostali dio puta do objekata JP “Vodokom” će nositi naziv Ulica Rahmana Kovača.

Ulica Čete Bosna

U okviru Ulice Mehmeda Skopljaka u naseljenom mjestu Kakanj zaseban je krak koji se odvaja od stambenog objekta Omerović Salke na parceli k.č. 332, k.o. Kakanj (uključujući i ovaj objekat) i pruža se pored Šehidskog mosta, desnom obalom Zgošće.

Ulica Elvedina Šehagića

Prvi krak Ulice bratstva i jedinstva u naseljenom mjestu Povezice koji počinje
naspram objekta Nove Trgovine i pruža se parcelom k.č. 344, k.o. Doboj i do kraja nastavlja parcelom k.č. 326, k.o. Doboj. Dužina ovog kraka iznosi 309 m.

Ulica ZAVNOBIH-a

Drugi krak Ulice bratstva i jedinstva u naseljenom mjestu Povezice koji počinje
parcelom k.č. 330, k.o. Doboj, i nastavlja parcelom k.č. 306, k.o. Doboj. Dužina
opisanog kraka iznosi 252 m.

Ulica 1. marta

Treći krak Ulice bratstva i jedinstva u naseljenom mjestu Povezice koji ima dužinu od 881 m, a započinje parcelom k.ĉ. 1793/1, k.o. Doboj te nastavlja paralelno sa željezničkom prugom do stambenog objekta Čolak Vahidina na parceli k.č. 134/2, k.o.Doboj.

Ulica Nedžada Čišije

U naseljenom mjestu Pope kao zaseban krak je dio industrijske ceste koji se pruža od objekta bivšeg Maršala (uključujući ovaj objekat) do rasksnice u blizini džamije u Popima.

Ulica Kemala Čelebića

U naseljenom mjestu Varda ulica koja se odvaja desno sa Ulice branilaca (od mosta preko rijeke Zgošće). Ova ulica pruža se paralelno desnom obalom rijeke Bosne, nastavlja se ispod tzv. Cementarskog mosta i nakon mosta skreće desno do raskrsnice kod objekta bivšeg „Maršala“ na parceli k.č.1629, k.o. Kakanj (ne uključuje ovaj objekat).

Ulica Mukadesa Husagića

U naseljenom mjestu Varda ulica (krak ulice V divizije NOP-a) koja počinje od
Šehidske česme i nastavlja pored starog gradskog groblja parcelom k.č. 2180 k.o. do stambenog objekta Husagić Ramiza, na parceli k.ĉ. 827/2, k.o. Varda, gdje skreće desno do zadnjih objekata.

Važna obavijest: Definisanje naziva ulica ne znači potrebu da se odmah moraju mijenjati dokumenti. Novi nazivi ulica će se u dokumente upisivati prilikom redovne zamjene dokumenata po isteku istih.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin