Važna obavijest: Općinska inspekcija će na svaki bespravno postavljeni predmet ili objekat, uključujući i predizborne plakate, postavljati natpis “NELEGALNO”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

S ciljem povećanja transparentnosti i javnosti u radu, te poduzimanja korektivnih mjera, općinska inspekcija će na svaki nelegalno/bespravno postavljeni predmet ili objekat za koji je pokrenut postupak inspekcijskog nadzora postaviti natpis „NELEGALNO“, kako bi i javnost i građani znali da se radi o takvom predmetu ili objektu, te da je za taj objekat već pokrenut postupak inspekcijskog nadzora.

Ukoliko se desi da bilo koje lice osim inspektora ili drugog lica sa dozvolom ukloni postavljeni natpis postupit će se u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH  na način kojim se reguliše uklanjanje pečata, a biti će ponovo postavljen novi natpis.

Ova praksa će se početi primjenjivati odmah po objavljivanju ove obavijesti, a započet će se sa obilježavanjem bespravno postavljenih  „Jumbo plakata“ u predizbornom periodu (za koje je u svakom slučaju potrebno odobrenja nadležnog organa) kako na javnim površinama, tako i na privatnim površinama.

Naprijed navedeno ne oslobađa krivične, prekršajne i građanske odgovornost.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin