Velika akcija “Volim Kakanj”. Objavljujemo spisak lokacija na kojima će se vršiti uređenje i produbljivanje korita Ribnice, Zgošće i Trstionice

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Objavljujemo spisak lokacija na kojima će se vršiti uređenje i produbljivanje korita Ribnice, Zgošće i Trstionice.

1. Rijeka Ribnica

Raskrsnica za Subotinje

Na ovoj lokaciji potrebno je produbiti korito rijeke, a materijalom koji se izvadi iz korita rijeke treba nasuti put dužine oko 50 m, kako bi se isti izdigao iznad nivoa rijeke, te bi se na taj način spriječilo daljnje plavljenje istog.

Kondžilo

Na ovoj lokaciji potrebno je ispraviti korito rijeke kako ista ne bi uništavala obalu.

Kondžilo – kod kuće Himze Škorića.

Na ovoj lokaciji potrebno je rijeku vratiti u staro korito uz sami rub šume kako bi se ista odmakla od puta čime bi se riješilo plavljenje priobalnih područja u čijoj neposrednoj blizini se nalaze privatni objekti.

Kondžilo – ušće Male rijeke

Na ovoj lokaciji potrebno je rijeku odbiti od puta i sanirati obaloutvrdu.

2. Rijeka Trstionica

Naselje Bjelavići

Na ovoj lokaciji potrebno je uraditi obaloutvrdu od kamenog nabačaja kako bi se spriječilo dalje podrivanje obale i vratiti rijeku u sredinu korita.

Kraljeva Sutjeska – Gvardijanova luka

Na ovoj lokaciji potrebno je angažovati mašinu bager, ista da uđe u korito rijeke i uredi ga u dužini od oko 200 m i vrati rijeku u sredinu korita.

Kraljeva Sutjeska – Trkno

Na ovoj lokaciji potrebno je produbiti korito rijeke, a materijalom koji se izvadi iz korita rijeke presuti put kako bi se isti izdigao iznad rijeke.

3. Rijeka Zgošća

Bazen Benat – izvorište Pitka voda

Na ovoj lokaciji potrebno je angažovati mašinu bager i kamion kojim bi se očistio bazen od nanosa šljunka, a dalje uzvodno bagerom bi trebalo urediti korito rijeke u dužini od oko 200 m i vrati rijeku u sredinu korita.

Most šehida

Na ovoj lokaciji potrebno je angažovati mašinu bager, ista da uđe u korito rijeke i uredi ga u dužini od oko 50 m i vrati rijeku u sredinu korita. Na ovoj lokaciji potrebno je izgraditi potporni zid ili obaloutvrdu od kamenog nabačaja kao trajno rješenje.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin