Općina Kakanj

PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA MARGINALIZIRANIH KATEGORIJA DRUŠTVA

Program za zapošljavanje marginaliziranih kategorija društva na području općine Kakanj realizuju Općina Kakanj, Caritas Švicarske i Asocijacije Centar za podršku Roma-Romalen.

Napomena: Polja označena sa * su obavezna!

Bivši štićenici domova za djecu bez roditeljskog staranja
Članovi domaćinstava u kojima nema zaposlenih osoba
Djeca i supružnici osoba sa invaliditetom (sa 60% ili više invalidnosti
Osobe sa invaliditetom
Roditelji djece sa posebnim potrebama i roditelji djece sa rijetkim bolestima
Samohrani roditelji, staratelji i hraniocii
Osobe starije od 50 godina
Osobe kojima nedostaje do 5 godina do ostvarivanja prava na penziju
Mladi bez radnog iskustva
Romi
Socijalno ugroženi
Žene
Drugo:
Izjava

Izjavljujem da su navedeni podaci tačni (Komisija za pregled i ocjenu prijava zadržava pravo da naknadno zatraži dokaze za navedene podatke)