Izvještaj sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas je Općinsko vijeće održalo 4. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na današnjoj sjednici u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 26 vijećnika i vijećnice te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.
Odsutni su bili: Aldin Šljivo,  Vinka Aletović i Branko Češljić. Naknadno je pristupio Mugdin Gorak.

Zapisnik
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

-Komentare na dostavljene odgovore  vijećnička pitanja i inicijative su dali: Dževdet Huskić, Eldin Mijoč, Behija Kulović, Sabit Čehajić i Armin Bašić.
-Vijećnička pitanja po postavili: Mejrema Purišević, Dževdet Huskić, Eldin Mijoč, Behija Kulović, Armin Bašić i Fakir Ajdinović.
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Eldin Mijoč, Armin Bašić, Enver Merdić, Safet Šahman, Mediha Mamaela, Edin Aliefendić,  Ahmed Begić,  Izudin Puščul i Fakir Ajdinović. 

Dnevni red
Predsjedavajući je za sjednicu predložio dnevni red po pozivu koji nije usuglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 17.02.2021. godine. 

U raspravi o dnevnom redu su učestvovali: Ahmed Begić i Slaven Katičić. Ahmed Begić je tražio da se na pauzi održi sastanak Komisije za Statut i propise te da utvrdi da li je predloženi dnevni red u skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća.
Uslijedila je pauza u radu Vijeća na prijedlog kluba vijećnika SDP-a.
Nakon pauze riječ je dobio Eldin Mijoč. 
U daljoj diskusiji su učestvovali Slaven Katičić i Dževdet Huskić. Vijećnik Huskić je predložio da se tačka Zahtjev Skupštine JP „Vodokom“ za davanje saglasnosti na Odluku o smanjenju  osnovnog kapitala skine s dnevnog reda, što nije dobilo većinu sa 2 glasa za, 18 protiv i 6 uzdržanih. 

Vijeće je usvojilo dnevni red sa 18 tačaka sa 20 glasova za, 2 protiv i 4 uzdržana. 

1.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za period  01.01-31.12.2021. godine sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi, pregledom amandmana i prijedloga na Nacrt budžeta i Mišljenjem Ministarstva finansija ZDK o prihodima u Nacrtu budžeta
2.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2021. godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Behija Kulović, Mujo Fafulić, Sabit Čehajić , Slaven Katičić i Armin Bašić. 
Odgovore i obrazloženja na pitanja, amandmane i prijedloge dao je općinski načelnik, Mirnes Bajtarević. 
Vijeće je usvojilo Budžet za 2021. godinu sa 18 glasova za, 3 protiv i 5 uzdržanih. 
Nakon toga i Odluku o izvršrenju Budžeta sa 19 glasova za, 3 protiv i 5 uzdržanih. 

3.Zahtjev Skupštine JP „Vodokom“ za davanje saglasnosti na Odluku o smanjenju  osnovnog kapitala 

Predlagač: Skupština JP Vodokom doo Kakanj
Obrađivač: Skupština JP Vodokom doo Kakanj
Izvjestilac: Fahrudin Topalović, predsjednik Skupštine JP i Haris Veispahić, direktor JP
Uvodno izlaganje dao je Haris Veispahić, direktor JP. 
U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, 2 protiv i 5 uzdržanih. 

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju poduzetničke zone „Modrinje“ općina Kakanj 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Privredni savjet

U diskusiji su učestvovali: Eldin Mijoč, Slaven Katičić. 
Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan. 

5.Prijedlog zaključka o usvajanju Akcionog plana razvoja općine Kakanj za 2021.godinu 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje:Privredni savjet

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Pojašnjenja je dao pomoćnik općinskog načelnika, Mirza Fazlić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak sa 23 glasa za, niko proitiv i 2 uzdržana. 

6.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 18 glasova za 3 protiv i 4 uzdržana. 

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za poticaje u poljoprivredi za 2020.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržanih.

8.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za poticaje razvoja poduzetništva i obrta  za 2020.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana. 

9.Prijedlog odluke o davanju naziva sportskoj dvorani u Kaknju

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Izudin Puščul i Dževdet Huskić. Vijećnik Puščul je predložio da Vijeće oda počast Anesu Begiću, minutom šutnje ili učenjem Fatihe, što su vijećnici i i vijećnice i učinili. Vijećnik Huskić je predložio da se ubuduće, prilikom davanja naziva ostalim objektima u Kaknju omogući javna rasprava kako bi se i šira   javnost uključila. Vijeće je usvojilo Odluku sa ovim zaključkom sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

10.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostorija i garaže vatrogasanog doma Doboj Udruženju „Vatrogasno društvo Kakanj“ Kakanj

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo odluku sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan. 

11.Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020.godini

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, niko proitv i uzdržan.

12.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj za 2020.godini

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović  a nakon diskusije  Vijeće je primilo Informaciju k znanju sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan. 

13.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Mirsada Čaluk, predsjednica UO i Helmina Murtić, direktorica JU
Stav i mišljenje: Stav Službe za finansije, Stav Službe za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu…) Komisija za budžet i finansije i Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji su učestvovali Behija Kulović, Dževdet Huskić i Slaven Katičić. U diskusiji je učestvovao i općinski načelnik. Na kraju je Vijeće dalo saglasnost na Odluku uz zaključak da se u narednom periodu i dalje radi na poboljšanju standarad uposlenika ove JU sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan. 

14.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2021.godinu i Finansijski plan za 2021.godinu

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Izvjestilac: Delila Rajkić, predsjednica UO i Senad Čišija, direktor JU
Stav i mišljenje: Stav Službe za finansije, Stav službe za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu

Vijeće nije diskutovalo o ovoj tačci i usvolilo je Zaključak sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan.

15.Prijedlog rješenja o razrješenju Adisa Spahića, predsjednika Komisije za ekologiju
16.Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Komisije za ekologiju 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učetvovao i Vijeće je Rješenje o razrješenju usvojolo sa 23 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan, a Rješenej o imenovanju Delile Nokto sa 22 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana.

17.Informacija o radu  Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ (juli-decembar 2020) 

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, direktor Udruženja – nije bio prisutan
Stav i mišljenje: Privredni savjet

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 17 glasova za, 2 protiv i 5 uzdržanih. 

18.Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Policijska stanica Kakanj
Obrađivač: Policijska stanica Kakanj
Izvjestilac: Vahidin Topalović, komandir Policijske stanice Kakanj

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo jednoglasno. 

Predsjedavajući  se zahvaljuje svim prisutnim i zaključuje rad 4. redovne sjednice Općinskog vijeća u  12:10  sati, čestita 1.mart – Dan nezavisnosti BiH i 8. mart – Dan žena.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA