Objavljujemo spisak kakanjskih privrednih subjekata koji su podržali akciju obezbjeđenja iftara za socijalno ugrožene, starije i bolesne osobe, osobe koje žive same u svojim domovima…

Na spisku su imena kakanjskih privrednih subjekata koji su pokazali svoje ljudsko i humano lice u aktuelnim ramazanskim danima.

Cijena jednog iftara iznosi 10 KM, a privredni subjekti su sami mogli birati koliko iftara će obezbijediti.

Onima koji su podržali akciju zahvaljujemo za senzibilitet prema ljudima u potrebi.

Zahvaljujemo i za pokazanu društvenu odgovornost.

Akciju koju je inicirao načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević su podržali: ĆEVABDŽINICA BOSNA

ĆEVABDŽINICA ZMAJEVAC

PEKAR DELIBAŠIĆ KAKANJ

BEGED D.O.O. KAKANJ

DELTA PETROL D.O.O. KAKANJ

DSM-TRADE D.O.O. KAKANJ

TRGOŠPED D.O.O. KAKANJ

NOVA TRGOVINA-S D.O.O KAKANJ

ADS KOMERC D.O.O. KAKANJ

MESNICA ZMAJEVAC KAKANJ

TERMOELEKTRANA KAKANJ

JU DOM ZDRAVLJA KAKANJ

JU KULTURNO-SPORTSKI CENTAR KAKANJ

PLAMA-PUR BH D.O.O. KAKANJ

KAKANJ PETROL D.O.O. KAKANJ

TRANSPORT D.O.O. KAKANJ

SILVESTRA D.O.O. KAKANJ

MILOVIĆI D.O.O. KAKANJ

CELAB D.O.O. KAKANJ

TAHO-KOMERC D.O.O. KAKANJ

SIM-KOMERC D.O.O. KAKANJ

HARRY-ELECTRICS D.O.O. KAKANJ

SAB-TRADE D.O.O. KAKANJ

ZAIMOVIĆ D.O.O. KAKANJ

NTV IC D.O.O. KAKANJ

LAŠVA-ČŠ D.O.O. KAKANJ

JOSIPOVIĆ GROUP D.O.O. KAKANJ

PZU INTERMED KAKANJ

AGRO-VRT D.O.O. KAKANJ

NOVELA D.O.O. KAKANJ

VIG D.O.O. KAKANJ

JP GRIJANJE D.O.O. KAKANJ

JP VODOKOM D.O.O. KAKANJ.

U akciji učestvuje i Općina Kakanj.

U toku radovi na rekonstrukciji krova na objektima Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj

U toku su radovi na rekonstrukciji krova na objektima Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj.

Vrijednost radova iznosi 135.323,27 KM.

Radove finansiraju Fond za zaštitu okoliša F BiH (60%) i Općina Kakanj (40%).

Pojašnjenja u vezi ekološke akcije pod nazivom “Grablje, vreće i rukavice i svi u radne akcije

Objavljujemo imena predstavnika grupa volontera koje su se do danas prijavile za učešće u velikoj ekološkoj akciji pod nazivom “Grablje, vreće i rukavice i svi u radne akcije”.

Objavljujemo i lokacije na kojima će akcija biti realizirana.

Druga kolona označava datum realizacije akcije, a četvrta termin preuzimanje logistike koju je obezbijedila Općina Kakanj.

Javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.12 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 7.Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19) i člana 1.Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 7/21), Općinsko vijeće Kakanj objavljuje

                                                                                              JAVNI OGLAS
                                     za imenovanje 2 (dva) člana Općinske izborne komisije Kakanj

                                                                                                          I

Objavljuje se javni oglas za imenovanje 2 (dva) člana Općinske izborne komisije.
Članove Općinske izborne komisije imenuje Općinsko vijeće, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.
Mandat teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na odluku Općinskog vijeća  o imenovanju člana Općinske izborne komsije.

Kandidati za člana Općinske izborne komisije trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:
1. da je osoba sa pravom glasa
2. da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.

                                                                                                        II

Pored uslova iz tačke I ovog oglasa, osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 1. da ima prebivalište na području općine Kakanj;
 2. da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i
 3. da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.
  Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
 1. članstvo u izbornoj komisiji i
 2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.
  Izuzetno od odredbi tačke a) iz stava 2. ovog člana, član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivališem u općini Kakanj koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.
  Izuzetno od odredbi tačke II (1) c), član izborne komisije može biti osoba koja ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS, bez izbornog iskustva navedenog u tačci II, stav 2.

                                                                                                    III
Sastav Općinske izborne komisije mora biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
U sastavu Općinske izborne komisije nastojat će se obezbijediti zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

                                                                                                    IV

U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:

 1. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;
 4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
 5. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
 6. koja obavlja izvršnu funkciju kako je utvrđeno odredbom 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština opštine.

                                                                                                        V

Član Općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

 

                                                                                                        VI

Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju;
 2. ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi kandidata;
 3. dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u provođenju izbora;
 4. ovjerenu fotokopiju lične karte;
 5. uvjerenje o prebivalištu izdato od nadležnog organa, ne starije od tri mjeseca;
 6. izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke IV ovog javnog oglasa (član 2.3 Izbornog zakona BiH) – svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu;
 7. izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata – imenovanog člana izborne komisije sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH – svojeručno potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa;
 8. izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke V ovog javnog oglasa (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže – svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu;
 9. popunjen Upitnik o podacima kandidata – imenovanog člana izborne komisije.

                                                                                                        VII

Ovaj javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na web stranici Općine Kakanj (www.kakanj.gov.ba) i oglasnoj ploči Općine.

Obrasci izjava iz tačke VI, pod rednim brojem 6, 7. i 8. te Upitnik pod rednim brojem 9. kandidati mogu preuzeti u prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili ovdje:
Izjava – 6
Izjava  7,8
Upitnik 9

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Prijavu na ovaj javni oglas dostaviti  preporučeno poštom, ili na protokol Općine, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

                  „JAVNI OGLAS ZA  IMENOVANJE ČLANOVA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                         – NE OTVARAJ“

na sljedeću adresu:

 OPĆINA KAKANJ,
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA,
Ulica branilaca 1, 72 240 Kakanj.

 Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uvjete tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa. Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Općinskom vijeću.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

                                                                                                                                        OPĆINSKO  VIJEĆE KAKANJ 

30. aprila 1967. godine u Kaknju otvoren Dom kulture

Kakanj je 1967. godine dobio izvanredno lijepu, modernu i nadasve funkcionalnu zgradu, koju po njezinoj namjeni i u socijalističkom maniru nazvaše Dom kulture. Lociran na Plandištu, gdje su do tada bile tri kuće Zudera i još nekih porodica, trebalo je da opravda naziv kako po aktivnostima u njemu, tako i po ponašanju Kakanjaca. Sve kulturne institucije smjestiše se u ovu zgradu: Biblioteka i čitaonica, Kino, Kulturno-umjetničko društvo “Dikan”, Radnički univerzitet i još neke, a osta prostora i za stan domara Ivice Kneževića. Velika sala sa prostranom pozornicom, opremljenom velikim pokretnim kulisama i reflektorima, ispred koje je podij za orkestar, mogla je garantovati uspješan nastup i najvećim ansamblima. To je ujedno bila i kinosala u kojoj su postojale mogućnosti prikazanja filmova u najsavremenijoj tehnici, sa velikom projektovanom slikom i stereo zvukom.

Zahvaljujući i dobro osmišljenom programu njegovog direktora i još važnijoj materijalnoj podršci čelnih ljudi Općine i Rudnika Kakanj, Dom kulture posta mjesto gostovanja Sarajevskog pozorišta, i njegovih ansambala Drame i Opere, ali i umjetničkih grupa iz drugih kulturnih centara tadašnje države, te su Kakanjci imali priliku uživati u najznačajnijim kulturnim događanjima toga vremena. Bilo je ponekada i nastupa umjetničkih grupa iz inozemstva. Održavani su u Domu kulture i koncerti poznatih muzičkih zvijezda, izložbe najvećih umjetnika tadašnje nam države. Kako je u njemu postojala najveća sala u gradu, tu su se održavale i razne svečanosti, naročito obilježavanja važnih godišnjica iz prošlosti naše države, dodjeljivala priznanja i sl.

U njegovom okrilju rodilo se i više kulturnih manifestacija, posebno nekoliko festivala, kao što su “Mladi pjevaju proljeću”, gdje su se pojavljivali kakanjski pjevački talenti, zatim Festival osnovnih škola itd.

U njemu su svoje probe i nastupe imali KUD “Dikan”, “Tamburice”, Rudarska glazba te druge umjetničke grupe. U bibilioteci i čitaonici organizovane su književne večeri, nastupi znanih i manje znanih mladih pjesnika te raznovrsne izložbe.

U Radničkom univerzitetu održavani su kursevi i seminari, a dosta Kakanjaca steklo je naknadno i diplomu svoga budućeg zanimanja. Stanimir i Mišo su uspostavili vezu sa srednjim i višim školama u zemlji, pa onaj ko je želio da uz rad još i uči mogao je doći do kakve diplome.

Za većinu Kakanjaca, pored bioskopa, najpopularnije je mjesto u Domu kulture bila kafana. Dva dijela kafane u lijevom krilu toga doma (jedna u prizemlju i druga na spratu) pružali su veliki ugođaj. Obično je danju radio samo dio kafane u prizemlju, a navečer je bilo pravo zadovoljstvo sjesti i zabavljati se sa društvom u dijelu kafane na spratu. Probrano osoblje (a pogotovo Šaćir, Kerim i Tidža), uz neobični interijer, odavali su neki glamur koji nije isčeznuo ni nakon više godina rada te pomalo neobične kafane. Ugledne goste i poslovne partnere njihovi su domaćini izvodili u ovaj objekt. Subotom navečer obično je svirala muzika i u ugodnom ambijentu moglo se i zaplesati. Ovdje su organizovane i maturske večeri te dočeci novih godina. Sve je to uticalo da je Dom kulture u gradu postao centar oko koga se sve okretalo i najživlji dio Kaknja.

Iz pera Raifa Čehajića