Izvještaj sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas 22/07/2021 sa početkom u 9:00 sati održalo 9. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici su u trenutku utvrđivanja kvoruma bila prisutna 24 vijećnika , odsutni su bili a Mugdin Gorak, Nedim Mušija, Aldin Šljivo, Eldin Mijoč,  kasnilo je Džemal Bečirhodžić.

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Dževdet Huskić i Armin Bašić. 

Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Dževdet Huskić, Behija Kulović, Slaven Katičić. 

Vijećnička pitanja su postavili: Armin Bašić, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Branko Češljić, Vinka Aletović, Mujo Fafulić. 

Vijećničke inicijative su podnijeli:  Edin Aliefendić, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Nerma Aliefendić, Izudin Puščul, Vinka Aletović i Mejrema Purišević. 

Dnevni red: Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu uz napomenu da su pristigli i materijali – prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona PK „Vrtlište“ (ev. 3. tačka), prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i načinu ostvarivanja finansijske pomoći za održavanje registrovanih redova vožnje za javni prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama na području općine Kakanj za 2021.godinu (ev. 4. tačka), prijedlog odluke o imenovanju člana OIK i prijedlog odluke o imenovanju predsjedenika OIK(ev. 5. i 6. tačka). Također, UO JU Dom zdravlja dostavio je i akte koje se tiču statusnih promejna JU Dom zdravlja na koje Vijeće treba dati saglasnost. 

U diskusiji o dnevnom redu  su učestvovali: Dževdet Huskić, Ahmed Begić i Mirsad Tursum. 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo dnevni red sa 19 glasova za, 1 protiv i 6 uzdržanih.

1.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o provedenim izborima u mjesnim zajednicama općine Kakanj
2.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove  savjeta mjesnih zajednica na području općine Kakanj

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Sedin Karahodžić, predsjednik Komisije

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama, a u diskusiji su učestvovali: Armin Bašić, Sabit Čehajić, Vinka Aletović, Izudin Pušćul. 

Vijeće se prvo izjašnjavalo o prijedlogu vijećnika Čehajića o poništenju izbora u MZ Plandište i taj prijedlog nije dobio većinu bez glasova za, 1 prostiv i 20 uzdržanih. 

Nakon toga, Vijeće je usvojilo Odluku o usvajanju Izvještaja sa  23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana, a Odluku o potvrđivanju rezultata izbora sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

 

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona PK „Vrtlište“

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usovjilo jednoglasno Odluku sa 26 glasova za.

 

4.Prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i načinu ostvarivanja financijske pomoći za održavanje registrovanih redova vožnje za javni prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama na području općine Kakanj za 2021.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usovjilo jednoglasno Odluku sa 26 glasova za.

 

5.Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije
6.Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije

 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U diskusiji su učestvovali: Edin Aliefendić, Adnan Čobo, Slaven Katičić i Armin Bašić. 

 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku o imenovanju člana – Amera Hadžića – za člana OIK-a sa 17 glasova za, 1 protiv i 8 uzdržanih, a odluku o imenovanju predsjednika OIK-a – Ernada Čizmića sa 18 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih.  

 

7.Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 30/06/2020-28/06/2021

 

Predlagač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Obrađivač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Izvjestilac: Alem Škulj, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovao Slaven Katičić. 
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj i zaključak (o izradi novog poslovnika o radu Komisije) sa 23 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana. 

8.Davanje saglasnosti na statusne promjene JU “Dom zdravlja” Kakanj

 

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je dalo saglasnost na statusne promjene JU Dom zdravlja jednoglasno sa 26 glasova za. 

 

9.Davanje saglasnosti na Pravilnik o formiranju cijena usluga u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU,  i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU,

U diskusiji su učestvovali: Mujo Fafulić, Behija Kulović, Slaven KAtičić, Dževdet Huskić i Adna Čobo, također u diskusiji po ovoj tački je dioskutovao i, općinski načelnik, Mirnes Bajtarević. Nakon diskusije  Vijeće je dalo saglasnost na Pravilnik sa 19 glasova za, 6 protiv i 1 uzdržan. Vijeće nije podržalo zaključak vijećnika Huskića u vezi vremenske sinhronizacije Pravilnika i buduće odluke o subvencioniranju sa 8 glasova za, 3 protiv i 14 uzdržanih. 

 

10.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar- juni 2021.godine

 

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, direktor Udruženja

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić, a nakon rasprave Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 16 glasova za, niko protiv i 9 uzdržanih. 

 

11.Analiza stanja socijalne zaštite u ZDK sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite

U diskusiji je učestvovao Izudin Pušćul, a nakon diskusije  Vijeće nije prihvatilo Analizu sa 15 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan.  

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

Kriteriji za upis djece

Na osnovu člana 19. Pravilnika o prijemu djece JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj (broj: 470/19  i   492/20) , Upravni odbor ustanove, na sjednici održanoj dana 14.08.2020. godine donosi:

KRITERIJE

za upis i utvrđivanje prioriteta prilikom upisa djece u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj

Član 1.

Ovim Kriterijima propisuju se bliži uslovi za upis djece  i utvrđivanje prioriteta za upis djece u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj  (u daljem tekstu: Javna ustanova).

Ovim Kriterijima  Javna ustanova utvrđuje konkursne procedure  pri izboru djece kao i način žalbenog postupka nakon izvršenog izbora.

Član 2.

Javna ustanova u skladu sa svojim mogućnostima i iskazanim potrebama porodica za različitim programima predškolskog odgoja i obrazovanja, na zahtjev roditelja odnosno staratelja,  vrši upis djece predškolskog uzrasta, koja prođu konkursnu proceduru i nakon bodovanja u skladu sa ovim Kriterijima,  ostvare zbirno najveći broj bodova redosljedom sa liste ostvarenih bodova pa sve do popune broja upražnjenih mjesta.

Ukoliko se neko mjesto uprazni zbog odustanka ili otkaza usluga u toku trajanja pedagoške godine, Javna ustanova vrši prijem prvog narednog  djeteta sa liste ostvarenih bodova iz stava 1 ovog člana.

Nakon izbora po raspisanom konkursu i zaključenja ugovora ova lista iz stava 1 ovog člana ima status LISTE ČEKANJA sa koje se kasnije vrši popuna upražnjenih mjesta u toku pedagoške godine.

Član 3.

Javna ustanova utvrđuje osnovne kriterije koji su preduslov za prijem djece,  te se uz zahtjev za prijem , obavezno imaju priložiti dokaze na ove okolnosti  i to:

1.starosna dob djeteta –  rodni list djeteta,

2. dokaz o prebivalištu oba roditelja na  području općine Kakanj (na uvid po prijemu),

3. ljekarsko uvjerenje za dijete (po prijemu).

Član 4.

Javna ustanova utvrđuje  kriterije na temelju kojih dijete može ostvariti prioritet kod prijema tako što prioritet imaju:

A)

– djeca sa evidencije Centra za socijalni rad Kakanj

– djeca žrtve nasilja u porodici,

– djeca koja su ranije bila smještena u Sigurnu kuću,

– djeca iz porodica koja koriste stalnu novčanu pomoć,

– djeca bez roditeljskog staranja (djeca pod starateljstvom) smještena u druge                porodice,

– djeca iz porodice u kojoj živi dijete ili roditelj koji je teško obolio ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju  (stanju),

– djeca iz porodica u kojima je jedan od roditelja civilna žrtve rata, 

– djeca iz porodica u kojima je jedan od roditelja RVI ili demobilisani borac

Prilikom bodovanja ovih uslova svaki od njih pojedinačno se boduje se 10 bodova.

Prilikom bodovanja boduje se samo po jednom od ovih osnova.

B)

Djeca iz  porodica u kojima oba roditelja imaju zaposlenje i to:

– djeca  iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice do 200,00 KM (10 bodova). U ovu kategoriju spadaju djeca iz porodica čija su oba roditelja redovni studenti,

– djeca  iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice od 201,00 KM do 300,00 KM  (8 bodova),

– djeca  iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice od 301,00 KM do 400,00 KM  (5 bodova),

– djeca  iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice od 401,00 KM do 500,00 KM  (3 bodova),

– djeca  iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice od 501,00 KM do 600,00 KM  (2 boda),

– djeca  iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice od  600,00 KM  do 800,00 KM  (1 bod),

– djeca  iz porodica čiji roditelji ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu uže porodice preko  800,00 KM, ne dobivaju bodove po ovom osnovu,

Djeca iz porodica u kojima je samo jedan roditelj zaposlen, ne dobivaju bodove po ovom osnovu.

Djeca iz porodica u kojima je samo jedan roditelj zaposlen, a drugi je redovan student,   dobijaju bodove po ovom osnovu.

Napomena: Užu porodicu čine roditelji i djeca.

C)

Djeca samohranih roditelja i to:

  – samohrani roditelji kao posljedica smrti supružnika i zaposlen je  (20 bodova);

  – samohrani roditelji kao posljedica smrti supružnika i nije zaposlen  (10 bodova);

  – dijete razvedenih roditelja, jedan roditelj ima starateljstvo i zaposlen je (10 bodova),

  – dijete razvedenih roditelja, jedan roditelj ima starateljstvo i nije zaposlen (5 bodova),

  -dijete koje živi samo sa jednim, zaposlenim roditeljem (10 bodova),

D)              

Djeca koja imaju status drugog, trećeg i svakog narednog djeteta u porodici (0,5 boda za svako dijete);

E)

 Djeca koja su se nalazila na listama čekanja tokom prethodne pedagoške godine za čekanje dobijaju 1  bod.

Član 5.

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu imat će djeca koja po osnovu mjesečnih primanja u porodici ostvaruju veći broj bodova. Ako se i poslije toga desi da više djece ostvaruje jednak broj bodova prednost pri upisu imat će djeca čiji roditelji u prethodnim godinama nisu imali dugovanja prema JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj i  u svemu poštivali Kućni red ustanove.

Izuzetno, javna ustanova će odbiti prijem djeteta koje je ostvarilo bodove, u slučaju da stručni tim na temelju dokumentacije o specifičnim razvojnim i /ili zdravstvenim potrebama djeteta i inicijalnog razgovora s roditeljima /starateljima djece, uz prisustvo djeteta ocijeni da se te potrebe ne mogu zadovoljiti u sklopu redovnog programa.

Kod donošenja odluke o odbijanju zahtjeva za upis djeteta Stručni tim će predložiti drugi odgovarajući program  koji ustanova može ponuditi ili uputiti  dijete u drugu ustanovu gdje će njegove potrebe biti zadovoljene.

Član 6.

Uz Prijavu na konkurs za redovan upis djece u Javnu ustanovu ili uz zahtjev za prijem djece sa liste čekanja u toku pedagoške godine, roditelji/staratelji djeteta su dužni  dostaviti  dokaze o činjenicama na kojima zasnivaju svoj zahtjev kao i dokaze o činjenicama bitnim  za ostvarivanje prednosti  propisanih ovim kriterijima i to:

– aktuelan CIPS o mjestu boravka ne stariji od 15 dana (na uvid),

– uvjerenje iz evidencije  Centra za socijalni rad Kakanj kao dokaz pripadnosti određenoj socijalnoj kategoriji iz člana 4. stav A) ovih Kriterija,

– uvjerenje iz evidencije Centra za socijalni rad Kakanj kao dokaz pripadnosti kategoriji člana 4 stav B) (porodiljsko odsustvo i druge naknade),

–  potvrde poslodavca o zaposlenosti za  roditelja koji je u radnom odnosu,

– potvrdu poslodavca o visini prosječnih mjesečnih primanja zadnja tri mjeseca,

– potvrdu o redovnom ili redovnom samofinansirajućem studiranju za tekuću akademsku godinu,

 – odluka suda o visini alimentacije,

– potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokaz o samohranosti,

– rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja,

-odluka suda o privremenom izdržavanju djeteta, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

– rodni list ili potvrda o podacima o rođenju ostale djece u užoj porodici,

– komisijska i druga medicinska dokumentacija za dijete kojom se dokazuje teško oboljenje ili smetnje u psihofizičkom razvoju ili stanju djece,

– medicinska dokumentacija za užeg člana porodice kojom se dokazuje teško oboljenje ili smetnje u psihofizičom razvoju ili stanju.,

Medicinska dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca, osim u slučaju komisijske kategorizacije djece.

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza podnosilac prijave ne ostvaruje  bodove po datom kriteriju.

Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Član 7.

Za djecu s teškoćama u razvoju pored bodovanja Stručni tim  Javne ustanove može vršiti  i procjenu o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uslovima koja JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj može ponuditi te da li su ti uslovi adekvatni potrebama djeteta.

Procjena stručnog tima je odlučujuća kod donošenja odluke o prijemu djeteta u javnu ustanovu.

Stručni tim imenuje Komisija za upis djece uvažavajući uzrasnu dob djeteta i razvojnu teškoću koju dijete ima.

Na zahtjev stručnog tima roditelj je dužan dostaviti nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalni rad Kakanj o postojanju teškoće u razvoju djeteta, uz obavezu odazivanja na poziv  Javne ustanove radi davanja mišljenja stručnog tima o postojanju uslova za integraciju djeteta u redovne programe, uključivanje u posebne odgojno-obrazovne grupe ili uključivanje u drugi odgovarajući program koji Javna ustanova može ponuditi, kao i da na zahtjev stručnog tima provede  dodatne opservacije u cilju dobivanja mišljenja odgovarajućih stručnjaka.

Član 8.

Jednu odgojno – obrazovnu grupu može pohađati samo jedno dijete sa teškoćama u razvoju.

Član 9.

Djeca iz porodica u kojima je samo jedan roditelj zaposlen mogu koristiti samo usluge poludnevnog boravka u javnoj ustanovi.

Član 10.

Za djecu koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama nakon bodovanja,  Komisija za upis djece u Javnu  ustanovu može donijeti odluku o njihovom prijemu bez obzira na red prvenstva sa liste sačinjene nakon bodovanja kandidata.

Ovu odluku komisija donosi saglasnošću svih članova.

Na prijedlog komisije Upravni odbor će odlučiti o načinu finansiranja boravka djeteta u javnoj ustanovi te će se prema ovoj odluci zaključiti i ugovor sa roditeljem djeteta o njegovom prijemu u Javnu ustanovu.

Član 11.

Postupak upisa djece u programe javne ustanove provodi Komisija za upis djece (u nastavku teksta: Komisija).

Odluku o formiranju Komisije donosi Upravni odbor Javne ustanove.

Komisija broji 5 članova od koji tri imenuje Upravni odbor, jednog člana imenuje osnivač a  peti član je direktor Javne ustanove po funkciji. Upravni odbor imenuje 2 člana iz reda stručnih radnika ustanove, dok je treći član predstavnik Upravnog odbora.  Imenovani članovi na prvom sastanku biraju između sebe predsjednika. Izbor se vrši javnim glasanjem a za predsjednika se imenuje član koji je dobio većinu glasova.

Komisija se imenuje na period od 2 godine.

Komisija radi na sjednicama koje saziva predsjednik.

Sjednica se može održati ako je prisutna većina članova .

Komisija donosi odluke većinom glasova prisutnog broja članova izuzev odluka za koje je ovim kriterijima predviđeno jednoglasno mišljenje svih članova.

Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta i analize dostavljene dokumentacije.

O radu komisije vodi se zapisnik.

Član 12.

Sa roditeljem/starateljem čije dijete je ispunilo uslove za prijem u Javnu ustanovu zaključuje se ugovr u pismenoj formi. 

Ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Nakon što je obaviješten da je dijete primljeno u Javnu ustanovu roditelj/staratelj je dužan pristupiti zaključenju ugovora, po pozivu direktora, o korištenju usluga sa Javnom ustanovom u ostavljenom roku koji ne može biti duži od 8 dana.

Sam polazak djeteta u ustanovu zavisi od perioda adaptacije djece koja se primaju u tu odgojno- obrazovnu grupu i nije isti za sve odgojno- obrazovane grupe.

Protekom ovog roka nastalog krivicom roditelja/staratelja gubi se pravo na zaključenje ugovora i ima se smatrati da je roditelj/staratelj odustao od zahtjeva za prijem djeteta u Javnu ustanovu.

U slučaju da je u periodu od raspisivanja konkursa pa do zaključenja ugovora, isteklo  ljekarsko uvjerenje (duže od 30 dana),  roditelj/staratelj je dužan dostaviti novo ljekarsko uvjerenje za dijete , ne starije od 30 dana,  a  kojim se potvrđuje da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić.

Ukoliko roditelj više od 30 dana ne dovodi dijete u vrtić, nakon potpisanog ugovora sa ustanovom, bez valjanog razloga (bolest djeteta, bolest roditelja, godišnji odmor roditelja i drugi opravdani izostanci), dijete će biti ispisano iz vrtića.

Član 13.

Roditelj/staratelj čije dijete je prošlo konkursnu proceduru, a nije primljeno u Javnu ustanovu,  ima pravo da u roku od osam dana od dana prijema liste djece koja su primljena, uloži žalbu Upravnom odboru Javne ustanove.

Žalba mora biti argumentirana razlozima zbog kojih se podnosi sa prilozima dokaza na koje se   u žalbi roditelj poziva.

Član 14.

Upravni odbor je dužan da u roku od petnaest dana od dana prijema  žalbe donese odluku po istoj.

Upravni odbor po žalbi može:

– žalbu odbaciti kao nepravovremenu,

– žalbu odbiti kao neosnovanu i potvrditi odluku Komisije,

– usvojiti žalbu i ukinuti odluku Komisije te sam donijeti odluku o upisu, odnosno rasporedu djeteta ili vratiti Komisiji na ponovno odlučivanje.

Odluka Upravnog odbora je konačna.

O svojoj odluci Upravni odbor izvještava roditelja/staratelja u pismenoj formi.

Protiv odluke Upravnog odbora nezadovoljna strana može u daljem roku od 30 dana pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Član 15.

Djeca koja ispunjavaju uslove, a nisu primljena u Javnu ustanovu  vode se na listi čekanja, te se upisuju tokom godine, ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim grupama ili na drugi način dođe do proširenja kapaciteta Javne ustanove.

Član 16.

Ovi Kriteriji su  sastavni dio Pravilnika o prijemu djece u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj  broj: 470/19 od 12.07.2019. godine.

Kriteriji  stupaju na snagu danom donošenja.

Član 17.

Danom stupanja na snagu ovih Kriterija za upis i utvrđivanje prioriteta prilikom upisa djece u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj prestaju da važe Kriteriji za upis i utvrđivanje prioriteta prilikom upisa djece JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, broj: 493/20 od 09.07.2020. godine.

ZAHTJEV ZA UPIS MOŽETE PREUZETI KLIKOM OVDJE

Datum: 14.08.2020.                                                                           

Broj: 618/20

                                                                                                   Predsjednica Upravnog odbora

                                                                                                               Mirsada Čaluk

Oglas za upis djece 2021-2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija  Bosne i Hercegovine

ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „MLADOST“ Kakanj

KONKURS/OGLAS

ZA UPIS DJECE U JAVNU USTANOVU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE „MLADOST“ KAKANJ ZA PEDAGOŠKU 2021/2022. GODINU

Poštovani roditelji, obavještavamo vas da od 22.07.2021. godine počinje upisni rok za djecu, za popunu slobodnih mjesta u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za pedagošku 2021/2022. godinu.

I Upis se vrši za sljedeće odgojno- obrazovne grupe koje rade po Cjelovitom razvojnom programu:

  1. Mlađa jaslička grupa-  (djeca koja do 01. aprila 2022. godine pune godinu dana)-   16 djece.
  1. Mlađa vrtićka grupa (djeca rođena i periodu od 01.09.2017. godine do 01.12.2018. godine)–  20 djece.

II Za upis djeteta uJavnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj potrebno je dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti po kriterijima za upis:

–  popunjen zahtjev za upis,

–  ovjerenu izjavu da oba roditelja žive na području općine Kakanj,

–  potvrde poslodavca o zaposlenosti oba roditelja,

– potvrdu poslodavca o visini prosječnih mjesečnih primanja zadnja tri mjeseca za oba roditelja,

– potvrdu o redovnom ili redovnom samofinansirajućem studiranju,

– odluka suda o visini alimentacije,

– potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokaz o samohranosti:

rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, odluka suda o privremenom izdržavanju djeteta, presuda o          

razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

– rješenja ili potvrde Centra za socijalni rad;

-potvrdu nadležnih službi o pripadnosti određenoj kategoriji roditelja (RVI ili demobilisani borci),

– komisijska i druga medicinska dokumentacija za djecu kojom se dokazuje teško oboljenje ili smetnje u psihofizičkom razvoju ili stanju djece,

– medicinska dokumentacija za roditelja kojom se dokazuje teško oboljenje ili smetnje u psihofizičkom razvoju ili stanju,

Medicinska dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca, osim u slučaju komisijske kategorizacije djece.

– rodni list ili potvrda o podacima o rođenju djece.

   Molimo roditelje da ne dostavljaju platne liste kao dokaz o visini mjesečnih primanja.

   U slučaju nedostavljanja traženih dokaza podnosilac prijave ne ostvaruje  bodove po datom kriteriju.

Ukoliko dijete bude primljeno u  Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, roditelji su dužni do potpisivanja Ugovora dostaviti ljekarsko uvjerenje i potvrdu o mjestu prebivališta oba roditelja na području općine Kakanj (na uvid).

IV Konkurs/oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a najkasnije do 05.08.2021. godine ili do popune kapaciteta grupa. Zahtjevi se predaju lično u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, svaki radni dan od 9-11 sati. Roditelji koji predaju zahtjev obavezni su pri ulasku u dvorište JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj poštivati sve mjere prevencije i zaštite od širenja koronavirusa. Maske za lice su obavezne.

V Zahtjevi za upis se mogu preuzeti u prostorijama  Ustanove, na adresi ul. ZPO 66 u Kaknju ili na web stranici Općine Kakanj. Za sve dodatne informacije obratiti se na telefone: 032/552-120; 032/ 552-121.

Kakanj, 15.07.2021. godine