Pohvala za JP “Grijanje”: Asfaltirana staza na lokaciji izvođenja radova na rekonstrukcije mreže grijanja, nedavno asfaltirana i površina na kojoj su vršeni radovi na iskopavanjima u cilju rekonstrukcije mreže, ali i preostali dio površine na kojem nije bilo iskopa

Pohvala za JP “Grijanje”: Asfaltirana staza na lokaciji izvođenja radova na rekonstrukcije mreže grijanja, nedavno asfaltirana i površina na kojoj su vršeni radovi na iskopavanjima u cilju rekonstrukcije mreže, ali i preostali dio površine na kojem nije bilo iskopa

Kakanj nije i neće biti grad-slučaj u pogledu daljinskog grijanja: U toku obimni radovi na rekonstrukciji mreže daljinskog grijanja u Kaknju

Kakanj nije i neće biti grad-slučaj u pogledu daljinskog grijanja: U toku obimni radovi na rekonstrukciji mreže daljinskog grijanja u Kaknju

JP “Grijanje”: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada

Na osnovu odredbi člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („ Službene novine ZDK“ broj: 8/19), člana 5. Pravilnika o radu JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj i Odluke direktora Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Kakanj o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada na upražnjeno radno mjesto br. 1615/2022 od 28.06.2022. godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos (broj: 1616/2022 od 28.06.2022. godine), Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

uz uslov probnog rada

I

      U radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada, prima se radnik, na sljedeće radno mjesto:

 1. SSS Administrativni radnik – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca, za navedeno radno mjesto predviđena je osnovna plaća u iznosu od 827,20 KM.           

                          Prijem radnika u radni odnos vrši se na puno radno vrijeme.

II

Prijavljivanje na oglas vrši se pismenom prijavom na oglas  koja mora biti svojeručno potpisana od  strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju na oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove:

             Opći uslovi:

 • da je stariji od 18 godina,
 • da je državljanin BiH,
 • da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.

             Posebni uslovi:

 1. Administrativni radnik:
 • SSS, Srednja stručna sprema, Gimnazija, Ekonomska tehnička
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva.
 • Kratak opis poslova: pribavlja po potrebi uvjerenja nadležnih institucija (sud, porezna uprava i drugo) za potrebe preduzeća, sastavlja zapisnike svih organa društva, priprema tekstove javnih konkursa i oglasa, sarađuje i učestvuje u radu radnih grupa i/ili timova u koje je imenovan po posebnom rješenju, prati sve propise iz oblasti komunalne privrede, organizira izrade sporazuma o plaćanju duga na odgođeni rok, prati njihovo izvršenje i kreira izvještaj jednom mjesečno, prati odluke i zaključke Općinskih službi koji se odnosi na rad preduzeća, učestvuje u izradi ugovora raznih vrsta za potrebe preduzeća, obavlja i sve poslove administrativno-tehničkog sekretara u slučaju njegovog odsustva, obavlja daktilografske poslove na računaru, sačinjava dopise, izvještaje, zapisnike sa sjednica, normativna akta preduzeća, planove, programe, analize itd., vođenje evidencije iz oblasti rada, izrada izvještaja o stanju radnika, odjave i prijave radnika kroz poreznu evidenciju, učestvuje u vođenju knjige udjela preduzeća, učestvuje u postupku podnošenja tužbi protiv dužnika preduzeća i pripremi, kopiranju neophodne dokumentacije potrebne za sud u postupku utuženja, učestvuje u izradi Ugovorao radu i rješenja za godišnje odmore za radnike, te druge akte o pravima i obavezama radnika, obavlja i druge poslove iz domena struke i nalogu pretpostavljenog.

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti:

 • pismenu prijavu na javni oglas svojeručno potpisanu, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, kontakt telefon i e-mail, naziv radnog mjesta za koje se konkuriše, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave,
 • potpisanu biografiju (CV) koja sadrži lične i poslovne reference,
 • izvod iz matične knjige rodni list,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • potvrdu o prebivalištu CIPS,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove (dostavlja kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos),
 • diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,
 • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu.

III

                        Uz  prijavu na oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, orginal ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave oglasa. Traženi dokumenti se predaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente.

                        Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što su npr.preporuka bivšeg poslodavca, dodatna obrazloženja ili stručne sposobnosti i drugo.

                        Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene fotokopije dokumenata neće se uzimati u razmatranje.

Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnikom o radu preduzeća. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi:

 1. kandidati koji imaju do 10 godina radnog iskustva dobijaju 2 boda;
 2. kandidati koji imaju od 10 do 20 godina radnog iskustva dobijaju 3 boda;
 3. kandidati koji imaju preko 20 godina radnog iskustva dobijaju 4 boda;
 4. članovi komisije na intervjuu vrednuju opći dojam kandidata (opće osobine, fleksibilnost, motiviranost i entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti i sposobnost iznalaženja rješenja, vještinu komuniciranja, potencijal za usavršavanje, dodatna znanja   i sl) koje je kandidat iskazao na usmenom razgovoru i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 6 bodova.

Pitanja iz oblasti predznanja o poslu će biti iz oblasti poznavanja propisa iz radnog odnosa i o poslovanju javnih komunalnih preduzeća (literatura: (Zakon o radu F BiH br. 26/16 i 89/18), (Zakon o javnim preduzećima F BiH br. 8/2005,81/2008, 22/2009 i 109/2012), (Zakon o privrednim društvima F BiH br. 81/15), (Zakon o komunalnim djelatnostima Ze-do kantona br. 17/2008 od 31.12.2008. godine) i (Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja –PREČIŠĆENI TEKST- br. 2/2015 od 06.01.2015. godine).

Konačan izvještaj komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća.

IV

                         Kandidat koji bude izabran i primljen u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada.

U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze određivanja otkaznog roka.   

V

                          Oglas će biti objavljen u dnevnom listu ­­­­Oslobođenje, web stranici preduzeća JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača – Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada Kakanj.

                          Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje.

                          Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu sa naznakom:

Javno preduzeće „GRIJANJE“ Kakanj d.o.o. Kakanj

Ul. Alije Izetbegovića br.51

72 240 Kakanj

„PRIJAVA NA OGLAS

                                               za radno mjesto______________________________

                            (navesti puni naziv radnog mjesta iz javnog oglasa)

NE OTVARATI“

                      Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata se neće uzeti u razmatranje.

                        Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.