Kantonalna stipendija: Konačna lista

Nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu, te nakon bodovanja aplikacija, objave preliminarne lista kandidata i razmatranja prigovora na listu, objavljujemo i konačnu listu.

Lista se može vidjeti klikom ovdje.

Izvještaj sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas je Općinsko vijeće održalo svoju 20. redovnu sjednicu. 

 

KVORUM 

Na sjednici su u trenutku utvrđivanja kvoruma bila prisutna 24  vijećnika i vijećnice te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. 
Naknadno su pristupili: Izudin Hrusto i Džemal Bečirhodžić. Odsutni su bili: Nedim Mušija, Eldin Mijoč, Dževdet Huskić i Aldin Šljivo. 

 

ZAPISNIK
Zapisnik sa 19. sjednice Vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno sa 25 glasova za. 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

– Komentar na dostavljeni odgovor na  vijećničko pitanje je dao Branko Češljić. 

– Vijećnička pitanja su postavili: Behija Kulović, Omer Musić i  Branko Češljić.

– Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Behija Kulović, Omer Musić, Enver Merdić, Izudin Pušćul i Adnan Čobo. 

 

DNEVNI RED

Predsjedavajući je predložio dnevni red uz dopunu – prijedlog odluke utvrđivanju javnog interesa kao tačka 7 i Informacija o Mehurićima kao posljednja tačka. 

Vijeće je usvojilo dnevni red  jednoglasno sa 26 glasova za i danas razmatralo 15 tačaka. 

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2022.godinu

 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2022.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu  ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali Behija Kulović i Mujo Fafulić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izmjene i dopune Budžeta jednoglasno sa 24 glasa za, a Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta također jednoglasno sa 24 glasa za. 

3. Prijedlog zaključka o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2023-2025. godina

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak jednoglasno sa 24 glasa za.

 

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2022.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 25 glasova za. 

5. Prijedlog odluke o subvencioniranju prijevoza kategorija stanovništva u stanju socijalne potrebe za 2022.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika – po ovlaštenju

U disusiji su učestovali Behija Kulović, Mujo Fafulić i Safet Šahman.. Nakon diskusije Vijeće je uvojilo Odluku sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

6. Prijedlog odluke o nabavci nekretnina

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Alem Škulj, ispred Službe 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i  3 uzdržana.

 

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Alem Škulj, ispred Službe 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 26 glasova za.

 

8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Fedžada Jašarspahića iz Kaknja

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Alem Škulj, ispred Službe 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje jednoglasno sa 24 glasa za.  

 

9. Prijedlog rješenja o razrješenju Jasmine Skeledžija, člana Komisije za ekologiju

Predlagač: na lični  zahtjev 
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje sa 22 glasa za, bez glasova protiv i 2 uzdržana.

10. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za ekologiju

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje 
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća 
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće nije usvojilo Rješenje  sa 11 glasova, niko protiv i 13 uzdržanih.  

11. Prijedlog rješenja o razrješenju Damira Čobe, člana Komisije za mlade

Predlagač: na lični  zahtjev
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća 
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje jednoglasno sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

12. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za mlade

 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje 
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće nije usvojilo Rješenje sa 10 glasova za, niko protiv i 13 uzdržanih. 

13. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2021. godinu

Predlagač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina  
Obrađivač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina  
Izvjestilac: Alem Škulj, predsjednik Komisije za izvještajni period

U diskusiji nije niko učestvovao i VIjeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, niko protiv i 4 uzdržana.

14. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2021. godinu 

 

Predlagač: Policijska stanica Kakanj
Obrađivač: Policijska stanica Kakanj
Izvjestilac: Mirza Smajić, komandir PS Kakanj 

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović, Slaven Katičić. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je primilo Informaciju k znanju sa 22 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana.

15. Razmatranje Informacije o poduzetim mjerama Općine Kakanj na lokaciji Mehorići, općina Kakanj 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika
Izvjestilac: Mirnes Bajtarević, općinski načelnik 

U diskusiji su učestvovali Behija Kulović, Slaven Katičić, Vinka Aletović i Edin Aliefendić.

 

Uslijedila je pauza od 50’ u radu Vijeća kako bi se usaglasili zaključci povodom Informacije. 

Nakon pauze općinski načelnik je pročitao sljedeće zaključke:

– Općinsko vijeće Kakanj podržava poduzete aktivnosti koje je poduzela Općina Kakanj na navedenoj lokaciji te  traži da se nastave aktivnosti u cilju sprečavanja nezakonitih pojava i traži od relevantnih institucija provođenje mjera iz svoje nadležnosti. 
– Općinsko vijeće Kakanj zadužuje “Vodokom” d.o.o. Kakanj da koordinairano sa firmom “Eastern Mining” d.o.o. implementiraju zaključke Općinskog vijeća Kakanj i prijedloge “Eastern Mining” iz odgovora br: 1055/22 od 21.07.2022.godine te da pravovremeno izvještava Vijeće o poduzetim aktivnostima.
– Općinsko vijeće Kakanj podržava napore koje provodi JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj u aktivnostima zaštite voda i vodnog potencijala rijeke Bukovice sa pojedinim potocima kojim se vrši opskrba vodom iz gradskog vodovodnog sistema u Kaknju. 
– Općinsko vijeće Kakanj zahtijeva da nadležne kantonalne inspekcije, Kantonalna uprava za šumarstvo ZDK i “ŠPD” Zavidovići d.o.o. svako iz svoje nadležnosti preduzme sve potrebne aktivnosti radi zaštite i revitalizacije šuma, korita rijeke Bukovice i Trstionice te okoliša na području Mehorića.
– Općinsko vijeće Kakanj podržava razvoj privrede i svih privrednih društava koja obavljaju svoje poslovne procese na području općine Kakanj koje imaju za cilj otvaranje novih radnih mjesta, a u skladu sa relevantnim zakonima i proisima.
– Općinsko vjieće Kakanj traži od preduzeća “Easter Mining” d.o.o. da se dosljedno pridržava svih obezbjeđenih i izdatih okolinskih i vodnih saglasnosti. 

Vijeće je usvojilo ove zaključke sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan. 

Sjednica se završila u 12:00 sati.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA