Konkurs za izradu idejnog rješenja – Umjetničko oblikovanje već izgrađenog potpornog zida u dječijem igralištu “Park prijateljstva” Kakanj

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj objavljuje Konkurs za izradu idejnog rješenja – Umjetničko oblikovanje već izgrađenog potpornog zida u dječijem igralištu “Park prijateljstva” Kakanj.

Kompletnu dokumentaciju vezanu za konkurs možete preuzeti do 29.02.2024. godine na sljedećim linkovima:

Projektni zadatak

Konkursna dokumentacija

Geodezija (pdf)

Geodezija (dwg)

Izvod iz regulacionog plana Kaknja

Orto fotografije lokacije

Sažetak obavještenja o nabavci

Odluka o prestanku epizode povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku na području općine Kakanj – Pripravnost

Na osnovu člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Poglavlja III tačka 1., Poglavlja IV tačka 3. i Poglavlja VI tačka 1. i 2., ”Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Ze-do kantona”, (Sl. novine Ze-do kantona br.1/13) u daljem tekstu „Plan“, Općinski načelnik donosi:

O D L U K U

o prestanku epizode povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku na području općine Kakanj-Pripravnost

I

Prestaje epizodapovećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Općine Kakanj- Pripravnost.

II

Danom donošenja ove Odluke prestaje da važi Odluka broj:02/1-546/24 od 26.01.2024. godine o proglašavanju epizode povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku na području općine Kakanj- Pripravnost.

Obrazloženje

Obzirom da su se dana 26.01.2024.godine ispunili uslovi iz Poglavlja III tačka 1. i Poglavlja IV tačka 3. ”Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Ze-do kantona” (Sl. novine Ze-do kantona br.1/13), Općinski načelnik je istoga dana naosnovuprekoračenih graničnih vrijednosti lebdećih čestica PM 10 prikupljenihsa mobilne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj i prekoraćenih graničnih vrijednosti zagađujućih materija lebdećih čestica PM 10 i sumpornog dioksida SO2 sa stanice Centar Kakanj (u vlasništvu Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija Ze-do kantona)i uspostavljene stabilne vremenske situacije proglašene od Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo, proglasio epizodu Pripravnost, uz određene preporuke i mjere.

Obzirom na prestanak stabilne meteorološke situacije od 09.02.2024. godine koju je dostavio Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo i trend opadanja navedenih koncentracija zagađujućih materija sa mobilne stanice Općine Kakanj,  prestaju da postoje uslovi za trajanje epizode Pripravnost, što je u skladu sa Poglavljem VI tačka 2. ”Plana, Općinski načelnik donio je Odluku kako je navedeno u dispozitivu.