Izvještaj sa 39. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 29.03.2024. godine (petak) održalo svoju 39. redovnu sjednicu.

Kvorum  

Na zasjedanju 39. sjednice u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 28 vijećnice i vijećnika pa su se stekli svi uslovi za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.

Odustni su bili: Mejrema Purišević

Naknadno su pristupili: Izudin Hrusto

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 20/03/2024 održao sjednicu i utvrdio prijedlog dnevnog reda te razmatrao predstavke:

 a) Zahtjev JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za ponovno razmatranje Programa rada i Finansijskog  plana za 2024. godinu na sjednici Općinskog vijeća

Kolegij nije postigao konsenzus za uvrštavanje materijala u dnevni red sjednice Vijeća.

b) Informacija i poziv na saradnju po pitanju željezne konstrukcije Okna na ulazu u nekadašnji pogon „Stara jama“ RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj 

Kolegij je Informaciju i Poziv RMU „Kakanj“ primio k znanju obzirom da je materijal dostavljen i Općinskom načelniku, te se očekuje očitovanje istog.

c) Zahtjev RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za davanje saglasnosti na izmjenu dijela Ugovora o koncesiji

Kolegij je Zahtjev RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj primio k znanju, te će o istom odlučivati nakon što prethodno bude provedena procedura kod Ministarstva za privredu ZDK.

d) Odgovor JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj na Zaključak Kolegija

Odgovor Vodokoma je primljen k znanju uz konstataciju da se na dnevnom redu sjednice Vijeća nalazi Informacija JP „Vodokom“ u vezi otvaranja rudnika Rupice-Vareš od strane Adriatic Metals.

e) Građanska inicijativa građana MZ Doboj za rješavanje urgentnih problema u vezi odvijanja saobraćaja na području MZ Doboj 

Kolegij je utvrdio da Građanska inicijativa građana MZ Doboj ne ispunjava formalno-pravne uslove propisane Statutom Općine Kakanj za postupanje po istoj kao po Građanskoj inicijativi, te je istu proslijedio Općinskom načelniku, Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Odsjeku za inspekcije da sagledaju mogućnost postupanja po predmetnom aktu u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja.

f) Zahtjev RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća

Kolegij je odlučio da Zahtjev RMU „Kakanj“ za sazivanje vanredne sjednice uvrsti kao tačku dnevnog reda redovne sjednice Općinskog vijeća.

Zapisnik

Rasprava: Dževdet Huskić

Zapisnici sa 37. vanredne i 38. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojeni su sa 26 glasova za, niko protiv i 1 glasom uzdržan.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Nije bilo komentara.

Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Marcela Ravlija.

­­­­­Vijećnička pitanja postavili: Armin Bašić, Dževdet Huskić, Marcela Ravlija, Adnan Čobo, Safet Šahman, Adis Mrkonjić i Vinka Aletović.

Vijećničke inicijative pokrenuli: Marcela Ravlija, Dževdet Huskić, Armin Bašić, Mirsad Tursum, Adnan Čobo, Safet Šahman, Vinka Aletović, Amar Selimović i Namir Talić.

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu uz napomenu da je u međuvremenu pristigao još jedan materijal od JU Centar za socijalni rad Kakanj – „Davanje saglasnosti na Odluku o visini osnovice za obračun plaća radnika JU Centar za socijalni rad Kakanj“ i predložio da se isti razmatra kao 8. tačka dnevnog reda.

Rasprava: Vinka Aletović je predložila da se u dnevni red uvrsti tačka „Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove Savjeta mjesne zajednice Željeznička Stanica“, što nije dobilo potrebnu većinu.

Prijedlog nije prihvaćen sa 13 glasova za, bez glasova protiv i 13 glasova uzdržan.

Dževdet Huskić je predložio da se u dnevni red uvrsti tačka „Program rada sa finansijskim planom JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2024. godinu“, što također nije dobilo potrebnu većinu.

Prijedlog nije prihvaćen sa 12 glasova za, 1 glas protiv i 13 glasova uzdržan.

Prihvaćen je prijedlog dnevnog reda predsjedavajućeg i to sa 22 glasova za, 5 glasova protiv i niko uzdržan.

1. Nacrt odluke o zaštiti izvorišta „Devetaci“ Tršće – općina Kakanj sa Elaboratom sanitarno zaštitne zone za izvorište „Devetaci“

Predlagatelj: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je utvrdilo Nacrt odluke o zaštiti izvorišta „Devetaci“ Tršće – općina Kakanj sa Elaboratom sanitarno zaštitne zone za izvorište „Devetaci“, uz Zaključak o provođenju javne rasprave u trajanju od 30 dana, u periodu 01.04-30.04.2024. godine sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

2.  Prijedlog odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja općine Kakanj

Predlagatelj: Komisija za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općisnkog vijeća

Izvjestitelj: Ajla Čišija, predsjednica Komisije

Ajla Čišija je ispred Komisije za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja predložila dobitnike i to: Grb Općine Kakanj – NTV IC Kakanj, Plaketa sa diplomom – Munevera Zečević i Mijo Šain, Zahvalnica – Vehid Kubura, Emerin Ahmetašević i Milenko Srdić.

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja Općine Kakanj sa 18 glasova za, bez glasova protiv i 9 uzdržan.

3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona „Vrtlište“, lokalitet Stupe

Predlagatelj: Općinski načelnik

Obrađivač: Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina    

Izvjestitelj: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Rasprava po ovoj tački dnevnog reda je obavljena na 36. sjednici Općinskog vijeća, ali je odgođeno izjašnjenje radi usaglašavanja stavova između MZ Pope i RMU „Kakanj“, te nakon što je sačinjen pismeni sporazum Vijeće je na današnjoj sjednici obavilo glasanje te je prijedolg odluke usvojen sa 26 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

4. Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2023. godinu

 Predlagatelj: Općinski načelnik

Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika

Izvjestitelj: Mirnes Bajtarević, općinski načelnik

Rasprava: Dževdet Huskić, Slaven Katičić, Mediha Mamela i Mujo Fafulić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak o prihvatanju Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2023. godinu sa 22 glasova za, bez glasova protiv i 6 glasova uzdržan.

5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01-31.12.2023. godine

Predlagatelj: Općinsko pravobranilaštvo

Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo

Izvjestitelj: Vesna Ajanović, općinski pravobranilac

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01-31.12.2023. godine sa 28 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

6. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2023. godinu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Predlagatelj: UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Obrađivač: UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Izvjestitelj: Dženan Ajdinović, direktor JU i Nihad Tukić, predsjednik UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2023. godinu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj sa 17 glasova za, bez glasova protiv i 9 glasova uzdržan.

7. Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Predlagatelj: UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Obrađivač: UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Izvjestitelj: Dženan Ajdinović, direktor JU i Nihad Tukić, predsjednik UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Rasprava: Dževdet Huskić

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj sa 26 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća do 13:00h.

8. Davanje saglasnosti na Odluku o visini osnovice za obračun plaća radnika JU Centar za socijalni rad Kakanj

Predlagatelj: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj

Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj

Izvjestitelj: Fakir Ajdinović, direktor JU i Emina Šarić, član UO JU JU Centar za socijalni rad Kakanj

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o visini osnovice za obračun plaća radnika JU Centar za socijalni rad Kakanj sa 20 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

9. Informacija o stanju sporta na području općine Kakanj za 2023. godinu

Predlagatelj: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestitelj: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju sporta na području općine Kakanj za 2023. godinu sa 19 glasova za, bez glasova protiv i 3 glasa uzdržan.

10. Informacija JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj o poduzetim aktivnostima u vezi otvaranja Rudnika olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu Rupice-Juraševac-Brestić Adriatic Metals-a u općini Vareš

Predlagatelj: JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

Obrađivač: JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

Izvjestitelj: Haris Veispahić, direktor JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

Rasprava: Dževdet Huskić, Slaven Katičić i Mediha Mamela.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća radi usaglašavanja zaključaka.

Nakon pauze Vijeće je usvojilo sljedeće zaključke sa 21 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan:

U cilju zaštite i osiguranja kontinuiranog javnog vodosnabdijevanja stanovnika općine Kakanj pitkom vodom iz javnog vodovodnog sistema, a što je u općem javnom interesu svih građana, Općinsko vijeće utvrđuje sljedeće:

  1. Općinsko vijeće prima k znanju Informaciju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj o poduzetim aktivnostima u vezi otvaranja Rudnika olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu Rupice-Juraševac-Brestić Adriatic Metals-a u općini Vareš.
  2. Podržavaju se dosadašnje aktivnosti JP “Vodokom“ d.o.o. Kakanj na zaštiti vodozahvata Bukovica i vodozaštitnih zona jer je to od općeg javnog interesa.
  3. Traži se od JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj da putem ovlaštene labaratorije (ovlaštene od strane Instituta za akreditiranje Bata) nastavi vršiti mjesečnu analizu vode na prisustvo teških metala i to iz slavina potrošaća neposredno poslije fabrike za preradu vode Bukovica, a sve u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“, broj: 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17).
  4. Traži se od Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš, da putem ovlaštene labaratorije (ovlaštene od strane Instituta za akreditiranje Bata) nastave vršiti mjesečnu analizu vode na prisustvo teških metala i to Borovičkog potoka i rijeke Bukovice, a sve u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“, broj: 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17), Odluke o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda („Službene novine FBiH“, broj: 01/14) i Uredbi o opasnim i štetnim materijama u vodama („Službene novine FBiH“, broj: 43/07) i rezultate istih dostavljaju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj.
  5. Traži se od Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš, da putem ovlaštene labaratorije (ovlaštene od strane Instituta za akreditiranje Bata) nastave vršiti mjesečnu analizu vode na prisustvo teških metala i to Borovičkog potoka i rijeke Bukovice, a sve u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“, broj: 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17), Odluke o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda („Službene novine FBiH“, broj: 01/14) i Uredbi o opasnim i štetnim materijama u vodama („Službene novine FBiH“, broj: 43/07) i rezultate istih dostavljaju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj.
  6. Traži se od društva Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš, da izvrši nabavku i postavljanje stacionarnog mjernog uređaja za analizu prisustva teških metala u vodi u realnom vremenu u krugu fabrike za preradu vode Bukovica. Traži se od Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš, da hitno izvrši nabavku mobilnog mjernog uređaja za analizu prisustva teških metala u vodi u realnom vremenu i isti da na upotrebu operateru javnog vodosnabdijevanja na području općine Kakanj JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj. Sredstva za nabavku, instaliranje, održavanje i ostale troškove vezane za stacionarni i mobilni mjerni uređaj za analizu prisustva teških metala u vodi u realnom vremenu obezbijedit će Adriatic Metals d.o.o. Nabavka i instalisanje stacionarnog i mobilnog mjernog uređaja za analizu prisustva teških metala u vodi, te upotrebom istih, služit će preventivno kao indikator promjena karakteristika vode.
  7. Traži se od JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj da izda svoju saglasnost Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš, za projekat postavljanja automatske stanice za kontinuirano uzorkovanje i praćenje kvaliteta vode na vodozahvatu Bukovica (za parametre: pH vrijednost, elektroprovodljivost, koncentracija rastvorenog kisika i temperatura) tek kada Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš ispuni traženo u stavci 6. ovog Zaključka.

Zadužuju se JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj i Adriatic Metals d.o.o. Vareš da pripreme Sporazum o saradnji kojim će se definisati međusobna prava i obaveze. Sporazum će se prije potpisivanja dostaviti Općinskom vijeću Kakanj na razmatranje i davanje saglasnosti JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za potpisivanje.

Sjednica se završila u 15:20h.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA