Sjećanje na istaknute kakanjske antifašiste pred 8.april-Dan oslobođenja Kaknja: Stanislav Traup (1915-1942)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Stanislav Traup je rođen 1915. godine u Kaknju gdje je proveo djetinjstvo i završio osnovnu školu. Kao fizički radnik radio je u Staroj jami. Zbog nježnog zdravlja i teških uslova rada, poslije godinu dana, kada je prebolio tifus, prešao je na službu u Poštu kao činovnik.

Poslije okupacije zemlje 1941. godine slao je partizanima oružje, municiju, sanitetski i ostali materijal.

6. maja 1942. godine partizani su trebali da napadnu Kakanj. Zbog toga je Traup kao obavještavac dobio poseban zadatak. Bez obzira na veliki broj neprijateljskih vojnika koji su bili stacionirani u Kaknju, Traup organizuje prolazak jednog dijela partizana kroz jamu Orasi i tako omogućava napad na neprijatelja sa leđa.

Poslije uspješno završenog zadatka, trećeg maja uvečer pošao je nazad u Odred. U međuvremenu, dok se nalazio u Kaknju, u Odredu se desila četnička izdaja. Izdajnici-četnici znajući za autoritet kojeg je uživao Traup, i znajući za vezu kojom će se on vratiti, sačekali su ga u Subotinju i iz zasjede ubili.

Život Stanislava Traupa ugasio se u osvit zore 4 . maja 1942. godine.

U borbama za prvo oslobođenje Kaknja, 29. juna 1943. godine, posebno se istakao Stanislavov brat Franjo Traup, rudar koji je nakon prvog oslobođenja Kaknja otišao sa partizanima i do kraja rata se pokazao kao dobar miner primjenjujući znanje naučeno kroz posao u Rudniku.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin