Izvještaj sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je danas 22/07/2021 sa početkom u 9:00 sati održalo 9. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici su u trenutku utvrđivanja kvoruma bila prisutna 24 vijećnika , odsutni su bili a Mugdin Gorak, Nedim Mušija, Aldin Šljivo, Eldin Mijoč,  kasnilo je Džemal Bečirhodžić.

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Dževdet Huskić i Armin Bašić. 

Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Dževdet Huskić, Behija Kulović, Slaven Katičić. 

Vijećnička pitanja su postavili: Armin Bašić, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Branko Češljić, Vinka Aletović, Mujo Fafulić. 

Vijećničke inicijative su podnijeli:  Edin Aliefendić, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Nerma Aliefendić, Izudin Puščul, Vinka Aletović i Mejrema Purišević. 

Dnevni red: Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu uz napomenu da su pristigli i materijali – prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona PK „Vrtlište“ (ev. 3. tačka), prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i načinu ostvarivanja finansijske pomoći za održavanje registrovanih redova vožnje za javni prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama na području općine Kakanj za 2021.godinu (ev. 4. tačka), prijedlog odluke o imenovanju člana OIK i prijedlog odluke o imenovanju predsjedenika OIK(ev. 5. i 6. tačka). Također, UO JU Dom zdravlja dostavio je i akte koje se tiču statusnih promejna JU Dom zdravlja na koje Vijeće treba dati saglasnost. 

U diskusiji o dnevnom redu  su učestvovali: Dževdet Huskić, Ahmed Begić i Mirsad Tursum. 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo dnevni red sa 19 glasova za, 1 protiv i 6 uzdržanih.

1.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o provedenim izborima u mjesnim zajednicama općine Kakanj
2.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove  savjeta mjesnih zajednica na području općine Kakanj

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Sedin Karahodžić, predsjednik Komisije

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama, a u diskusiji su učestvovali: Armin Bašić, Sabit Čehajić, Vinka Aletović, Izudin Pušćul. 

Vijeće se prvo izjašnjavalo o prijedlogu vijećnika Čehajića o poništenju izbora u MZ Plandište i taj prijedlog nije dobio većinu bez glasova za, 1 prostiv i 20 uzdržanih. 

Nakon toga, Vijeće je usvojilo Odluku o usvajanju Izvještaja sa  23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana, a Odluku o potvrđivanju rezultata izbora sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

 

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona PK „Vrtlište“

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usovjilo jednoglasno Odluku sa 26 glasova za.

 

4.Prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i načinu ostvarivanja financijske pomoći za održavanje registrovanih redova vožnje za javni prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama na području općine Kakanj za 2021.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usovjilo jednoglasno Odluku sa 26 glasova za.

 

5.Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije
6.Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije

 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U diskusiji su učestvovali: Edin Aliefendić, Adnan Čobo, Slaven Katičić i Armin Bašić. 

 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku o imenovanju člana – Amera Hadžića – za člana OIK-a sa 17 glasova za, 1 protiv i 8 uzdržanih, a odluku o imenovanju predsjednika OIK-a – Ernada Čizmića sa 18 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih.  

 

7.Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 30/06/2020-28/06/2021

 

Predlagač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Obrađivač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Izvjestilac: Alem Škulj, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovao Slaven Katičić. 
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj i zaključak (o izradi novog poslovnika o radu Komisije) sa 23 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana. 

8.Davanje saglasnosti na statusne promjene JU “Dom zdravlja” Kakanj

 

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je dalo saglasnost na statusne promjene JU Dom zdravlja jednoglasno sa 26 glasova za. 

 

9.Davanje saglasnosti na Pravilnik o formiranju cijena usluga u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU,  i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU,

U diskusiji su učestvovali: Mujo Fafulić, Behija Kulović, Slaven KAtičić, Dževdet Huskić i Adna Čobo, također u diskusiji po ovoj tački je dioskutovao i, općinski načelnik, Mirnes Bajtarević. Nakon diskusije  Vijeće je dalo saglasnost na Pravilnik sa 19 glasova za, 6 protiv i 1 uzdržan. Vijeće nije podržalo zaključak vijećnika Huskića u vezi vremenske sinhronizacije Pravilnika i buduće odluke o subvencioniranju sa 8 glasova za, 3 protiv i 14 uzdržanih. 

 

10.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar- juni 2021.godine

 

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, direktor Udruženja

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić, a nakon rasprave Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 16 glasova za, niko protiv i 9 uzdržanih. 

 

11.Analiza stanja socijalne zaštite u ZDK sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite

U diskusiji je učestvovao Izudin Pušćul, a nakon diskusije  Vijeće nije prihvatilo Analizu sa 15 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan.  

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin