Izvještaj sa 7. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 31/05/2021.godine sa početkom u 9:00 sati u maloj sali JU KSC Kakanj održalo 7.redovnu sjednicu. 

KVORUM
Na sjednici je, u trenutku utvrđivanja kvoruma,  bilo prisutno 23 vijećnice i vijećnika  a odsutni su bili Safet Šahman, Nedim Mušija i Mugdin Gorak a naknadio su pristupili: Džemal Bečirhodžić,  Ahmed Begić, Branko Češljić i Enver Merdić.

ZAPISNIK
Zapisnik sa 5. sjednice usvojen je bez primjedbi, a zapisnik sa 6.sjednice vraćen je na doradu uz primjedbe vijećnice Kulović (izostavljene dvije inicijative,  vijećnika Huskića i njena) i vijećnika Huskića (tražio da se cijela njegova diskusija vezana za Izvještaj o poslovanju JP “Grijanje” prenese u zapisnik, kao i da se konstatira da nije dobio odgovor).

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE
Komentare na dostavljene odgovore  vijećnička pitanja  su dali: Armin Bašić, Dževdet Huskić i Vinka Aletović. 

Vijećnička pitanja su postavili: Behija Kulović, Armin Bašić, Eldin Mijoč, Mujo Fafulić, Branko Češljić, Dževdet Huskić.

Vijećničke inicijative su pokrenuli: Sabit Čehajić, Edin Aliefendić, Behija Kulović, Branko Češljić, Izudin Puščul, Dževdet Huskić, Namir Talić i Enver Merdić.

DNEVNI RED
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu uz napomenu da su pristigli i materijali – prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izrade izmjena  i dopuna Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030 (2. tačka), prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Općinske izborne komisije (7. i 8. tačka). Također, stigao je i Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije (9.tačka). Vijeće je uvrstilo i ove tačke u dnevni red i danas raspravljalo o 10 tačaka. 

U diskusiji o dnevnom redu nije niko učestvovao i Vijeće je dnevni red usvojilo sa 20 glasova za, bez glasova potiv i uzdržan.

1.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026.
2.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog  plana Kaknja 2010-2030.

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjetilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije i obrazloženja pomoćnika Fazlića, Vijeće je usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026 sa 20 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana, a Odluku o  izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog  plana Kaknja 2010-2030. sa 21 glasom za, niko protiv i 4 uzdržana. 

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje podzemnih kontejnera u Kraljevoj Sutjesci

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjetilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 23 za, niko protiv  i uzdržan.  

4.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora bez naknade

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjetilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji  je učestvovao Mujo Fafulić  i nakon rasprave Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 za, niko protiv  i uzdržan.

5.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Seada Kobilice iz Kaknja

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjetilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje sa 25 za, niko protiv  i uzdržan.

6.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2021. godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Izvjetilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije i obrazloženja pomoćnika Berbića, Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, 3 protiv i niko uzdržan. 

7.Prijedlog odluke o razrješenju članova OIK-a
8.Prijedlog odluke o imenovanju članova OIK-a

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjetilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko  učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku o razrješenju Mirze Smajića i Almira Imamovića sa 20 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana, a Odluku  o imenovanju Ernada Čizmića i Mirze Imamovića sa 18 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih.

9.Izvještaj Komisije o provođenju postupka licitacije-prodaje zemljišta u Kaknju

Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjetilac: Adnan Čobo, predsjednik Komisije

U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč, Dževdet Huskić, Slaven Katičić i Edin Aliefendić. Također, pojašnjenja i odgovore na pitanja su dali, predsjednik Komisije, Adnan Čobo i, općinski načelnik, Mirnes Bajtarević. Nakon iscrpljene diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih. Također, Vijeće je zaključkom utvrdilo i naknadu članovima Komisije –  predsjedniku 150KM, a članovima  po 100KM.

10.Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2020. godine

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj  
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj  
Izvjetilac: Helmina Murtić, direktorica JU, i Munevera Šehović, članica UO JU

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović. 

Nakon diskusije i obrazloženja direktorice Murtić, Vijeće je usvojilo izvještaj sa 21 glasom za, niko protiv i 6 uzdržanih. 

Predsjedavajući  se zahvalio svim prisutnim i zaključio rad 7. redovne sjednice Općinskog vijeća u 10:53’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE  OPĆINSKOG VIJEĆA        

 

Najava 7. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 31.05.2021.godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati u maloj sali JU KSC Kakanj održati 7. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

-usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Općinskog vijeća

komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

1.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026.

2.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje podzemnih kontejnera u Kraljevoj Sutjesci

3.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora bez naknade

4.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2021. godine

5.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Seada Kobilice iz Kaknja

6.Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2020. godine

Izvještaj sa Kolegija Općinskog vijeća:

Kolegij Općinskog vijeća je odžao 6. sjednicu 24.05.2021.godine sa početkom u 15:30 na kojoj je razmatrao sljedeće predstavke:

a)Inicijativu Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u Federaciji BiH za za povećanje minimalne cijene rada

Inicijativa Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u Federaciji BiH prosljeđuje se organima upravljanja JP „Vodokom“ d.o.o.  Kakanj i JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj na razmatranje i postupanje.  

b)Inicijativu mještana MZ Bištrani za izmjenu obilježja/brojeva na kućama

Inicijativa mještana MZ Bištrani za izmjenu obilježja/brojeva na kućama prosljeđuje se općinskom načelniku i Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice na razmatranje i postupanje.  

c)Zahtjev Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj za legalizaciju objekta

Zahtjev Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj za legalizaciju objekta prosljeđuje se Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina  na razmatranje i postupanje.  

d)Zahtjev „TA-TRANS“ d.o.o. Kakanj za subvencioniranje

Zahtjev „TA-TRANS“ d.o.o. Kakanj za subvencioniranje prosljeđuje se Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša i Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike  na razmatranje i postupanje.  

e)Molbu Joze Pavlovića za ispravku na tabli naseljenog mjesta

Molba Joze Pavlovića prosljeđuje se općinskom načelniku i Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice na razmatranje i postupanje.  

f)Molbu PPU „Pčelica i med“ Kakanj za subvencioniranje troškova grijanja

Molba PPU „Pčelica i med“ Kakanj za subvencioniranje troškova grijanja  prosljeđuje se Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj  na razmatranje i postupanje.  

g)Odgovor na zahtjev „Mega Travel“ d.o.o. Kakanj za subvenciju dijela registrovanih redova vožnje

Odgovor je primljen k znanju. 

Također, Kolegij je u okviru razmatranja dnevnog reda za sjednicu donio zaključak: “Kolegij Općinskog vijeća traži od organa upravljanja JU Dom zdravlja Kakanj  da, u skladu sa poslovničkim odredbama i rokovima te Okvirnim programom rada Općinskog vijeća, za  junsku sjednicu Općinskog vijeća pripreme Informaciju o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj sa posebnim osvrtom na epidemiološke prilike usljed pandemije Covid 19 za 2020/2021. godinu.” 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

 

 

 

 

Javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.12 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 7.Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19) i člana 1.Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 7/21), Općinsko vijeće Kakanj objavljuje

                                                                                              JAVNI OGLAS
                                     za imenovanje 2 (dva) člana Općinske izborne komisije Kakanj

                                                                                                          I

Objavljuje se javni oglas za imenovanje 2 (dva) člana Općinske izborne komisije.
Članove Općinske izborne komisije imenuje Općinsko vijeće, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.
Mandat teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na odluku Općinskog vijeća  o imenovanju člana Općinske izborne komsije.

Kandidati za člana Općinske izborne komisije trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:
1. da je osoba sa pravom glasa
2. da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.

                                                                                                        II

Pored uslova iz tačke I ovog oglasa, osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 1. da ima prebivalište na području općine Kakanj;
 2. da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i
 3. da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.
  Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
 1. članstvo u izbornoj komisiji i
 2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.
  Izuzetno od odredbi tačke a) iz stava 2. ovog člana, član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivališem u općini Kakanj koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.
  Izuzetno od odredbi tačke II (1) c), član izborne komisije može biti osoba koja ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS, bez izbornog iskustva navedenog u tačci II, stav 2.

                                                                                                    III
Sastav Općinske izborne komisije mora biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
U sastavu Općinske izborne komisije nastojat će se obezbijediti zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

                                                                                                    IV

U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:

 1. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;
 4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
 5. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
 6. koja obavlja izvršnu funkciju kako je utvrđeno odredbom 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština opštine.

                                                                                                        V

Član Općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

 

                                                                                                        VI

Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju;
 2. ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi kandidata;
 3. dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u provođenju izbora;
 4. ovjerenu fotokopiju lične karte;
 5. uvjerenje o prebivalištu izdato od nadležnog organa, ne starije od tri mjeseca;
 6. izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke IV ovog javnog oglasa (član 2.3 Izbornog zakona BiH) – svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu;
 7. izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata – imenovanog člana izborne komisije sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH – svojeručno potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa;
 8. izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke V ovog javnog oglasa (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže – svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu;
 9. popunjen Upitnik o podacima kandidata – imenovanog člana izborne komisije.

                                                                                                        VII

Ovaj javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na web stranici Općine Kakanj (www.kakanj.gov.ba) i oglasnoj ploči Općine.

Obrasci izjava iz tačke VI, pod rednim brojem 6, 7. i 8. te Upitnik pod rednim brojem 9. kandidati mogu preuzeti u prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili ovdje:
Izjava – 6
Izjava  7,8
Upitnik 9

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Prijavu na ovaj javni oglas dostaviti  preporučeno poštom, ili na protokol Općine, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

                  „JAVNI OGLAS ZA  IMENOVANJE ČLANOVA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                         – NE OTVARAJ“

na sljedeću adresu:

 OPĆINA KAKANJ,
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA,
Ulica branilaca 1, 72 240 Kakanj.

 Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uvjete tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa. Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Općinskom vijeću.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

                                                                                                                                        OPĆINSKO  VIJEĆE KAKANJ 

Izvještaj sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas sa početkom u 10:00 sati u kino-sali JU KSC Kakanj održalo 6. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 29 vijećnica i vijećnika čime su se ispunili svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskog vijeća. Odsutan je bio Nedim Mušija (SDA).

Zapisnik
Izjašnjavanje o zapisniku sa 5. sjednice Općinskog vijeća odgođeno je za narednu sjednicu kako bi se isti uskladio po primjedbi vijećnika Mijoča. 

Vijećnička pitanja i inicijative
-Komentare na dostavljene odgovore vijećnička pitanja su dali: Nerma Aliefendić, Dževdet Huskić i Aldin Šljivo.
-Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative je dao: Ahmed Begić.
-Vijećnička pitanja su postavili: Dževdet Huskić, Armin Bašić, Eldin Mijoč, Aldin Šljivo, Safet Šahman, Vinka Aletović,  Sabit Čehajić, Behija Kulović, Edin Aliefendić i Slaven Katičić. 
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Slaven Katičić, Edin Aliefendić, Armin Bašić, Ahmed Begić, Sabit Čehajić, Behija Kulović,  Nerma Aliefendić, Eldin Mijoč, Safet Šahman, Dževdet Huskić i Aldin Šljivo. 

Dnevni red
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu uz dodatni materijal koji je u međuvremenu pristigao: prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2021. godinu.  U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon rasprave  Vijeće je usvojilo dnevni  red sa 24 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana. 

1.Prijedlog odluke o umanjenju naknade na ime korištenja javne površine za ljetne bašte na području općine Kakanj za 2021.godinu zbog trajanja pandemije (COVID 19)
Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusii je učestvovao Eldin Mijoč. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 29 glasova  za, bez glasova protiv i uzdržan.

2.Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica općine Kakanj
3.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učetvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 28 glasova za, niko protiv i uzdržan. Također, Vijeće je jednoglasno usvojilo i Rješenje sa 29 glasova za. 

4.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
5.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01-31.12.2020.godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali: Eldin Mijoč, Dževdet Huskić, Aldin Šljivo, Slaven Katičić i Edin Aliefendić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta sa 18 glasova za, 4 protiv i 6 uzdržanih, izvještaj o izvršenju TBR sa 18 glasova za, 4 protiv i 6 uzdržanih.

6.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Faruka Zaimovića iz Kaknja
7.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Edina Čobe iz Kaknja
8.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Melihe Zahirović iz Kaknja

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je sva tri rješenja usvojilo sa 29 glasova za.

9.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020.godinu
Predlagač: Općinsko pravobranilaštvo
Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo
Izvjestilac: Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica

I diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 za, niko protiv i 2 uzdržana.

10.Davanje saglasnosti na Odluku UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje Kakanj o usvajanju Finansijskog plana JU za 2021.godinu
Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU, i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće j e dalo saglasnost sa 23 glasa za, 4 protiv i 2 uzdržana. 

11.Davanje saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Predlagač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj
Izvjestilac: Muamer Čelebić, v.d. direktora JP, i Amel Gačić, predsjednik Skupštine JP

U diskusiji je učestvala Behija Kulović i predložila zaključak da se u rebalansu Budžeta Općine Kakanj predvidi 450.000KM za sedmogodišnji ekološki projekt za subvencije za poboljšanje kvaliteta zraka na području općine. Također, u diskusiji su učestvovali i Branko Češljić i Dževdet Huskić. Vijećnik Češljić je predložio zaključak za izradu novog tarifnog sistema. Vijećnik Huskić je predložio izmjenu Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja i njeno usklađivanje sa Zakonom o zaštiti potrošača.  Odgovore na pitanja i pojašnjenja u vezi Izvještaja dao je općinski načelnik, Mirnes Bajtarević, obzirom da je u izvještajnom periodu obnašao funkciju direktora ovog JP. Vijeće je usvojilo Izvještaje sa 17 glasova za, 3 protiv i 6 uzdržanih. 

Vijeće se izjašnjavalo o zaključcima vijećnice Kulović sa 9 glasova za, niko protiv i 18 uzdržanih, vijećnika Češljića sa 9 za, niko protiv i 18 uzdržanih, a vijećnika Huskića sa 10 glasova za, niko protiv i 17 uzdržanih. 

12.Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i niko uzdržan. 

13.Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj
14.Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvao i Vijeće je usvojilo Rješenje o razrješenju sa 24 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan, niko protiv i niko uzdržan,  imenovalo novog predsjednika Komisije –  Adnana Čobu sa 24 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana. 

15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 5 uzdržanih. 

Predsjedavajući se zahvaljuje svim prisutnim i zaključuje rad 6. redovne sjednice Općinskog vijeća, čestita nastupajući Vaskrs i Bajram.

Sjednica se završila u 13:15.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 6. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 29.04.2021.godine sa početkom u 10:00 sati u kinosali JU KSC održati 6. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Prijedlog odluke o umanjenju naknade na ime korištenja javne površine za ljetne bašte na području općine Kakanj za 2021.godinu zbog trajanja pandemije (COVID 19)
 2. Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica općine Kakanj
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
 5. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01-31.12.2020.godine
 6. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Faruka Zaimovića iz Kaknja
 7. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Edina Čobe iz Kaknja
 8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Melihe Zahirović iz Kaknja
 9. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020.godinu
 10. Davanje saglasnosti na Odluku UO JU za predškoski odgoj i obrazovanje Kakanj o usvajanju Finansijskog plana JU za 2021.godinu
 11. Davanje saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
 12. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije
 13. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj
 14. Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Kolegij Općinskog vijeća je 21/04/2021 sa početkom u 15:30 održao svoju 5. sjednicu na kojoj je razmatrao sljedeće predstavke:

a)Inicijativa MZ Kakanj I za toplifikaciju
Inicijativa MZ Kakanj I za toplifikaciju se prosljeđuje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj na razmatranje i postupanje.
b)Obavijest Sindikalne organizacije RMU „Kakanj“
Obavijest o dopisu SSRR FBiH Parlamentu F BiH se prima k znanju i Općinsko vijeće daje bezrezervnu podršku Sindikatu kod njihovih opravdanih zahtjeva.
c)Zahtjev- Inicijativa za izuzeće/oslobađanje notara od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu
Zahtjev – Inicijativa za izuzeće/oslobađanje notara od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje razmatranje i postupanje.
d)Zahtjev Mega travel d.o.o. Kakanj za subvenciju dijela registrovanih redova vožnje
Zahtjev Mega travel d.o.o. Kakanj za subvenciju dijela registrovanih redova vožnje Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za privredu, urbanizami zaštitu okoline i Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike na dalje razmatranje i postupanje.
e)Mišljenje u vezi vijećničke inicijative Dževdeta Huskića
Mišljenje je primljeno k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Svečano uručenje Petnaestoaprilskih priznanja 2021.godine

Ove godine u okviru obilježavanja 15.aprila – Dana općine Kakanj održalo se i svečano uručenje Petnaestoaprilskih priznanja. Općinsko vijeće nije organiziralo svečanu sjednicu kako to inače svake godine čini, nego su u skromnom ambijentu epidemioloških mjera priznanja uručili, predsjedavajući Općinskog vijeća, Slaven Katičić, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Mirsad Tursum i, općinski načelnik, Mirnes Bajtarević.
Za 2021. godinu Vijeće je priznanja dodijelilo:
Zahvalnice:
1.Muhamed Mušija
2.NVO Muslim Aid
3.Meho Lušija
4.NVO Caritas Switzerland
5.UG „Ona je svjetlost“
Plakete:
1.Marica Šipić
2.Ahmed Krnjić
3.Enijad Čehajić (posthumno)

Grb: Proizvodno prometno društvo Delibašić poliuretani d.o.o. Kakanj – brend „Moj san“

Obzirom da je i prošle godine Vijeće odlučilo da ne organizira svečanu sjednicu, prošlogodišnja priznanja uručili su, predsjedavajući Općinskog vijeća, Slaven Katičić i, bivši općinski načelnik, Aldin Šljivo.
Podsjećamo da su u 2020. godini priznanja dobili:
Zahvalnice:
1.UG „Zagrljaj“
2.Adem Gačić
3.Uredništvo radioemisije „Glas Istine“
4.Hajrudin Čobo
5.Almir Trakić
Plakete:
1.Sanja Ivanković Kahl – Majkara
2.Fadil Imamović
3.Hajrudin Kubat(posthumno)

Grb 2020 – FK Rudar Kakanj


Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Izvještaj sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 31.03.2021.godine održalo 5. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 29 vijećnika a naknadno je pristupio Mugdin Gorak.

Zapisnik
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskoga vijeća u svojen je bez rasaprave sa 27 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Dževdet Huskić i Behija Kulović.

Vijećnička pitanja su postavili: Džedet Huskić, Nerma Aliefendić, Behija Kulović, Branko Češljić, Armin Bašić i Slaven Katičić.

Vijećničke inicijative su podnijeli: Ahmed Begić, Dževdet Huskić, Mujo Fafulić, Behija Kulovi i Aldin Šljivo.

Dnevni red
Za 5. sjednicu predsjedavajući je predložio dnevni red Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 24.03.2021. godine s tim da je stigao još jedan materijal Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021.godinu te je predloženo da se i to uvrsti kao posljednja tačka. U raspravi po dnevnom redu su učestvovali: Dževdet Huskić, Eldin Mijoč i Aldin Šljivo a nakon rasprave Vijeće je usvojilo dnevni red od 35 tačaka sa 19 glasova za, 7 protiv i 2 uzdržana.

1.Prijedlog odluke o dodjeli 15.aprilskih priznanja

Predlagač Komisija za dodjelu 15.aprilskih priznanja
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Ajla Čišija, predsjednica Komisije

U diskusiji su učestvovali: Behija Kulović, Eldin Mijoč, Slaven Katičić. Nakon diskusije Vijeće je Grb općine dodijelilo o Delibašić poliuretani d.o.o. Kakanj – brend „Moj san“, Plakete sa diplomom: Marici Šipić, Ahmedu Krnjiću i Enijadu Čehajiću, a Zahvalnice: Muhamedu Mušiji, NVO Muslim Aid, Mehi Lušiji, NVO Caritas Switzerland i UG „Ona je svjetlost“ sa 27 glasova za, niko protiv i uzdržan.

2.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Behija Kulović, Eldin Mijoč, Slaven Katičić i Edin Aliefendić.Program je usvojen sa 19 glasova za, 6 protiv i 2 uzdržana.

3.Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Mediha Mamela i Slaven Katičić. Vijeće je usvojilo Program sa 28 glasova za.

4.Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i uzdržan.

5.Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 28 glasova za, niko protiv i uzdržan.

6.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sport iz budžeta Općine Kakanj
7.Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2021.godinu
Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i Komisija za raspored sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.U diskusiji su učestvovali: Eldin Mijoč, Behija Kulović, Aldin Šljivo i Dževdet Huskić. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Odluku sa 29 glasova za, niko protiv i uzdržan kao i Program sa istim brojem glasova.

8.Prijedlog I programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za rad
9.Prijedlog II programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za pomoći

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program I sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan, a Program II sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan.

10.Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je program usvojilo sa 22 glasa za, niko protiv i 4 uzdržana.

11.Godišnji izvještaj o realizaciji programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020.godini

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan.

12.Program rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2021.godini

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Program sa 25 glasova za, 1 glas protiv i 2 uzdržana.

13.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo u 2021.godini

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 28 glasova za, niko protiv i uzdržan.

14.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2020. godinu
15.Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2021. godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda – ispred Zavoda – Mubera Omeragić

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 5 protiv i 1 uzdržan, a Program sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan.

16.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2020. godinu
17.Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda – ispred Zavoda – Mubera Omeragić

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan, a Program sa 20 glasova za, 3 protiv i 3 uzdržan.

18.Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020. godinu
19.Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2021. godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda – ispred Zavoda – Mubera Omeragić

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan, a Program sa 20 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan.

20.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta

21.Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2021. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda – ispred Zavoda – Mubera Omeragić

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan, a Program sa 23 glasa za, 4 protiv i niko uzdržan.

22.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika
Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar organa uprave

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Armin Bašić i Edin Aliefendić. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Program sa 18 glasova za, 4 protiv i 4 uzdržana.

23.Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2020.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika
Izvjestilac: Enver Kusić

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić, a Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan.

24.Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Kakanj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH

Predlagač općinski načelnik
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić, a Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

25.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Aldin Šljvo i Vijeće je usvojilo Odluku sa 26 glasova za, niko protiv i uzdržan.

26.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj

Predlagač Komisija za izbor i imenovanja
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Vijeće je imenovalo Komisiju u sastavu: Melisa Zaimović – predsjednica, Olja Krsmanović, Rešad Merdić, Muhamed Mahmić, Evelina Topalović, Adi Kubat, Tomislav Đondraš i Semka Neimarlija sa 26 glasova za, niko protiv i uzdržan.

27.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju „Kazandžiluk“ Kakanj

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Slaven Katičić i Mujo Fafulić i Vijeće je Odluku usvojilo sa 23 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan.

28.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korsit Ismeta i Fahrije Omerović iz Kaknja

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Rješenje sa 26 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

29.Izvještaj o radu Općinskog pravobraniteljstva za 2020.godinu

Predlagač Općinsko pravobranilaštvo
Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo
Izvjestilac: Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica

Vijeće je zaključkom (26 glasova za, niko protiv i uzdržan) odgodilo raspravu o ovoj tački dnevnog reda jer izvjestiteljica nije bila prisutna.

30.Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2020.godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2020.godinu

Predlagač UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Izvjestilac: Delila Rajkić, predsjednica UO i Senad Čišija, direktor JU

U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana.

31.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim izvještajm za 2020.godinu

Predlagač UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO i Fakir Ajdinović, direktor JU

U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 19 glasova za, niko protiv i 6 uzdržanih.

32.Prijedlog plana i programa JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finasijskim planom za 2021.godinu

Predlagač UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO i Fakir Ajdinović, direktor JU

U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Plan sa 17 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih.

33.Izvještaj o poslovanju i radu JU KSC Kakanj sa Finansijskim izvještajm za 2020.godinu
34.Prijedlog programa rada JU KSC Kakanj za 2021.godinu

Predlagač UO JU KSC Kakanj
Obrađivač: UO JU KSC Kakanj
Izvjestilac: Aida Silajdžić, predsjednica UO i Mirza Mušija, direktor JU
Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali: Behija Kulović i Dževdet Huskić. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 19 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih, a Program sa 20 glasova za, protiv 1 i 6 uzdržanih.

35.Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program sa 21 glasom za, niko protiv i 2 uzdržana.

Sjednica se završila u 15:30.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 31.03.2021. (srijeda) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 5. redovnu sjednicu. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, sjednica će se održati u kino-sali JU KSC Kakanj.

Dnevni red je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 24.03.2021.godine a materijale koje će Općinsko vijeće razmatrati možete preuzeti klikom na tačku:

-usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative

1.Prijedlog odluke o dodjeli 15.aprilskih priznanja
2.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021.godinu
3.Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021.godinu
4.Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica
5.Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj
6.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj
7.Prijedlog rasporeda sredstava za sport za 2021.godinu
8.Prijedlog I programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za rad
9.Prijedlog II programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za pomoći
10.Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2021.godinu
11.Godišnji izvještaj o realizaciji programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu  od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020.godini
12.Program rasporeda i utroška planiranih sredstava  ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2021.godini
13.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo u 2021.godini
14.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2020. godinu
15.Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2021. godinu
16.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2020. godinu
17.Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2021.godinu
18.Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020. godinu
19.Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2021. godinu
20.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta
21.Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2021. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta
22.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2021.godinu
23.Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2020.godinu
24.Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Kakanj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH
25.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj
26.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj
27.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju „Kazandžiluk“ Kakanj
28.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korsit Ismeta i Fahrije Omerović iz Kaknja
29.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020.godinu
30.Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2020.godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020.godinu
31.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim izvještajem za 2020.godinu
32.Prijedlog plana i programa JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim planom za 2021.godinu
33.Izvještaj o poslovanju i radu JU KSC Kakanj sa Finansijskim izvještajem za 2020.godinu
34.Prijedlog programa rada JU KSC Kakanj za 2021.godinu

Napomene o radu Kolegija:
Kolegij Općinskog vijeća, osim što je utvrdio prijedlog dnevnog reda i termin održavanja sjednice razmatrao je i dvije predstavke:

a)Molba FK Rudar za finansijsku pomoć
Molba FK „Rudar“ Kakanj za finansijsku pomoć se prosljeđuje Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike na razmatranje i postupanje, te se traži da se Služba očituje do sjednice Općinskog vijeća, odnosno predloži modalitet za pružanje tražene pomoći.

b)Odgovor na Informaciju o trenutnom statusu i prijedlog za nastavak rada i egzistiranja Orkestra Rudarske glazbe 

Odgovor Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike se prima k znanju. Kolegij podržava stav Službe i daje punu podršku nastavku rada i egzistiranja Orkestra Rudarske glazbe, te upućuje Orkestar da nastavi aktivnosti sa Općinom u cilju iznalaženja modaliteta za pružanje pomoći u funkcionisanju i radu Orkestra.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Danas krajnji rok za podnošenje prijedloga za dodjelu 15.aprilskih priznanja

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
-Komisija za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja-

Kakanj, 22.02.2021. godine 

Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja („Službene novine Općine Kakanj broj: 09/11 i 5/16), Komisija za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja objavljuje 

JAVNI POZIV ZA  DODJELU  PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA OPĆINE KAKANJ

U povodu „15. aprila – Dana općine Kakanj“  Općinsko vijeće Kakanj, u skladu sa kriterijima Odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja dodjeljuje slijedeća priznanja:

1. „GRB OPĆINE KAKANJ“ – 1 PRIZNANJE
2. „PLAKETA SA DIPLOMOM“- 3 PRIZNANJA
3. „ZAHVALNICA“ – 5 PRIZNANJA

Petnaestoaprilska priznanja dodjeljuju se: državnim organima i državnim institucijama, privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama, međunarodnim organizacijama, stranim državama, prijateljskim gradovima, državljanima drugih država, vjerskim zajednicama, građanima i drugim.

KRITERIJI ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA 

A)„GRB OPĆINE KAKANJ“

„Grb Općine Kakanj“ se dodjeljuje za:
-izuzetne uspjehe u radu i ostvarenju natprosječnih rezultata rada i poslovanja,
-ostvarenje pozitivnih ekonomskih rezultata poslovanja i finansijskih pokazatelja,
-povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja,
-značajno ostvarenje fizičkog obima proizvodnje i izvršenih usluga,
-povećanje zaposlenosti,
-ostvarenje značajnog izvoza proizvoda i usluga na strana tržišta,
-unapređenje zaštite životne okoline i kvaliteta življenja,
-doprinos u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta,
-afirmaciju i promociju općine Kakanj,
-postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu,
-doprinos općini u privrednom razvoju i izgradnji infrastrukturnih objekata,
-u povodu jubileja i značajnih datuma dobitnika priznanja i
-ostvarene rezultate u drugim segmentima društvenog i javnog života.

B) „PLAKETA SA DIPLOMOM“

„Plaketa sa diplomom“ dodjeljuje se za:
-postignute uspjehe u radu i rezultatima rada koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini,
-doprinos u odbrani zemlje i očuvanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine,
-promociju demokratije i osnovnih ljudskih prava i sloboda čovjeka,
-rezultate poslovanja koji su omogućili veću proizvodnju i pružanje usluga, zapošljavanja i ostvarenje značajnog rasta ekonomskih pokazatelja,
-racionalizaciju, modernizaciju i organizacione promjene koje su rezultirale značajne uštede i postizanje rezultata u odnosu na prethodni period, a što je značajno uticalo na sveukupan razvoj općine,
-kvalitetno i u interesu državnog kapitala i radnika izvršenu privatizaciju,
-na zadovoljstvo građana i ostvarivanje njihovih interesa obezbijeđeni kvalitetni uslovi rada i pružanja usluga u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i u drugim društvenim djelatnostima i
-ostvarene rezultate u njegovanju i poštivanju nacionalnih i vjerskih sloboda građana.

C) „ZAHVALNICA“

„Zahvalnica“ se dodjeljuje za:

-značajan doprinos u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu „92.-95.“,
-iskazanu i ispoljenu ličnu hrabrost u spašavanju ljudi i materijalnih dobara,
-humanitarni rad i rezultate rada u dobrotvornom radu,
-angažman u stvaranju uslova  za  razvoj u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim društvenim segmentima
-iskazane sposobnosti i odlučnosti u razvoju komponente odbrane i zaštite,
-ostvarenje rezultata rada u radnim sredinama i u sredinama u kojima žive,
-doprinos u ostvarenju demokratije, ljudskih prava i slobode čovjeka i
-isticanjem kao pojedinca i u drugim sferama društvenog i javnog života

Rok i način predlaganja

Prijedlozi za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja podnose se Komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijedlog iz prethodnog stava treba da sadrži slijedeće:
-ime i prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, javnog preduzeća, javne ustanove, udruženja građana, vjerske zajednice ili drugih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnih priznanja,
-oblast za koju se predlaže dodjela javnog priznanja,
-obrazloženje prijedloga,
-raspoloživu dokumentaciju (opcionalno).

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja imaju:

-državni organi i državne institucije,
-općinski načelnik,
-radna tijela Općinskog vijeća,
-privredna društva,
-javna preduzeća i javne ustanove,
-udruženja građana i nevladine organizacije,
-mjesne zajednice,
-vjerske zajednice,
-građani i
-drugi pravni subjekti.

Krajnji rok za dostavu prijedloga je do 08.03.2021.godine. 

Obrasci za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja mogu se dobiti u Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća, prijemnoj kancelariji ili preuzeti sa službene stranice Općine Kakanj .

Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzimati u razmatranje.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Kakanj – Komisija za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja, Ulica branilaca, 72240 Kakanj ili lično u prijemnu kancelariju Općine Kakanj. 

OBRASCE MOŽETE PREUZETI OVDJE:
Obrazac za fizička lica
Obrazac za pravna lica

KOMISIJA ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH  PRIZNANJA

PREDSJEDNICA KOMISIJE 

Ajla Čišija, sr.

 

Izvještaj sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas je Općinsko vijeće održalo 4. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na današnjoj sjednici u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 26 vijećnika i vijećnice te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.
Odsutni su bili: Aldin Šljivo,  Vinka Aletović i Branko Češljić. Naknadno je pristupio Mugdin Gorak.

Zapisnik
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

-Komentare na dostavljene odgovore  vijećnička pitanja i inicijative su dali: Dževdet Huskić, Eldin Mijoč, Behija Kulović, Sabit Čehajić i Armin Bašić.
-Vijećnička pitanja po postavili: Mejrema Purišević, Dževdet Huskić, Eldin Mijoč, Behija Kulović, Armin Bašić i Fakir Ajdinović.
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Eldin Mijoč, Armin Bašić, Enver Merdić, Safet Šahman, Mediha Mamaela, Edin Aliefendić,  Ahmed Begić,  Izudin Puščul i Fakir Ajdinović. 

Dnevni red
Predsjedavajući je za sjednicu predložio dnevni red po pozivu koji nije usuglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 17.02.2021. godine. 

U raspravi o dnevnom redu su učestvovali: Ahmed Begić i Slaven Katičić. Ahmed Begić je tražio da se na pauzi održi sastanak Komisije za Statut i propise te da utvrdi da li je predloženi dnevni red u skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća.
Uslijedila je pauza u radu Vijeća na prijedlog kluba vijećnika SDP-a.
Nakon pauze riječ je dobio Eldin Mijoč. 
U daljoj diskusiji su učestvovali Slaven Katičić i Dževdet Huskić. Vijećnik Huskić je predložio da se tačka Zahtjev Skupštine JP „Vodokom“ za davanje saglasnosti na Odluku o smanjenju  osnovnog kapitala skine s dnevnog reda, što nije dobilo većinu sa 2 glasa za, 18 protiv i 6 uzdržanih. 

Vijeće je usvojilo dnevni red sa 18 tačaka sa 20 glasova za, 2 protiv i 4 uzdržana. 

1.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za period  01.01-31.12.2021. godine sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi, pregledom amandmana i prijedloga na Nacrt budžeta i Mišljenjem Ministarstva finansija ZDK o prihodima u Nacrtu budžeta
2.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2021. godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Behija Kulović, Mujo Fafulić, Sabit Čehajić , Slaven Katičić i Armin Bašić. 
Odgovore i obrazloženja na pitanja, amandmane i prijedloge dao je općinski načelnik, Mirnes Bajtarević. 
Vijeće je usvojilo Budžet za 2021. godinu sa 18 glasova za, 3 protiv i 5 uzdržanih. 
Nakon toga i Odluku o izvršrenju Budžeta sa 19 glasova za, 3 protiv i 5 uzdržanih. 

3.Zahtjev Skupštine JP „Vodokom“ za davanje saglasnosti na Odluku o smanjenju  osnovnog kapitala 

Predlagač: Skupština JP Vodokom doo Kakanj
Obrađivač: Skupština JP Vodokom doo Kakanj
Izvjestilac: Fahrudin Topalović, predsjednik Skupštine JP i Haris Veispahić, direktor JP
Uvodno izlaganje dao je Haris Veispahić, direktor JP. 
U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, 2 protiv i 5 uzdržanih. 

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju poduzetničke zone „Modrinje“ općina Kakanj 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Privredni savjet

U diskusiji su učestvovali: Eldin Mijoč, Slaven Katičić. 
Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan. 

5.Prijedlog zaključka o usvajanju Akcionog plana razvoja općine Kakanj za 2021.godinu 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje:Privredni savjet

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Pojašnjenja je dao pomoćnik općinskog načelnika, Mirza Fazlić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak sa 23 glasa za, niko proitiv i 2 uzdržana. 

6.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 18 glasova za 3 protiv i 4 uzdržana. 

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za poticaje u poljoprivredi za 2020.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržanih.

8.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za poticaje razvoja poduzetništva i obrta  za 2020.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana. 

9.Prijedlog odluke o davanju naziva sportskoj dvorani u Kaknju

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Izudin Puščul i Dževdet Huskić. Vijećnik Puščul je predložio da Vijeće oda počast Anesu Begiću, minutom šutnje ili učenjem Fatihe, što su vijećnici i i vijećnice i učinili. Vijećnik Huskić je predložio da se ubuduće, prilikom davanja naziva ostalim objektima u Kaknju omogući javna rasprava kako bi se i šira   javnost uključila. Vijeće je usvojilo Odluku sa ovim zaključkom sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

10.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostorija i garaže vatrogasanog doma Doboj Udruženju „Vatrogasno društvo Kakanj“ Kakanj

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo odluku sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan. 

11.Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020.godini

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, niko proitv i uzdržan.

12.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj za 2020.godini

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović  a nakon diskusije  Vijeće je primilo Informaciju k znanju sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan. 

13.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Mirsada Čaluk, predsjednica UO i Helmina Murtić, direktorica JU
Stav i mišljenje: Stav Službe za finansije, Stav Službe za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu…) Komisija za budžet i finansije i Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji su učestvovali Behija Kulović, Dževdet Huskić i Slaven Katičić. U diskusiji je učestvovao i općinski načelnik. Na kraju je Vijeće dalo saglasnost na Odluku uz zaključak da se u narednom periodu i dalje radi na poboljšanju standarad uposlenika ove JU sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan. 

14.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2021.godinu i Finansijski plan za 2021.godinu

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Izvjestilac: Delila Rajkić, predsjednica UO i Senad Čišija, direktor JU
Stav i mišljenje: Stav Službe za finansije, Stav službe za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu

Vijeće nije diskutovalo o ovoj tačci i usvolilo je Zaključak sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan.

15.Prijedlog rješenja o razrješenju Adisa Spahića, predsjednika Komisije za ekologiju
16.Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Komisije za ekologiju 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učetvovao i Vijeće je Rješenje o razrješenju usvojolo sa 23 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan, a Rješenej o imenovanju Delile Nokto sa 22 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana.

17.Informacija o radu  Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ (juli-decembar 2020) 

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, direktor Udruženja – nije bio prisutan
Stav i mišljenje: Privredni savjet

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 17 glasova za, 2 protiv i 5 uzdržanih. 

18.Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Policijska stanica Kakanj
Obrađivač: Policijska stanica Kakanj
Izvjestilac: Vahidin Topalović, komandir Policijske stanice Kakanj

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo jednoglasno. 

Predsjedavajući  se zahvaljuje svim prisutnim i zaključuje rad 4. redovne sjednice Općinskog vijeća u  12:10  sati, čestita 1.mart – Dan nezavisnosti BiH i 8. mart – Dan žena.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA