Izvještaj sa 12.redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 18/11/21 održalo 12. redovnu sjednicu.

KVORUM
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno: 23 vijećnice i vijećnika te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutni su bili: Mirsad Tursum, Vinka Aletović, Nedim Mušija i Eldin Mijoč, a naknadno su pristupili: Džemal Bečirhodžić, Mugdin Gorak i  Mujo Fafulić. 

ZAPISNIK
Zapisnik sa 11. sjednice Vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno sa 23 glasa za. 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

-Komentare na dostavljna mišljenja na vijećničke  inicijative su dali: Dževdet Huskić, Behija Kulović i Branko Češljić. 
-Vijećnička pitanja su postavili: Behija Kulović, Dževdet Huskić, Branko Češljić, Mediha Mamela,  Zerina Kovač i Sabit Čehajić.  
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Izudin Pušćul, Dževdet Huskić, Omer Musić, Nerma Aliefendić, Behija Kulović, Branko Češljić, Armin Bašić, Mejrema Purišević,  Zerina Kovač  i Slaven Katičić. 

DNEVNI RED
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu s tim da je predlagač povukao tačku 6. Razmatranje dopisa Općinskog pravobranilaštva u vezi nalaza i mišljenja vještaka o diobi nekretnine (Autobuska stanica Kakanj) i Vijeće je ovakav dnevni red usvojilo jednoglasno bez rasprave sa 24 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih. 

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2021.godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 18 glasova za, 2 protiv i 4 uzdržana. 

2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu s prijedlogom zaključka o saniranju akumuliranog deficita iz ranijeg perioda

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Fakir Ajdinović, a nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa zaključkom sa 19 glasova za, 5 protiv i 1 uzdržan. 

3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, bez  glasova protiv i uzdržan.  

4.Nacrt budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine
5.Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama a u diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić i Vijeće je, nakon rasprave,  uvojilo zaključak kojim se utvrđuje nacrt budžeta za 2022.godinu sa 20 glasova za, 1 protiv i 4 uzdržana. Nakon toga i zaključak kojim se utvrđuje nacrt  odluke o izvršavanju budžeta za 2022.godinu sa 18 glasova za, 3 protiv i 3 uzdržana. Rok za javnu raspravu počinje od 19/11/21 i traje do 3/12/2021.godine. 

6.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokalitetu (Romsko naselje Varda)

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za. bez glasova protiv i uzdržan.  

7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva novih ulica općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Dževdet Huskić i Armin Bašić  a nakon rasprave  Vijeće je  usvojilo Odluku sa 17 glasova za, bez glasova protiv i 7 uzdržanih. 

8.Lokalni akcioni plan za reintegraciju bh državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na području općine Kakanj za period 2021-2024.godina

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Readmisioni tim općine Kakanj 
Izvjestilac: Sedin Karahodžić, šef Tima

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Lokalni akcioni plan jednoglasno sa 25 glasova za. 

9.Prijedlog odluke o proglašenju Udruženja građana „Rudarska glazba“  iz Kaknja udruženjem od posebnog interesa

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Dževdet Huskić i Fakir Ajdinović. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan. 

10.Informacija o o poduzetim operativnim mjerama i drugim aktivnostima u periodu stanja vanrednih okolnosti 05.11.2021 – 08.11.2021. godine na području općine Kakanj, uzrokovanih obilnim padavinama i nastankom poplave na lokalitetima naselja Doboj, Povezice, Karaulsko Polje, Malješ i Hasa

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nururdin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović. Nakon diskusije Vijeće se izjašnjvalo o zaključku vijećnice Kulović da se navedena Informacija vrati na doradu kako bi se precizirali rokovi za izvršenje zaključaka sadržanih u njoj  i nije usvojilo zaključak sa 8 glasova za, niko protiv i 16 protiv. Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 17 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih. 

11.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
12.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor u regulirane organe  
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća  
U diskusiji je učestvovao Edin Aliefendić koji je ispred kluba vijećnika SDA predložio da se u Skupštinu JP “Grijanje” imenuju: Jasenko Beus, Adisa Kevilj i Mirnes Merdić, a u Skupštinu JP  “Vodokom” Edita Omerović, Nusret Kovač, Mahir Sikira, Adem Delić i Nataša Šarić. 
Vijeće je usvojilo Rješenja /Grijanje/ 17 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih, a /Vodokom / 18 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih. 

13.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje  
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća  
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Vijeće je usvojilo Rješenje kojim je postojećem  UO produžilo mandat do okončanja procedure za imenovanje novog sa 18 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih. 

Predsjedavajući je u svoje i ime Vijeća čestitao 25.novembar – Dan državnosti BiH  i zaključuje rad sjednice u 11:10’. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 12. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 18.novembra 2021. godine sa početkom u 9:00 sati održati svoju 12. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

-usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2021.godine
2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu s prijedlogom zaključka o saniranju akumuliranog deficita iz ranijeg perioda
3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu
4.Nacrt budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine
5.Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine
6.Razmatranje dopisa Općinskog pravobranilaštva u vezi nalaza i mišljenja vještaka o diobi nekretnine (Autobuska stanica Kakanj)
7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokalitetu (Romsko naselje Varda)
8.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva novih ulica općine Kakanj
9.Lokalni akcioni plan za reintegraciju bh državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na području općine Kakanj za period 2021-2024.godina
10.Prijedlog odluke o proglašenju Udruženja građana „Rudarska glazba“ iz Kaknja udruženjem od posebnog interesa
11.Informacija o o poduzetim operativnim mjerama i drugim aktivnostima u periodu stanja vanrednih okolnosti 05.11.2021 – 08.11.2021. godine na području općine Kakanj, uzrokovanih obilnim padavinama i nastankom poplave na lokalitetima naselja Doboj, Povezice, Karaulsko Polje, Malješ i Hasa
12.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
13.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
14.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća
Kolegij Općinskog vijeća je 11.novembra 2021. održao 11. redovnu sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja datuma održavanja 12.redovne sjednice Općisnkog vijeća, razmatrao i sljedeće predstavke: 

a)Inicijativu Vijeća roditelja  OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj

Inicijativu je Kolegij Općinskog vijeća uputio Zavodu za planiranje i izgradnju i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje postupanje i zarmatranje.

b)Zahtjev Udruženje autoškola na području općine Kakanj

Zahtjev je Kolegij Općinskog vijeća uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje postupanje i zarmatranje.

c)Akcioni plan Analize stanja socijalne zaštite u ZDK sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite

Akcioni plan  Analize stanja socijalne zaštite u ZDK sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite Kolegij odlaže za narednu sjednicu Općinskog vijeća, kada će uz Akcioni plan ponovo razmotriti i Analiza. 

d)Zapisnik sa sastanka predsjedavajućih i sekretara općinskih i gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu o horizontalnoj i vertikalnoj saradnji održanog na inicijativu OSCE BiH

Zapisnik je Kolegij Općinskog vijeća primio k znanju i uputio ga svim vijećnicima. 

e)Informacija Općinskog pravobranilaštva o trasi željezničkog transporta „Trstionica“ 
f)Informacija Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina o trasi željezničkog transporta „Trstionica“

Kolegij Općinskog vijeća Informacije upućuje općinskom načelniku da sa nadležnim službama iznađe modalitet rješavanja odnosa sa RMU Kakanj poštujući zakonsku regulativu te da u vidu prijedloga akta  isto ponudi Općinskom vijeću na usvajanje.  

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Izvještaj sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 28/10/21 održalo 11. redovnu sjednicu.  

Kvorum:
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno: 25 vijećnica i vijećnika te da su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutni su bili: Nedim Mušija, Ahmed Begić i Vinka Aletović, naknadno su pristupili: Džemal Bečirhodžić i Enver Merdić. 

Zapisnik

Zapisnik sa 10. sjednice Vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno sa 22 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.

Vijećnička pitanja i inicijative

 • Komentare na dostavljene odgovore vijećnička pitanja su dali: Dževdet Huskić, Armin Bašić i Branko Češljić. 
 • Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su: Behija Kulović i Dževdet Huskić. 
 • Vijećnička pitanja su postavili: Dževdet Huskić, Fakir Ajdinović, Behija Kulović, Mejrema Purišević, Safet Šahman, Branko Češljić, Eldin Mijoč, Nerma Aliefendić, Sabit Čehajić i Armin Bašić. 
 • Vijećničke inicijative su podnijeli: Izudin Hrusto, Dževdet Huskić, Edin Aliefendić, Safet Šahman, Armin Bašić, Nerma Aliefendić, Izudin Pušćul, Fakir Ajdinović, Džemal Bečirhodžić, Omer Musić, Behija Kulović, Mediha Mamela, Mejrema Purišević, Branko Češljić, Namir Talić, Elvir Delibašić. 

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnveni red po pozivu i otvorio raspravu po istom.

U raspravi o dnevnom redu je učestvovao Edin Aliefendić i dodao da  Komisija za izbor u regulirane organe nije završila proceduru oko prijedloga rang liste uspješnih kandidata te je u svojstvu predsjednika Komisije za izbor i imenovanje predložio je da se tačke   koje se tiču imenovanja skupština preinače u privremeno imenovanje kako bi se postojećim skupštinama produžio mandat do iduće sjednice, a da se uz razrješenje Delile Rajkić doda i privremeno imenovanje predsjednice UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj.

Vijeće je usvojilo ovakav dnevni red sa 24 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana. 

Dalji tok po usvojenom dnevnom redu:

 1. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju

 Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, nik protiv i niko uzdržan. 

 2. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju antifašista i boraca NOR-a općine Kakanj

 Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 23 glasa za, niko protiv i niko uzdržan. 

 3. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Irniza Musića iz Kaknja na građevinskom zemljištu

 Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje sa 23 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan. 

4.Izvještaj o realizaicji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2020/21
5. Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2021/22

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU,  i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU.

U diskusiji o Izvještaju nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan.

U diskusiji o Godišnjem programu rada učestvovala je Behija Kulović, a nakon diskusije Vijeće je usvojilo Program sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan.  

 6. Prijedlog rješenja o imenovanju Konkursne komisije za sprovođenje konkursne procedure za članove UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

 Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Mujo Fafulić, zamjenik predsjednika Komisije

Zamjenik predsjednika je predložio da ispred osnivača u Konkursnu komisiju bude imenovan Edin Aliefendić – ispred osnivača, pored ranije predloženih ispred Vijeća roditelja Albina Jašarspahić i Naida Pašalić – ispred JU.  Vijeće je usvojilo Rješenje sa 18 glasova za, 1 protiv i 6 uzdržanih, nije se izjašnjavao Edin Aliefendić. 

 7. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o Kakanj
8. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj

 Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. 

Vijeće je usvojilo Rješenje o privremenom imenovanju Skupštine JP “Vodokom” d.o.o. – (postojećem sazivu se produžava mandat do okončanja oglasne procedure) – sa 18 glasova za, 1 protiv i 7 uzdržanih. 

Vijeće je usvojilo Rješenje o privremenom imenovanju Skupštine JP “Grijanje” d.o.o. – (postojećem sazivu se produžava mandat do okončanja oglasne procedure) – sa 18 glasova za, 2 protiv i 6 uzdržanih. 

 9. Prijedlog rješenja o razrješenju Delile Rajkić, predsjednice UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj – na osobni zahtjev i privremeno imenovanje predsjednice UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj

 Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Edin Aliefendić je predložio da se za predsjednicu  imenuje Sanda Hasagić -Terzić. 

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. 

Vijeće je sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 2 uzdržana razriješilo dužnosti Delilu Rajkić, a sa 21 glasom za, niko protiv i 2 uzdržana imenovalo Sandu Hasagić – Terzić. 

 Predsjedavajući  se zahvaljuje svim prisutnim i zaključuje rad 11. redovite sjednice Općinskog vijeća u 10: 35’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Najava 11. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 28.10.2021.godie održati 11. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: 

       usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

       komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

       komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

       vijećnička pitanja

       vijećničke inicijative

 1.    Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju

2.    Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju antifašista i boraca NOR-a općine Kakanj

3.    Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Irniza Musića iz Kaknja na građevinskom zemljištu

4.    Izvještaj o realizaicji Godišnjeg programa  rada JU za predškolski i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2020/21

5.    Godišnji program  rada JU za predškolski i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2021/22

6.    Prijedlog rješenja o imenovanju Konkursne komisije za provođenje konkursne procedure za članove UO JU „Mladost“ Kakanj

7.    Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o Kakanj

8.    Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o Kakan

 

9.    Prijedlog rješenja o razrješenju Delile Rajkić, predsjednice UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj – na lični zahtjev

Izvještaj o radu Kolegija Općinskog vijeća
Kolegij Općinskog vijeća održao je 10.sjednicu 20/10/21godine i razmatrao sljedeće predstavke i donio sljedeće zaključke: 

a)Vijećnička inicijativa vijećnika Huskića u vezi mjesečne konferencije za medije
Nakon diskusije u kojoj su učestvovali: Dževdet Huskić, Edin Alefendić, Slaven Katičić i Mirsad Tursum, navedena inicijativa je primljena k znanju a Kolegij nije postigao konsenzus da istu uputi Vijeću na izjašnjavanje.

b)Molba „Ta-trans“ d.o.o. Kakanj u vezi javnog poziva Općine Kakanj
Molbu „Ta-trans“ d.o.o. Kakanj Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša na dalje razmatranje i postupanje.

c)Dostava prijedloga za Program rada Skupštine za 2022.godinu
Kolegij Općinskog vijeća navedeni dopis proslijeđuje svim vijećnicima u Općinskom vijeću Kakanj, kao i političkim partijama kako bi, ukoliko imaju neke prijedloge, mišljenja i sugestije iste mogli dostaviti za eventualno uvrštavanje u Program rada Skupštine ZDK.

d)Odgovor Zavoda za planiranje i izgradnju u vezi zahtjeva Willona d.o.o. Sarajevo
Kolegij nije postigao konsenzus u vezi ove predstavke.

e)Odgovor Civilne zaštite na Zaključak Općinskog vijeća 01/1-9-K-322/21 od 19/09/2021
Odgovor je Kolegij primio k znanju.

f)Odgovor JU Dom zdravlja u vezi lokalnog vodovoda Jazenac
Odgovor je Kolegij primio k znanju.

g)Odgovor na Informaciju i prijedlog o trasi željezničkog transporta „Trstionica“
Odgovor je Kolegij proslijedio općinskom načelniku, Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i općinskom pravobraniocu da se očituju u vezi navoda kako bi se sa RMU Kakanj moglo ići dalje sa realizacijom.

h)Odgovor JP „Vodokom“ d.o.o u vezi lokalnog vodovoda Jazenac
Odgovor je Kolegij primio k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Izvještaj sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 23.09.2021.godine održalo 10.redovnu sjednicu.

 

Kvorum – Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno: 27 vijećnika i vijećnica, naknadno su pristupili Izudin Hrusto, Mujo Fafulić i Džemal Bečirhodžić.

Zapisnik – Vijeće je usvojilo zapisnike sa 8. i 9. sjednice (Zapisnik sa 8. sjednice jednoglasno sa 28 glasova za; zapisnik sa 9. sjednice sa 20 glasova za, 7 protiv i 1 uzdržan) te nije usvojilo primjedbu vijećnika Huskića u vezi ispravke zapisnika sa 9. sjednice sa 11 glasova za, niko protiv 16 uzdržanih. 

Vijećnička pitanja i inicijative

-Komentare na dostavljene odgovore  vijećnička pitanja su dali: Dževdet Huskić, Vinka Aletović, Branko Češljić i Armin Bašić.  

-Komentara na dostavljena mišljenja na vijećničke  inicijative nije bilo.

-Vijećnička pitanja su postavili: Armin Bašić, Safet Šahman, Ahmed Begić, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Branko Češljić, Vinka Aletović i Armin Bašić.

-Vijećničke inicijative: Armin Bašić, Enver Merdić, Izudin Pušćul, Dževdet Huskić, Branko Češljić, Behija Kulović, Safet Šahman, Vinka Aletović. 

 

Dnevni red – Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu, u diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo dnevni red jednoglasno. 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 21 glasom za, 6 protiv i 1 uzdržan. 

 

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2021.godine
Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta sa 20 glasova za, 7 protiv i 3 uzdržana. 

3.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2021.godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč a nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju TBR sa 18 glasova za, 7 protiv i 4 uzdržana. 

4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne na postojećem zahvatu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao pa je predsjedavajući rekao da je Vijeće u obavezi i dostaviti spisak stručnih lica koji će učestvovati u radu zajedno sa Ministarstvom po ovom pitanju. Nakon toga predsjednik Komisije za izbor i imenovanja je predložio da na listi stručnih lica budu Mirza Fazlić, Izudin Pušćul, Ivo Majstorović, Zerina Kovač, Rešad Merdić i Sanel Alić. Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan, za zaključak o listi stručnih lica sa 18 glasova za, 9 protiv i 2 uzdržana. 

 

5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za  2021.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. 

Vijeće je usvojilo Odluku sa 17 glasova za,  9 protiv i 3 uzdržana. 

 

6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra za parcele označene kao k.č.br.656/4, k.č.br.656/3, k.č.br.656/2 upisane u posjedovni list k.o. Doboj

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana. 

 

7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Kriterija o dodjeli jednokratnih i novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija /dopunska prava/

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

 

U diskusiji je učestvovala: Nerma Aliefendić. Nakon disksusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.  

 

8.Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu s kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2020.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije Vijeće je primilo k znanju Informaciju sa 19 glasova za, 7 protiv i 2 uzdržana. 

9.Davanje saglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2021.godinu

 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU,  i Munevera Šehić, članica UO JU,

U diskusiji su učestvovali Behija Kulović i Mujo Fafulić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 21 glasom za, niko protiv i 7 uzdržanih.  

 

10.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Kakanj 

 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje 
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća 
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje je predložio da se postojećem sazivu UO (Trako Nisvet – predsjednik, Esmin Brodlija – član i Abdulah Imamović – član) mandat do okončanja procedure imenovanja novog, a najviše 3 mjeseca. Vijeće je usvojilo Rješenje sa 20 glasova za, 4 protiv i 3 uzdržana. 

 

Predsjedatevajući  se zahvaljuje svim prisutnim i zaključuje rad 10. redovne sjednice Općinskog vijeća u 11:05’.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA        

 

Najava 10. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 23.09.2021.godine sa početkom u 9:00 sati u sali Općinskog vijeća održati 10. redovnu sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

-usvajanje zapisnika sa 8. i  9. sjednice Općinskog vijeća

-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2021.godine

3.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2021.godine

4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne na postojećem zahvatu

5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za  2021.godinu

6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra za parcele označene kao k.č.br.656/4, k.č.br.656/3, k.č.br.656/2 upisane u posjedovni list k.o. Doboj

7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Kriterija o dodjeli jednokratnih i novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija /dopunska prava/

8.Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu s kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2020.godinu

9.Davanje saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2021.godinu

10.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Kakanj 

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća:

Kolegij Općinskog vijeća je održao 9. sjednicu 15/09/21 i osim utrvđivanaj dnevnog reda i termina održavanja redovne sjednice Vijeća, razmatrao i sljedeće predstavke:

a)Davanje saglasnosti za izmjenu Regulacionog plana „Romsko naselje Varda“ u vezi zahtjeva MBD Export-import doo Kakanj 
Navedenu informaciju Kolegij Općinskog vijeća je primio k znanju.

b)Informacija o trasi željezničkog transporta „Trstionica“
Informacija o trasi željezničkog transporta „Trstionica“ prosljeđuje se općinskom načelniku, Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša i Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina kako bi zahtjev razmotrili a nakon toga Kolegij izvijestili o mogućim prijedlozima uređenja navedene dionice.
c)Zahtjev Vodnog odbora Jazenac
Zahtjev Vodnog odbora Jazenac Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice, Službi civilne zaštite, JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj i JU Dom zdravlja Kakanj na postupanje i razmatranje te traži od istih da prema Kolegiju sačine informaciju o poduzetim mjerama.

d)Zahtjev Willone doo Sarajevo za pomjeranje trase nove saobraćajnice
Zahtjev Willone d.o.o Sarajevo za pomjeranje trase nove saobraćajnice Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na razmatranje te traži da prema Kolegiju sačini informaciju o poduzetim mjerama.

e)Molba Fate Kovač za promjenu naziva ulice Rahmana Kovača
Molbu Fate Kovač za promjenu naziva ulice Rahmana Kovača Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje općinskom načelniku i Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice na razmatranje te traži da sačini prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naziva novih ulica općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj 7/19) .

f)Molba „AES promet“ d.o.o. Kakanj
Molbu „AES promet“ d.o.o. Kakanj Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje općinskom načelniku i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša te traži očitovanje po navodima iz dopisa.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Izvještaj sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas 22/07/2021 sa početkom u 9:00 sati održalo 9. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici su u trenutku utvrđivanja kvoruma bila prisutna 24 vijećnika , odsutni su bili a Mugdin Gorak, Nedim Mušija, Aldin Šljivo, Eldin Mijoč,  kasnilo je Džemal Bečirhodžić.

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Dževdet Huskić i Armin Bašić. 

Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Dževdet Huskić, Behija Kulović, Slaven Katičić. 

Vijećnička pitanja su postavili: Armin Bašić, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Branko Češljić, Vinka Aletović, Mujo Fafulić. 

Vijećničke inicijative su podnijeli:  Edin Aliefendić, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Nerma Aliefendić, Izudin Puščul, Vinka Aletović i Mejrema Purišević. 

Dnevni red: Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu uz napomenu da su pristigli i materijali – prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona PK „Vrtlište“ (ev. 3. tačka), prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i načinu ostvarivanja finansijske pomoći za održavanje registrovanih redova vožnje za javni prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama na području općine Kakanj za 2021.godinu (ev. 4. tačka), prijedlog odluke o imenovanju člana OIK i prijedlog odluke o imenovanju predsjedenika OIK(ev. 5. i 6. tačka). Također, UO JU Dom zdravlja dostavio je i akte koje se tiču statusnih promejna JU Dom zdravlja na koje Vijeće treba dati saglasnost. 

U diskusiji o dnevnom redu  su učestvovali: Dževdet Huskić, Ahmed Begić i Mirsad Tursum. 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo dnevni red sa 19 glasova za, 1 protiv i 6 uzdržanih.

1.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o provedenim izborima u mjesnim zajednicama općine Kakanj
2.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove  savjeta mjesnih zajednica na području općine Kakanj

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Sedin Karahodžić, predsjednik Komisije

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama, a u diskusiji su učestvovali: Armin Bašić, Sabit Čehajić, Vinka Aletović, Izudin Pušćul. 

Vijeće se prvo izjašnjavalo o prijedlogu vijećnika Čehajića o poništenju izbora u MZ Plandište i taj prijedlog nije dobio većinu bez glasova za, 1 prostiv i 20 uzdržanih. 

Nakon toga, Vijeće je usvojilo Odluku o usvajanju Izvještaja sa  23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana, a Odluku o potvrđivanju rezultata izbora sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

 

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona PK „Vrtlište“

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usovjilo jednoglasno Odluku sa 26 glasova za.

 

4.Prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i načinu ostvarivanja financijske pomoći za održavanje registrovanih redova vožnje za javni prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama na području općine Kakanj za 2021.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usovjilo jednoglasno Odluku sa 26 glasova za.

 

5.Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije
6.Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije

 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U diskusiji su učestvovali: Edin Aliefendić, Adnan Čobo, Slaven Katičić i Armin Bašić. 

 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku o imenovanju člana – Amera Hadžića – za člana OIK-a sa 17 glasova za, 1 protiv i 8 uzdržanih, a odluku o imenovanju predsjednika OIK-a – Ernada Čizmića sa 18 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih.  

 

7.Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 30/06/2020-28/06/2021

 

Predlagač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Obrađivač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Izvjestilac: Alem Škulj, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovao Slaven Katičić. 
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj i zaključak (o izradi novog poslovnika o radu Komisije) sa 23 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana. 

8.Davanje saglasnosti na statusne promjene JU “Dom zdravlja” Kakanj

 

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je dalo saglasnost na statusne promjene JU Dom zdravlja jednoglasno sa 26 glasova za. 

 

9.Davanje saglasnosti na Pravilnik o formiranju cijena usluga u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU,  i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU,

U diskusiji su učestvovali: Mujo Fafulić, Behija Kulović, Slaven KAtičić, Dževdet Huskić i Adna Čobo, također u diskusiji po ovoj tački je dioskutovao i, općinski načelnik, Mirnes Bajtarević. Nakon diskusije  Vijeće je dalo saglasnost na Pravilnik sa 19 glasova za, 6 protiv i 1 uzdržan. Vijeće nije podržalo zaključak vijećnika Huskića u vezi vremenske sinhronizacije Pravilnika i buduće odluke o subvencioniranju sa 8 glasova za, 3 protiv i 14 uzdržanih. 

 

10.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar- juni 2021.godine

 

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, direktor Udruženja

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić, a nakon rasprave Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 16 glasova za, niko protiv i 9 uzdržanih. 

 

11.Analiza stanja socijalne zaštite u ZDK sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite

U diskusiji je učestvovao Izudin Pušćul, a nakon diskusije  Vijeće nije prihvatilo Analizu sa 15 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan.  

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

Najava 9. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će održati 9. redovnu sjednicu 22/07/2021. sa početkom u 9:00 sati u sali Općinskog vijeća, Općina Kakanj.
Za sjednicu je Kolegij Općinskog vijeća usaglasio prijedlog dnevnog reda kako slijedi (materijale možete preuzeti klikom na tačku):

(Tačke koje su u međuvremenu stigle i koje bi se eventualno mogle uvrstiti u dnevni red:
Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona PK „Vrtlište“

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća: Kolegij Općinskog vijeća je 15/07/2021 razmatrao i predstvake te donio sljedeće zaključke: 

a)Zahtjev za davanje saglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne na postojećem zahvatu – upućuje se Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje postupanje i razmatranje, kao i ponovljeni Zahtjev MBD Export-Import doo Kakanj za promjenu Regulacionog plana Općine Kakanj. 

b)Informacija Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača BiH se prosljeđuje Grijenju na dalje razmatranje i postupanje.

c)Obavijest Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša u vezi zahtjeva AB Petrola – primljeno k znanju i  Odgovor Odsjeka za inspekciju u vezi zahtjeva AB Petrola – primljeno k znanju.

e) Informacija o Zaključku Kolegija OV: 01/1-5-K-153/21 od 21/04/2021 – primljeno k znanju.

f) Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša u vezi zahtjeva MBD Export-Import – primljeno k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.12 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 7.Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19) i člana 1.Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 7/21), Općinsko vijeće Kakanj objavljuje

                                                                                              JAVNI OGLAS
                                     za imenovanje člana Općinske izborne komisije Kakanj

                                                                                                          I

Objavljuje se javni oglas za imenovanje  člana Općinske izborne komisije.
Članove Općinske izborne komisije imenuje Općinsko vijeće, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.
Mandat teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na odluku Općinskog vijeća  o imenovanju člana Općinske izborne komsije.

Kandidati za člana Općinske izborne komisije trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:
1. da je osoba sa pravom glasa
2. da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.

                                                                                                        II

Pored uslova iz tačke I ovog oglasa, osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 1. da ima prebivalište na području općine Kakanj;
 2. da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i
 3. da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.
  Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
 1. članstvo u izbornoj komisiji i
 2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.
  Izuzetno od odredbi tačke a) iz stava 2. ovog člana, član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivališem u općini Kakanj koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.
  Izuzetno od odredbi tačke II (1) c), član izborne komisije može biti osoba koja ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS, bez izbornog iskustva navedenog u tačci II, stav 2.

                                                                                                    III
Sastav Općinske izborne komisije mora biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
U sastavu Općinske izborne komisije nastojat će se obezbijediti zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

                                                                                                    IV

U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:

 1. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;
 4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
 5. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
 6. koja obavlja izvršnu funkciju kako je utvrđeno odredbom 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština opštine.

                                                                                                        V

Član Općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

 

                                                                                                        VI

Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju;
 2. ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi kandidata;
 3. dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u provođenju izbora;
 4. ovjerenu fotokopiju lične karte;
 5. uvjerenje o prebivalištu izdato od nadležnog organa, ne starije od tri mjeseca;
 6. izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke IV ovog javnog oglasa (član 2.3 Izbornog zakona BiH) – svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu;
 7. izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata – imenovanog člana izborne komisije sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH – svojeručno potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa;
 8. izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke V ovog javnog oglasa (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže – svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu;
 9. popunjen Upitnik o podacima kandidata – imenovanog člana izborne komisije.

                                                                                                        VII

Ovaj javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na web stranici Općine Kakanj (www.kakanj.gov.ba) i oglasnoj ploči Općine.

Obrasci izjava iz tačke VI, pod rednim brojem 6, 7. i 8. te Upitnik pod rednim brojem 9. kandidati mogu preuzeti u prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili ovdje:
Izjava – 6
Izjava  7,8
Upitnik 9

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Prijavu na ovaj javni oglas dostaviti  preporučeno poštom, ili na protokol Općine, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

                  „JAVNI OGLAS ZA  IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                         – NE OTVARAJ“

na sljedeću adresu:

 OPĆINA KAKANJ,
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA,
Ulica branilaca 1, 72 240 Kakanj.

 Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uvjete tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa. Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Općinskom vijeću.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

                                                                                                                                        OPĆINSKO  VIJEĆE KAKANJ 

Izvještaj sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas sa početkom u 9:00 sati održalo 8. redovnu sjednicu.

KVORUM
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno  26 vijećnica i vijećnika. Odsutni su bili: Izudin Pušćul, Ahmed Begić i Nedim Mušija, a naknadno je pristupio Mugdin Gorak.

ZAPISNIK

Zapisnici sa 6. i 7. sjednice Općinskoga vijeća usvojeni su bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

 • Komentari na dostavljene odgovore vijećnička pitanja su dali: Dževdet Huskić, Aldin Šljivo, Eldin Mijoč i Mujo Fafulić. 
 • Komentara na dostavljna mišljenja na vijećničke inicijative nije bilo.
 • Vijećnička pitanja su postavili: Behija Kulović, Eldin Mijoč, Armin Bašić, Dževdet Huskić,  Vinka Aletović, Branko Češljić   i Aldin Šljivo.
 • Vijećničke inicijative su podnijeli: Mejrema Purišević, Edin Aliefendić, Nerma Aliefendić, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Eldin Mijoč, Vinka Aletović, Aldin Šljivo, Sabit Čehajić  i Armin Bašić.

DNEVNI RED
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu uz napomenu da su pristigli i materijali – prijedlog odluke o pridruživanju Općine Kakanj inicijativi za regije sa čistim zrakom /The Clean Air Region Initiative (CARI) Sekreterijata energetske zajednice (5. tačka), prijedlog odluke o davanju saglasnosti Udruženju „Oslonac“ iz Tešnja za izgradnju stambenog objekta-kuće na zemljištu u vlasništvu državne svojine za porodicu Almina Mašića kao osobe sa invaliditetom i prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nermina Karzića iz Kaknja (7. i 8. tačka). Materijali su vijećnicima dostavljeni elektronski ranije.

U diskusiji o dnevnom redu nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo dnevni red od 13 tačaka sa 26 glasova za, niko protiv i uzdržan.

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali  Dževdet Huskić, Edin Aliefendić,  Aldin Šljivo  i Eldin Mijoč. 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, 4 protiv i 3 uzdržana, a zaključak – da se apeluje na kakanjske studente da apliciraju na stipendiju Ministarstva obrazovanja ZDK 2020/21, a onda će se na osnovu završenog konkursa napraviti procjena o sredstvima potrebnim za određeni broj stipendija za studente koji nisu ostvarili ovo pravo u skladu sa finansijskim mogućnostima Budžeta.  Podrobniju informaciju studenti će dobiti preko službene stranice Općine – sa 22 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana.

3. Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta 2022-2024.

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji o ovoj tački dnevnog reda  nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 24 glasa za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

4. Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj sa izvještajem vanjskog revizora za 2020.godinu

Predlagač: Skupština JO „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JO „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Izvjestilac: Fahrudin Topalović- predsjednik Skupštine i Haris Veispahić – direktor JP

U diskusiji su učestvovali Behija Kulović, Vinka Aletović, Mediha Mamela i Dževdet Huskić. 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, niko protiv i 6 uzdržanih. 

5. Prijedlog odluke o pridruživanju Općine Kakanj inicijativi za regije sa čistim zrakom /The Clean Air Region Initiative (CARI) Sekreterijata energetske zajednice

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Adnan Čobo, Eldin Mijoč, Slaven Katičić i Edin Aliefendić. 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 21 glasom za, niko protiv i 5 uzdržanih. 

6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u MZ Modrinje

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Vinka Aletović i Dževdet Huskić.

Vijeće je nakon diskusije Odluku usvojilo sa 26 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Udruženju „Oslonac“ iz Tešnja za izgradnju stambenog objekta-kuće na zemljištu u vlasništvu državne svojine za porodicu Almina Mašića kao osobe sa invaliditetom

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluk uusvojilo jednoglasno sa 26 glasova za. 

8.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nermina Karzića iz Kaknja

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenje usvojilo jednoglasno. 

9. Prijedlog odluke o razrješenju člana Općinske izborne komisije 

Predlagač: na lični zahtjev
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je uvojilo Odluku o razrješenju sa 21 glasom za, niko protiv i 5 uzdržanih.

10. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 20 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih.

11. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Kakanj sa Izvještajem o materijalno –finansijskom poslovanju za period 01.01-31.12.2020.godine

12. Plan rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2021.godinu

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestioci: Nisvet Trako – predsjednik UO JU i Mirsad Tursum – direktor JU. 

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu  ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali: Izudin Hrusto, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Aldin Šljivo i Safet Šahman.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 19 glasova za, 4 uzdržana i niko protiv, a Plan sa 19 glasova za, bez glasova za i 5 uzdržanih. (Vijećnik Tursum se uzdržao od glasanja.)

13. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i informacija o epidemijama u 2020. godini sa posebnom informacijom o epidemiji Covid 19 u 2020/21

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestioci:  Mirsad Tursum – direktor JU i Ibrahim Aličković – šef HES-a. 

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović,  Aldin Šljivo i Dževdet Huskić.  

Nakon diskusije Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 17 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana. 

Predsjedavajući se zahvalio svim prisutnim i zaključio rad 8. redovne sjednice Općinskog vijeća u 14:15.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA