Općinski načelnik Mirnes Bajtarević i predstavnici turske razvojne agencije TIKA obišli implementirane projekte u oblasti poljoprivrede

Općina Kakanj, u saradnji sa turskom agencijom za saradnju i koordinaciju TIKA, uspješno je realizovala projekat “Plastenička proizvodnja povrća za udruženja žena sa područja općine Kakanj”. Naime, Udruženje žena “Trst” Tršće je dobilo 12 plastenika površine po 50 kvadratnih metara, kao i neophodnu opremu za plasteničku proizvodnju.

U okviru ovog projekta dodijeljeno je ukupno 30 plastenika po 50 metara kvadratnih sa naophodnom opremom.

Šest sektorskih udruženja u Savezu poljoprivrednih proizvođača “KAP” Kakanj je dobilo ukupno 18 plastenika.

Načelnik općine Mirnes Bajtarević, zajedno sa zamjenikom direktora TIKA-E Burak Güner, posjetio je Udruženje žena “Trst” Tršće kako bi se uvjerio u uspjeh projekta i njegovu implementaciju na terenu. Tom prilikom, članica udruženja Sedina Bliznović istakla je važnost edukacije o praktičnom radu u plastenicima, naglašavajući da je uz opremu, edukacija ključna za uspješnu plasteničku proizvodnju.

Načelnik Bajtarević je naglasio da je aktivizam domaćinstava i rad kroz udruženja u mjesnim zajednicama od ključnog značaja za sistemsko finansiranje projekata.

Udruženje žena Trst Tršće, iako jedno od najmlađih, svojim radom pokazuje da ima potencijal za daljnju implementaciju sličnih projekata.

Općina Kakanj je ponosna na uspjeh ovog projekta i zahvaljuje se agenciji TIKA na saradnji i podršci.

Nastavlja se rad na projektima koji doprinose razvoju lokalne zajednice i poboljšanju životnih uslova naših građana.

Izvještaj sa 39. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 29.03.2024. godine (petak) održalo svoju 39. redovnu sjednicu.

Kvorum  

Na zasjedanju 39. sjednice u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 28 vijećnice i vijećnika pa su se stekli svi uslovi za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.

Odustni su bili: Mejrema Purišević

Naknadno su pristupili: Izudin Hrusto

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 20/03/2024 održao sjednicu i utvrdio prijedlog dnevnog reda te razmatrao predstavke:

 a) Zahtjev JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za ponovno razmatranje Programa rada i Finansijskog  plana za 2024. godinu na sjednici Općinskog vijeća

Kolegij nije postigao konsenzus za uvrštavanje materijala u dnevni red sjednice Vijeća.

b) Informacija i poziv na saradnju po pitanju željezne konstrukcije Okna na ulazu u nekadašnji pogon „Stara jama“ RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj 

Kolegij je Informaciju i Poziv RMU „Kakanj“ primio k znanju obzirom da je materijal dostavljen i Općinskom načelniku, te se očekuje očitovanje istog.

c) Zahtjev RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za davanje saglasnosti na izmjenu dijela Ugovora o koncesiji

Kolegij je Zahtjev RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj primio k znanju, te će o istom odlučivati nakon što prethodno bude provedena procedura kod Ministarstva za privredu ZDK.

d) Odgovor JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj na Zaključak Kolegija

Odgovor Vodokoma je primljen k znanju uz konstataciju da se na dnevnom redu sjednice Vijeća nalazi Informacija JP „Vodokom“ u vezi otvaranja rudnika Rupice-Vareš od strane Adriatic Metals.

e) Građanska inicijativa građana MZ Doboj za rješavanje urgentnih problema u vezi odvijanja saobraćaja na području MZ Doboj 

Kolegij je utvrdio da Građanska inicijativa građana MZ Doboj ne ispunjava formalno-pravne uslove propisane Statutom Općine Kakanj za postupanje po istoj kao po Građanskoj inicijativi, te je istu proslijedio Općinskom načelniku, Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Odsjeku za inspekcije da sagledaju mogućnost postupanja po predmetnom aktu u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja.

f) Zahtjev RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća

Kolegij je odlučio da Zahtjev RMU „Kakanj“ za sazivanje vanredne sjednice uvrsti kao tačku dnevnog reda redovne sjednice Općinskog vijeća.

Zapisnik

Rasprava: Dževdet Huskić

Zapisnici sa 37. vanredne i 38. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojeni su sa 26 glasova za, niko protiv i 1 glasom uzdržan.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Nije bilo komentara.

Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Marcela Ravlija.

­­­­­Vijećnička pitanja postavili: Armin Bašić, Dževdet Huskić, Marcela Ravlija, Adnan Čobo, Safet Šahman, Adis Mrkonjić i Vinka Aletović.

Vijećničke inicijative pokrenuli: Marcela Ravlija, Dževdet Huskić, Armin Bašić, Mirsad Tursum, Adnan Čobo, Safet Šahman, Vinka Aletović, Amar Selimović i Namir Talić.

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu uz napomenu da je u međuvremenu pristigao još jedan materijal od JU Centar za socijalni rad Kakanj – „Davanje saglasnosti na Odluku o visini osnovice za obračun plaća radnika JU Centar za socijalni rad Kakanj“ i predložio da se isti razmatra kao 8. tačka dnevnog reda.

Rasprava: Vinka Aletović je predložila da se u dnevni red uvrsti tačka „Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove Savjeta mjesne zajednice Željeznička Stanica“, što nije dobilo potrebnu većinu.

Prijedlog nije prihvaćen sa 13 glasova za, bez glasova protiv i 13 glasova uzdržan.

Dževdet Huskić je predložio da se u dnevni red uvrsti tačka „Program rada sa finansijskim planom JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2024. godinu“, što također nije dobilo potrebnu većinu.

Prijedlog nije prihvaćen sa 12 glasova za, 1 glas protiv i 13 glasova uzdržan.

Prihvaćen je prijedlog dnevnog reda predsjedavajućeg i to sa 22 glasova za, 5 glasova protiv i niko uzdržan.

1. Nacrt odluke o zaštiti izvorišta „Devetaci“ Tršće – općina Kakanj sa Elaboratom sanitarno zaštitne zone za izvorište „Devetaci“

Predlagatelj: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je utvrdilo Nacrt odluke o zaštiti izvorišta „Devetaci“ Tršće – općina Kakanj sa Elaboratom sanitarno zaštitne zone za izvorište „Devetaci“, uz Zaključak o provođenju javne rasprave u trajanju od 30 dana, u periodu 01.04-30.04.2024. godine sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

2.  Prijedlog odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja općine Kakanj

Predlagatelj: Komisija za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općisnkog vijeća

Izvjestitelj: Ajla Čišija, predsjednica Komisije

Ajla Čišija je ispred Komisije za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja predložila dobitnike i to: Grb Općine Kakanj – NTV IC Kakanj, Plaketa sa diplomom – Munevera Zečević i Mijo Šain, Zahvalnica – Vehid Kubura, Emerin Ahmetašević i Milenko Srdić.

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja Općine Kakanj sa 18 glasova za, bez glasova protiv i 9 uzdržan.

3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona „Vrtlište“, lokalitet Stupe

Predlagatelj: Općinski načelnik

Obrađivač: Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina    

Izvjestitelj: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Rasprava po ovoj tački dnevnog reda je obavljena na 36. sjednici Općinskog vijeća, ali je odgođeno izjašnjenje radi usaglašavanja stavova između MZ Pope i RMU „Kakanj“, te nakon što je sačinjen pismeni sporazum Vijeće je na današnjoj sjednici obavilo glasanje te je prijedolg odluke usvojen sa 26 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

4. Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2023. godinu

 Predlagatelj: Općinski načelnik

Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika

Izvjestitelj: Mirnes Bajtarević, općinski načelnik

Rasprava: Dževdet Huskić, Slaven Katičić, Mediha Mamela i Mujo Fafulić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak o prihvatanju Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2023. godinu sa 22 glasova za, bez glasova protiv i 6 glasova uzdržan.

5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01-31.12.2023. godine

Predlagatelj: Općinsko pravobranilaštvo

Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo

Izvjestitelj: Vesna Ajanović, općinski pravobranilac

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01-31.12.2023. godine sa 28 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

6. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2023. godinu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Predlagatelj: UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Obrađivač: UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Izvjestitelj: Dženan Ajdinović, direktor JU i Nihad Tukić, predsjednik UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2023. godinu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj sa 17 glasova za, bez glasova protiv i 9 glasova uzdržan.

7. Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Predlagatelj: UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Obrađivač: UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Izvjestitelj: Dženan Ajdinović, direktor JU i Nihad Tukić, predsjednik UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Rasprava: Dževdet Huskić

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj sa 26 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća do 13:00h.

8. Davanje saglasnosti na Odluku o visini osnovice za obračun plaća radnika JU Centar za socijalni rad Kakanj

Predlagatelj: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj

Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj

Izvjestitelj: Fakir Ajdinović, direktor JU i Emina Šarić, član UO JU JU Centar za socijalni rad Kakanj

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o visini osnovice za obračun plaća radnika JU Centar za socijalni rad Kakanj sa 20 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

9. Informacija o stanju sporta na području općine Kakanj za 2023. godinu

Predlagatelj: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestitelj: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju sporta na području općine Kakanj za 2023. godinu sa 19 glasova za, bez glasova protiv i 3 glasa uzdržan.

10. Informacija JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj o poduzetim aktivnostima u vezi otvaranja Rudnika olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu Rupice-Juraševac-Brestić Adriatic Metals-a u općini Vareš

Predlagatelj: JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

Obrađivač: JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

Izvjestitelj: Haris Veispahić, direktor JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

Rasprava: Dževdet Huskić, Slaven Katičić i Mediha Mamela.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća radi usaglašavanja zaključaka.

Nakon pauze Vijeće je usvojilo sljedeće zaključke sa 21 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan:

U cilju zaštite i osiguranja kontinuiranog javnog vodosnabdijevanja stanovnika općine Kakanj pitkom vodom iz javnog vodovodnog sistema, a što je u općem javnom interesu svih građana, Općinsko vijeće utvrđuje sljedeće:

 1. Općinsko vijeće prima k znanju Informaciju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj o poduzetim aktivnostima u vezi otvaranja Rudnika olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu Rupice-Juraševac-Brestić Adriatic Metals-a u općini Vareš.
 2. Podržavaju se dosadašnje aktivnosti JP “Vodokom“ d.o.o. Kakanj na zaštiti vodozahvata Bukovica i vodozaštitnih zona jer je to od općeg javnog interesa.
 3. Traži se od JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj da putem ovlaštene labaratorije (ovlaštene od strane Instituta za akreditiranje Bata) nastavi vršiti mjesečnu analizu vode na prisustvo teških metala i to iz slavina potrošaća neposredno poslije fabrike za preradu vode Bukovica, a sve u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“, broj: 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17).
 4. Traži se od Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš, da putem ovlaštene labaratorije (ovlaštene od strane Instituta za akreditiranje Bata) nastave vršiti mjesečnu analizu vode na prisustvo teških metala i to Borovičkog potoka i rijeke Bukovice, a sve u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“, broj: 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17), Odluke o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda („Službene novine FBiH“, broj: 01/14) i Uredbi o opasnim i štetnim materijama u vodama („Službene novine FBiH“, broj: 43/07) i rezultate istih dostavljaju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj.
 5. Traži se od Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš, da putem ovlaštene labaratorije (ovlaštene od strane Instituta za akreditiranje Bata) nastave vršiti mjesečnu analizu vode na prisustvo teških metala i to Borovičkog potoka i rijeke Bukovice, a sve u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“, broj: 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17), Odluke o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda („Službene novine FBiH“, broj: 01/14) i Uredbi o opasnim i štetnim materijama u vodama („Službene novine FBiH“, broj: 43/07) i rezultate istih dostavljaju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj.
 6. Traži se od društva Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš, da izvrši nabavku i postavljanje stacionarnog mjernog uređaja za analizu prisustva teških metala u vodi u realnom vremenu u krugu fabrike za preradu vode Bukovica. Traži se od Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš, da hitno izvrši nabavku mobilnog mjernog uređaja za analizu prisustva teških metala u vodi u realnom vremenu i isti da na upotrebu operateru javnog vodosnabdijevanja na području općine Kakanj JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj. Sredstva za nabavku, instaliranje, održavanje i ostale troškove vezane za stacionarni i mobilni mjerni uređaj za analizu prisustva teških metala u vodi u realnom vremenu obezbijedit će Adriatic Metals d.o.o. Nabavka i instalisanje stacionarnog i mobilnog mjernog uređaja za analizu prisustva teških metala u vodi, te upotrebom istih, služit će preventivno kao indikator promjena karakteristika vode.
 7. Traži se od JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj da izda svoju saglasnost Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš, za projekat postavljanja automatske stanice za kontinuirano uzorkovanje i praćenje kvaliteta vode na vodozahvatu Bukovica (za parametre: pH vrijednost, elektroprovodljivost, koncentracija rastvorenog kisika i temperatura) tek kada Adriatic Metals d.o.o., Društvo za istraživanje i eksploataciju rude, Tisovci, Vareš ispuni traženo u stavci 6. ovog Zaključka.

Zadužuju se JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj i Adriatic Metals d.o.o. Vareš da pripreme Sporazum o saradnji kojim će se definisati međusobna prava i obaveze. Sporazum će se prije potpisivanja dostaviti Općinskom vijeću Kakanj na razmatranje i davanje saglasnosti JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za potpisivanje.

Sjednica se završila u 15:20h.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA     

Najava 39. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 29.03.2024. godine (petak) sa početkom u 09:00 sati u sali Općinskog vijeća, Općina Kakanj, Ulica branilaca 1, održati svoju  39. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

usvajanje zapisnika sa 37. vanredne sjednice i 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

– komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

 1. Nacrt odluke o zaštiti izvorišta “Devetaci” Tršće – općina Kakanj sa Elaboratom sanitarno zaštitne zone za izvorište “Devetaci”
 2. Prijedlog odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja općine Kakanj
 3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u “Istočnom reviru” pogona “Vrtlište”, lokalitet Stupe
 4. Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2023. godinu
 5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01 – 31.12.2023. godine
 6. Izvještaj o radu JU “Kulturno – sportski centar” Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2023. godinu
 7. Program rada JU “Kulturno – sportski centar” Kakanj sa finansijskim planom za 2024. godinu
 8. Informacija o stanju sporta na području općine Kakanj za 2023. godinu
 9. Informacija JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj o poduzetim aktivnostima u vezi otvaranja Rudnika olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu Rupice – Juraševac – Brestić Ariatic Metals-a u općini Vareš

   

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

USAID DI projekat – Uvezivanje sa dijasporom kao razvojni potencijal

Naša lokalna zajednica, zajedno sa trideset lokalnih zajednica iz Bosne i Hercegovine, dio je partnerske mreže USAID – ovog projekta “Diaspora Invest” koji je pokrenut u oktobru 2022. godine.

Jedan od ciljeva projekta je uključivanje lokalnih zajednica u suradnju sa dijasporom i podrška ulaganjima dijaspore kako bi se podstakao i ubrzao ekonomski i društveni razvoj Bosne i Hercegovine.  Vrijednost USAID-ovog “Diaspora Invest” projekta iznosi 15,7 miliona KM i sprovodiće se u kontinuitetu pet godina. 

Naša lokalna zajednica želi aktivno uključiti dijasporu, jačati veze s kakanjskom dijasporom i uspostaviti što bolju saradnju i komunikaciju. Općina Kakanj nastavlja ranije započete aktivnosti mapiranja dijaspore, te Vas ovim putem pozivamo da putem općinske web stranice popunite anketu.

Anketa je kreirana u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Anketa se nalazi na sljedećem linku: https://kakanj.gov.ba/e-dijaspora/ 

Nakon popunjavanja ankete operater Općine Kakanj će vam potvrditi uspješnu prijavu. Sva dodatna pitanja možete uputiti na e-mail adresu dijaspora@kakanj.gov.ba  

Više informacija o samom projektu možete pogledati u nastavku članka.

NL-Kakanj

Izvještaj sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 29.02.2024. godine (četvrtak) održali svoju 38. redovnu sjednicu.

Kvorum  

Na zasjedanju 38. sjednice u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 23 vijećnice i vijećnika pa su se stekli svi uslovi za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.

Odustni su bili: Mejrema Purišević, Alen Josipović, Edin Šljivo i Mirsad Tursum

Naknadno su pristupili: Izudin Hrusto, Elvir Delibašić i Miroslav Spasojević

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 21/02/2024 održao sjednicu i utvrdio prijedlog dnevnog reda te razmatrao predstavke:

a) Obavijest o pokrenutoj inicijativi Općinskog vijeća Kakanj

Kolegij je obavijest Stručne službe Skupštine ZDK o pokrenutoj inicijativi primio k znanju.

b) Zahtjev MZ Varda za asfaltiranje dionce puta 

Zahtjev je Kolegij proslijedio Zavodu za planiranje i izgradnju na dalje razmatranje i postupanje.

c) Zahtjev MZ Mramor za trajno rješavanje pristupnog puta

Zahtjev je primljen k znanju.

d) Odgovor Adriatic Metals BiH na dopise JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

Odgovor je proslijeđen Vodokomu da se o istom očituje i odgovor dostavi Kolegiju.

e) Poziv kompanije Adriatic Metals BiH na svečano otvaranje rudnika Rupice Vareš

Kolegij je zauzeo stav da se predsjedavajući Vijeća ne odazove pozivu.

f) Obavijest JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj o utvrđivanju nove cijene toplotne energije od strane JP EP BiH d.d. Sarajevo

Obavijest je primljena k znanju, uz stav da Grijanje u skladu sa svojim ovlastima poduzima dalje korake.

g) Poziv Savjeta MZ Pope na obilazak lokaliteta „Stupe“ (MZ Pope) na kojem RMU „Kakanj“ planira proširenje rudarskih radova

Poziv Savjeta MZ Pope je primljen k znanju.

h) Zahtjev Savjeta MZ Kakanj II i MZ Pope za održavanje vanredne sjednice Općinskog vijeća na temu hitne obustave miniranja u „Kamenolom Greben“

Kolegij je odlučio da se po pitanju predmetne problematike sazove vanredna sjednica Općinskog vijeća dana 29.02.2024. godine.

Zapisnik

Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Armin Bašić

Komentara na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative nije bilo.

­­­­­­­­­Vijećnička pitanja su postavili: Marcela Ravlija, Sabit Čehajić, Dževdet Huskić, Adis Mrkonjić, Namir Talić, Amar Selimović i Adnan Čobo.

Vijećničke inicijative su podnijeli: Armin Bašić, Marcela Ravlija, Dževdet Huskić, Mediha Mamela, Branko Češljić, Kenan Kozlo, Elvir Delibašić, Namir Talić, Adis Mrkonjić, Amar Selimović, Vinka Aletović, Adnan Čobo, Sabit Čehajić, Mujo Fafulić i Slaven Katičić.

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu uz napomenu da je pristigao još jedan materijal od Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – „Prijedlog odluke o nabavci nekretnine“ i predlažio da se isti razmatra kao 4. tačka dnevnog reda.

Rasprava: Vinka Aletović je predložila da se u dnevni red uvrsti tačka „Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove Savjeta mjesne zajednice Željeznička Stanica“, što nije dobilo potrebnu većinu.

Prijedlog nije prihvaćen sa 15 glasova za, bez glasova protiv i 11 glasova uzdržan.

Prihvaćen je prijedlog dnevnog reda predsjedavajućeg i to sa 26 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za finansije

Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu sa 26 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Komisija za utvrđivanje kriterija, postupku, načinu davanja i izmjene naziva ulica, trgova …

Izvjestilac: Sedin Karahodžić, predsjednik Komisije

Rasprava: U diskusiji su učestvovali: Marcela Ravlija, Mediha Mamela, Armin Bašić, Dževdet Huskić, Slaven Katičić, Sabit Čehajić, Adnan Čobo i Safet Šahman. 

Vijećnici Huskić i Čehajić su predložili da se odgodi izjašnjenje po tački dnevnog reda, što nije dobilo potrebnu većinu sa 9 glasova za, 11 glasova protiv i 6 glasova uzdržan.

Nakon toga se glasalo o prijedlogu Odluke što nije dobilo potrebnu većinu sa 1 glasom za, 14 glasova protiv i 11 glasova uzdržan.

3. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora bez naknade

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Odluku o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora bez naknade sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

4. Prijedlog odluke o nabavci nekretnine

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Odluku o nabavci nekretnine sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

5. Prijedlog programa rasporeda sredstava za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2024. godinu        

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Program rasporeda sredstava za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2024. godinu sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

6. Prijedlog programa rasporeda sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2024. godinu

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Program rasporeda sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2024. godinu sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

7. Davanje saglasnosti na Program rada i Finansijski plan JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za  2024. godinu

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj

Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj

Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU i Sanda Hasagić-Terzić, predsjednica UO JU

Rasprava: Adnan Čobo.

Nakon diskusije Vijeće nije dalo saglasnost na Program rada i Finansijski plan JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2024. godinu sa 12 glasova za, bez glasova protiv i 13 glasova uzdržan.

8. Davanje saglasnosti na Finansijski plan JU za predškoski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2024. godinu

Predlagač: UO JU „Mladost“ Kakanj

Obrađivač: UO JU „Mladost“ Kakanj

Izvjestilac: Azra Čišija, direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

Rasprava: Nije bilo diskusije i Vijeće je usvojilo Zaključak o davanje saglasnosti na Finansijski plan JU za predškoski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2024. godinu sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

9. Davanje saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim planom za 2024. godinu

Predlagač: UO JU „Centar za socijalni rad“ Kakanj

Obrađivač: UO JU „Centar za socijalni rad“ Kakanj

Izvjestilac: Fakir Ajdinović, direktor JU i Samir Husika, predsjednik UO JU

Rasprava: Slaven Katičić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim planom za 2024. godinu sa 20 glasova za, bez glasova protiv i 4 glasa uzdržan.

Vijećnik Fakir Ajdinović se izuzeo od glasanja.

10. Razmatranje Informacije o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2023. godini

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba civilne zaštite

Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Dževdet Huskić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2023. godini sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

11. Razmatranje Informacije o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-decembar 2023. godine

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“

Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“

Izvjestilac: Aldin Čatić, direktor Udruženja

Rasprava: Namir Talić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Zaključak o primanju k znanju Informacije o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-decembar 2023. godine sa 19 glasova za, bez glasova protiv i 4 glasa uzdržan.

12. Razmatranje Informacije o rješavanju problematike gradske zelene pijace

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

Rasprava: Armin Bašić.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća radi usaglašavanja zaključaka.

Nakon pauze Vijeće je glasalo o ponuđenim modalitetima rješavanja problematike gradske zelene pijace, te je usvojilo Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o kupoprodaji zaključenog između TD „NOVA TRGOVINA-S“ d.o.o. Kakanj kao kupca i Općine Kakanj kao prodavca.

Zaključak je usvojen s 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

Nakon toga je Vijeće usvojilo Zaključak kojim se Informacija o rješavanju problematike gradske zelene pijace prima k znanju, te se ovlašćuje Općinski načelnik za zaključenje i potpisivanje notarski obrađenog sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji, broj: OPU:318/2017 od 14.12.2017. godine, zaključenog između TD „NOVA TRGOVINA-S“ d.o.o. Kakanj kao kupca i Općine Kakanj kao prodavca, u skladu sa uslovima i zahtjevima TD „NOVA TRGOVINA-S“ d.o.o. Kakanj, navedenim u Informaciji o rješavanju problematike gradske zelene pijace.

Zaključak je usvojen s 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

Sjednica se završila u 13:50 h.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA     

     

     

   

  

Izvještaj sa 37. vanredne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 29.02.2024. godine (četvrtak) održali svoju 37. vanrednu sjednicu.

Kvorum  

Na zasjedanju 37. vanredne sjednice u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 26 vijećnice i vijećnika pa su se stekli svi uslovi za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.

Odustni su bili: Mejrema Purišević, Alen Josipović, Edin Šljivo i Mirsad Tursum.

Za sjednicu je predlažen dnevni red po pozivu koji je usuglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 21.02.2024. godine.

Na dnevnom redu je bila jedna tačka dnevnog reda:

1. Zahtjev mještana MZ Kakanj II i MZ Pope za rješavanje problematike pri radu Kamenoloma „Greben“

Obrađivač: Savjet MZ Kakanj II i MZ Pope

Izvjestioci: Općinski načelnik – Mirnes Bajtarević

                   Predstavnik MZ Kakanj II – Azem Husika

                   Predstavnik Pope – Elmedin Karić

Rasprava: U diskusiji su učestvovali:Dževdet Huskić, Slaven Katičić, Enver Merdić, Adnan Čobo, Zijad Fazlagić – stečajni upravnik i Alis Avdović – predstavnik „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo u stečaju.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo sljedeće Zaključke:

 1. Općinsko vijeće daje punu podršku zahtjevima građana, te mjesnih zajednica Kakanj II i Pope za hitnu hitnu obustavu miniranja u Kamenlomu „Greben“ od strane privrednog društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju, te reviziju svih dozvola, projekata i druge dokumentacije koja se odnosi na eksploataciju sirovine i privredne aktivnosti Hidrogradnje u Kamenolomu „Greben“ Kakanj.
 2. Zadužuju se općinski načelnik i nadležna općinska služba da se obrate Ministarstvu privrede ZDK zahtjevom za reviziju i dostavu relevantne dokumentacije koja se odnosi na koncesione aktivnosti, eksploataciju sirovine i izvođenje radova miniranja tla od strane Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju u Kamenolomu „Greben“ Kakanj.
 3. Zadužuju se općinski načelnik i nadležna općinska služba da Općinskom vijeću dostave informaciju i svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na koncesiju i eksploataciju sirovine i izvođenje radova od strane privrednog duštva Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju u Kamenolomu „Greben“.
 4. Zadužuju se općinski načelnik i nadležna općinska služba da se pismeno obrate Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove ZDK u vezi utvrđivanja zakonitosti rada i posjedovanja relevantne dokumentacije od strane privrednog duštva Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju, poslovna jedinica Kamenolom „Greben“ Kakanj.
 5. Zadužuju se općinski načelnik i nadležna općinska služba da se pismeno obrate Federalnom ministarstvu okoliša i turizma sa zahtjevom za dostavu okolinske dozvole izdate privrednom društvu Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju, za radove u Kamenolomu „Greben“ Kakanj.

Zaključci su usvojeni jednoglasno sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan

Sjednica se završila u 10:50 h.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

Najava 37. vanredne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 29.02.2024. godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati održati svoju  37. vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati:

 1. Zahtjev mještana MZ Kakanj II i MZ Pope za rješavanje problematike pri radu Kamenoloma „Greben“ Kakanj

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Konkurs za izradu idejnog rješenja – Umjetničko oblikovanje već izgrađenog potpornog zida u dječijem igralištu “Park prijateljstva” Kakanj

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj objavljuje Konkurs za izradu idejnog rješenja – Umjetničko oblikovanje već izgrađenog potpornog zida u dječijem igralištu “Park prijateljstva” Kakanj.

Kompletnu dokumentaciju vezanu za konkurs možete preuzeti do 29.02.2024. godine na sljedećim linkovima:

Projektni zadatak

Konkursna dokumentacija

Geodezija (pdf)

Geodezija (dwg)

Izvod iz regulacionog plana Kaknja

Orto fotografije lokacije

Sažetak obavještenja o nabavci