Izvještaj sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas je Općinsko vijeće održalo svoju 19. redovnu sjednicu.

KVORUM
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 26 vijećnica i vijećnika pa su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.
Odsutni su bili Nedim Mušija, Ahmed Begić i Mugdin Gorak, a naknadno je pristupio Džemal Bečirhodžić. 

ZAPISNIK
Zapisnik sa 18. sjednice Vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno sa 22 glasa za.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

-Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su izložile: Behija Kulović i Vinka Aletović.

-Vijećnička pitanja su postavili: Behija Kulović, Safet Šahman, Dževdet Huskić, Aldin Šljivo, Branko Češljić. 
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Behija Kulović, Vinka Aletović, Nerma Aliefendić, Dževdet Huskić, Izudin Pušćul, Armin Bašić,  Adnan Čobo i Sabit Čehajić. 

DNEVNI RED
Predsjedavajući je predložio dnevni red uz dopunu – prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2022. godinu.
Vijeće je usvojilo dnevni red sa 24 glasa za, 1 protiv i niko uzdržan te danas razmatralo 18 tačaka.

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2022.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, 1 protiv i 2 uzdržana. 

2. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u MZ Čatići u svrhu izgradnje dječijeg igrališta

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Alem Škulj, ispred Službe

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku sa 27 glasova za. 

3. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta kupcu „Euro Group“ d.o.o. Kakanj

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Alem Škulj, ispred Službe

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku sa 26 glasova za. 

4. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestioci: Ajla Čobo, predsjednica Komisije ili drugi član Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaj sa 27 glasova za. 

5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u Mjesnoj zajednici Popržena Gora
6. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove Savjeta Mjesne zajednice Popržena Gora

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  jednoglasno usvojilo Odluku  o usvajanju Izvještaja sa 26 glasova za a sa istim brojem glasova Odluku o potvrđivanju izbora (Harum Ibranović – predsjednik Savjeta MZ, Vehid Kadić, Hidajet Ibranović, Halid Šarić i Mensudin Bida – članovi Savjeta MZ). 

7. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Hrastovac i Slivanj iz sastava MZ Starposli i osnivanju Mjesne zajednice Hrastovac

8. Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta u Mjesnoj zajednici Hrastovac

9. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u Mjesnoj zajednici Hrastovac

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu ovim trima tačkama i iste usvojilo jednoglasno: Odluku o izdvajanju naselja  sa  25 za, Odluku o raspisivanju i održavanju izbora sa 26, a Rješenje o imenovanju Komisije u sastavu Bahrudin Arnaut – predsjednik, Sedin Karahodžić i Avdo Kovač – članovi sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan. 

10. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Predsjednik Komisije, Edin Aliefendić  je predložio da sastav Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina bude : Esmir Čobo – predsjednik, Elmir Škulj i Ernest Zakušek – članovi. U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Rješenje sa 18 glasova za, 6 protiv i 2 uzdržana. 

11. Prijedlog rješenja o razrješenju člana NO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj – na lični zahtjev
12. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana NO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Predsjednik Komisije, Edin Aliefendić je predložio da privremeni član bude Helmina Murtić. U diskusiji je učestvovavo Dževdet Huskić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Rješenje o razrješenju sa 24 glasa za, 1 protiv i 2 uzdržana, a Rješenje o imenovanju 23 glasa za, 1 protiv i 2 uzdržana. 

13. Prijedlog rješenja o razrješenju člana NO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj – na lični zahtjev
14. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana NO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Predsjednik Komisije, Edin Aliefendić je predložio da privremeni član bude Ilhana Alajbegović. 
U diskusijij nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje o razrješenju sa 25 glasova za, 1 protiv i 1 uzdržan, a Rješenje o imenovanju sa 21 glasom za, 1 protiv i 4 uzdržana.

15. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Kakanj za Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju za 2021. godinu

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestioci: Mirsad Tursum, direktor JU i Fahrudin Buza, predsjednik UO JU
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo 22 glasa za, niko protiv i 4 uzdržana. Vijećnik Tursum se izuzeo iz glasanja. 

16. Plan rada i razvoja JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj za 2022. godinu

Predlagač: UO JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj
Izvjestioci: Mirsad Tursum, direktor JU i Fahrudin Buza, predsjednik UO JU

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Vijeće je nakon rasprave usvojilo Plan sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan. Vijećnik Tursum se izuzeo iz glasanja. 

17. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i Informacije o epidemijama za 2021. godinu

Predlagač: UO JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj
Izvjestioci: doc. sc. Ibrahim Aličković, dr. med , šef HES-a

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije Vijeće je primilo Informaciju k znanju sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

 

18. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim izvještajem za 2021.godinu

Predlagač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestioci: Fakir Ajdinović, direktor JU i Nataša Šarić, član UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i 4 uzdržana.

Sjednica se završila u 11:07’. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin