Izvještaj sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas je Općinsko vijeće održalo svoju 20. redovnu sjednicu. 

 

KVORUM 

Na sjednici su u trenutku utvrđivanja kvoruma bila prisutna 24  vijećnika i vijećnice te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. 
Naknadno su pristupili: Izudin Hrusto i Džemal Bečirhodžić. Odsutni su bili: Nedim Mušija, Eldin Mijoč, Dževdet Huskić i Aldin Šljivo. 

 

ZAPISNIK
Zapisnik sa 19. sjednice Vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno sa 25 glasova za. 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

– Komentar na dostavljeni odgovor na  vijećničko pitanje je dao Branko Češljić. 

– Vijećnička pitanja su postavili: Behija Kulović, Omer Musić i  Branko Češljić.

– Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Behija Kulović, Omer Musić, Enver Merdić, Izudin Pušćul i Adnan Čobo. 

 

DNEVNI RED

Predsjedavajući je predložio dnevni red uz dopunu – prijedlog odluke utvrđivanju javnog interesa kao tačka 7 i Informacija o Mehurićima kao posljednja tačka. 

Vijeće je usvojilo dnevni red  jednoglasno sa 26 glasova za i danas razmatralo 15 tačaka. 

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2022.godinu

 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2022.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu  ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali Behija Kulović i Mujo Fafulić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izmjene i dopune Budžeta jednoglasno sa 24 glasa za, a Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta također jednoglasno sa 24 glasa za. 

3. Prijedlog zaključka o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2023-2025. godina

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za financije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak jednoglasno sa 24 glasa za.

 

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2022.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 25 glasova za. 

5. Prijedlog odluke o subvencioniranju prijevoza kategorija stanovništva u stanju socijalne potrebe za 2022.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika – po ovlaštenju

U disusiji su učestovali Behija Kulović, Mujo Fafulić i Safet Šahman.. Nakon diskusije Vijeće je uvojilo Odluku sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

6. Prijedlog odluke o nabavci nekretnina

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Alem Škulj, ispred Službe 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i  3 uzdržana.

 

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Alem Škulj, ispred Službe 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 26 glasova za.

 

8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Fedžada Jašarspahića iz Kaknja

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Alem Škulj, ispred Službe 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje jednoglasno sa 24 glasa za.  

 

9. Prijedlog rješenja o razrješenju Jasmine Skeledžija, člana Komisije za ekologiju

Predlagač: na lični  zahtjev 
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje sa 22 glasa za, bez glasova protiv i 2 uzdržana.

10. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za ekologiju

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje 
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća 
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće nije usvojilo Rješenje  sa 11 glasova, niko protiv i 13 uzdržanih.  

11. Prijedlog rješenja o razrješenju Damira Čobe, člana Komisije za mlade

Predlagač: na lični  zahtjev
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća 
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje jednoglasno sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

12. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za mlade

 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje 
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće nije usvojilo Rješenje sa 10 glasova za, niko protiv i 13 uzdržanih. 

13. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2021. godinu

Predlagač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina  
Obrađivač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina  
Izvjestilac: Alem Škulj, predsjednik Komisije za izvještajni period

U diskusiji nije niko učestvovao i VIjeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, niko protiv i 4 uzdržana.

14. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2021. godinu 

 

Predlagač: Policijska stanica Kakanj
Obrađivač: Policijska stanica Kakanj
Izvjestilac: Mirza Smajić, komandir PS Kakanj 

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović, Slaven Katičić. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je primilo Informaciju k znanju sa 22 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana.

15. Razmatranje Informacije o poduzetim mjerama Općine Kakanj na lokaciji Mehorići, općina Kakanj 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika
Izvjestilac: Mirnes Bajtarević, općinski načelnik 

U diskusiji su učestvovali Behija Kulović, Slaven Katičić, Vinka Aletović i Edin Aliefendić.

 

Uslijedila je pauza od 50’ u radu Vijeća kako bi se usaglasili zaključci povodom Informacije. 

Nakon pauze općinski načelnik je pročitao sljedeće zaključke:

– Općinsko vijeće Kakanj podržava poduzete aktivnosti koje je poduzela Općina Kakanj na navedenoj lokaciji te  traži da se nastave aktivnosti u cilju sprečavanja nezakonitih pojava i traži od relevantnih institucija provođenje mjera iz svoje nadležnosti. 
– Općinsko vijeće Kakanj zadužuje “Vodokom” d.o.o. Kakanj da koordinairano sa firmom “Eastern Mining” d.o.o. implementiraju zaključke Općinskog vijeća Kakanj i prijedloge “Eastern Mining” iz odgovora br: 1055/22 od 21.07.2022.godine te da pravovremeno izvještava Vijeće o poduzetim aktivnostima.
– Općinsko vijeće Kakanj podržava napore koje provodi JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj u aktivnostima zaštite voda i vodnog potencijala rijeke Bukovice sa pojedinim potocima kojim se vrši opskrba vodom iz gradskog vodovodnog sistema u Kaknju. 
– Općinsko vijeće Kakanj zahtijeva da nadležne kantonalne inspekcije, Kantonalna uprava za šumarstvo ZDK i “ŠPD” Zavidovići d.o.o. svako iz svoje nadležnosti preduzme sve potrebne aktivnosti radi zaštite i revitalizacije šuma, korita rijeke Bukovice i Trstionice te okoliša na području Mehorića.
– Općinsko vijeće Kakanj podržava razvoj privrede i svih privrednih društava koja obavljaju svoje poslovne procese na području općine Kakanj koje imaju za cilj otvaranje novih radnih mjesta, a u skladu sa relevantnim zakonima i proisima.
– Općinsko vjieće Kakanj traži od preduzeća “Easter Mining” d.o.o. da se dosljedno pridržava svih obezbjeđenih i izdatih okolinskih i vodnih saglasnosti. 

Vijeće je usvojilo ove zaključke sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan. 

Sjednica se završila u 12:00 sati.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin