Izvještaj sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće  je 25/10/2022.godine održalo svoju 22.redovnu sjednicu.

Nakon intoniranja himne svečanu izjavu je dao novi vijećnik u klubu SDA – Adis Mrkonjić koji je mandat dobio nakon ostavke vijećnika Edina Aliefendića. 

Kvorum

Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 23 vijećnice i vijećnika, a odsutni su bili: Aldin Šljivo, Nedim Mušija, Dževdet Huskić  i Mugdin Gorak.  

Naknadno su pristupili Enver Merdić, Džemal Bečirhodžić i Sabit Čehajić. 

Zapisnik

Vijeće je usvojilo zapisnike sa 20. i 21. sjednice bez rasaprave, jednoglasno sa 23 glasa za. 

Vijećnička pitanja i inicijative

– Komentara na dostavljene odgovore na  vijećnička pitanja nije bilo.
– Komentara na dostavljna mišljenja na vijećničke  inicijative nije bilo.
– Vijećnička pitanja su postavili: Behija Kulović i Elvir Delibašić.
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Behija Kulović, Mediha Mamela, Namir Talić i Elvir Delibašić.

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu uz napomenu da su pristigle još dvije odluke koje su vijećnicima proslijeđene elektronski dan ranije, a to su: Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji su ostvarili pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2021/22.godinu i Prijedlog odluke o finansiranju troškova prijevoza redovnih učenika srednjih škola za 2022.godinu.

Predsjedavajući je predložio  da se uvrste kao 7. i 8. tačka dnevnog reda. 

Vijeće je usvojilo dnevni red bez rasprave,  jednoglasno sa 23 glasa za. 

 

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2022.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

 

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 23 glasa za. 

 

2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2022.
3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01-30.06.2022.

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama a pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju iste je i usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta sa 18 glasova za, 1 protiv i 2 uzdržana, a Izvještaj o izvršenju  tekuće budžetske rezerve sa 21 glasom za, 1 protiv i 2 uzdržana.  

 

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 26 glasova za. 

 

5. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju 

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 24 glasa za. 

 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Kriterija o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija (dopunska prava) 

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 25 glasova za. 

 

7. Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji su ostvarili pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2021/22.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, 1 protiv i niko uzdržan. 

 

8. Prijedlog odluke o finansiranju troškova prijevoza redovnih učenika srednjih škola za 2022.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 24 glasa za. 

 

9. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Hrastovac
10. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove savjeta MZ Hrastovac

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

 

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama a pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju iste je i usvojilo: Odluku o usvajanju Izvještaja sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan, a Odluku o potvrđivanju rezultata izbora sa 22 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana. Savjet MZ Hrastovac je u sastavu: Elvir Kobilica – predsjednik i članovi: Elvir Kobilica, Fikret Kobilica, Muharem Kobilica i  Niaz Kobilica. 

 

11. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana NO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
12. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana NO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

 

Predlagač: Komisija za izbor u regulirane organe
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje

 

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama a pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju iste je i usvojilo Rješenje o konačnom imenovanju člana NO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj (Helmina Murtić)  sa 21 glasom za, niko protiv i 1 uzdržan, a Rješenje o konačnom imenovanju člana NO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj (Ilhana Alajbegović) sa 24 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan. 

 

13. Prijedlog rješenja o razrješenju Edina Aliefendića, predsjednika Komisije za izbor i imenovanje – na lični zahjev

 

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana. 

 

14. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanje 

 

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje

 

Uslijedila je pauza u radu Vijeća od 5 ‘.

 

Nakon pauze Izudin Pušćul je ispred kluba vijećnika SDA predložio da predsjednica Komisije za izbor i imenovanje bude Mediha Mamela. 

Vijeće je usvojilo Rješenje sa 17 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih. 

 

15. Prijedlog rješenja o razrješenju Ernesta Zakušeka, člana Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina – na lični zahjev
16. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

 

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje

 

U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je Rješenje o razrješenju usvojilo sa 19 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana, a Rješenje o imenovanju Teofila Gavrića sa 20 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana. 

 

17. Razmatranje Informacije o postupku diobe nekretnina (autobuska stanica)

 

Predlagač: Općinsko pravobraniteljstvo
Obrađivač: Općinsko pravobraniteljstvo
Izvjestilac: Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica

 

Nakon izlaganja Vesne Ajanović općinski načelnik je tražio pauzu za konsultaciju sa Kolegijem Općinskog vijeća. 

Nakon pauze, a pošto nije postignut dogovor, predsjedavajući je na glasanje stavio prijedlog da se sjednica prekine što je Vijeće jednoglasno podržalo.

 

Nakon toga, predsjedavajući je u ime Vijeća uručio bukete i čestitao izborni rezultat u Skupštinu ZDK vijećnicama Behiji Kulović i Vinki Aletović. Obje su se obratile prigodnim govorom.

 

Ovo zasjedanje se završilo u 11:15’ a o nastavku 22. sjednice Općinskog vijeća naknadno će se dati obavijest. 

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA        

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin