IZVJEŠTAJ SA 23. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 30.10.2018. GODINE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas 30/10/2018.godine Općinsko vijeće je održalo 23. redovnu sjednicu.

Kvorum

Na današnjoj sjednici prisutno je   26 vijećnika i vijećnica a odsutan  je bio Jasmin Mušanović.

Naknadno su pristupili: Eldin Mijoč, Rizah Haračić i Elvedin Delić.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 22. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je jednoglasno bez rasprave.

Vijećnička pitanja i inicijative

Na prošloj sjednici postavljeno je 6 vijećničkih pitanja i podneseno je 5 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća vijećnici su dobili uz materijale.

-Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Safet Šahman, Enes Piljug, Nusret Muslić i Rizah Haračić.
-Komentare na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative je dao: Enes Piljug.
-Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Rizah Haračić, Enes Piljug, Amar Selimović, Ahmed Begić, Mugdin Gorak, Nusret Muslić i Sedmedin Amiđić.
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Enes Piljug, Rizah Haračić, Safet Šahman i Amar Selimović.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 22.10.2018.godine, te je predsjedavajaći predložio isti na usvajanje.
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 26 glasova za.

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01. – 30.06.2018. godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

Izvještaj je usvojen bez rasprave, sa 19 glasova za, 4 protiv i 3 uzdržana.

2.Izvještaj o izvršenju Tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01. – 30.06.2018. godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 19 glasova za, 4 protiv i 4 uzdržana.

3.Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

Prijedlog je usvojen bez rasprave sa 20 glasova za, 4 protiv i 4 uzdržana.

4.Prijedlog izmjene i dopune Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda poduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018. godinu i sredstva od prodaje poslovnih prostora

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

Program je usvojen bez rasprave sa 20 glasova za, 4 protiv i 4 uzdržana.

5.Prijedlog odluke o izmjenama Programa rasporeda sredstava za sport za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boraka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade

U diskusiji su učestvovali: Rizah Haračić, Enes Piljug, Nusret Muslić.

Odluka je usvojena sa 19 glasova za, 5 protiv i 3 uzdržana.

6.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za ekologiju

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 20 glasova za, 5 protiv i 1 uzdržan.

7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava od koncesionih naknada za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug i Rizah Haračić.

Vijeće je Odluku usvojilo sa 21 glasom za, 4 protiv i  3 uzdržana.

8.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na dopune Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Zaključak je usvojen sa 24 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan.

9.Prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina – poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
Stavovi i mišljenja: Komisija za Statut i propise

Vijeće je usvojilo Odluku bez rasprave sa 20 glasova za, 4 protiv i niko uzdržan.

10.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Vijeće je usvojilo Rješenje sa 21 glasom za, 3 protiv i 1 uzdržan. U Komisiju su  imenovani: Irma Helja – predsjednica, Delić Elvedin, Nadina Kovač, Nihad Bliznović, Armin Bašić, Ilhana Alajbegović, Ivica  Petrović – članovi.

11.Prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninom – zamjena zemljišta

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
Stavovi i mišljenja: Komisija za Statut i propise

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno sa 25 glasa za.

12.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene, parcelaciju mikrolokaliteta i formiranje građevinske čestice

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise

Vijeće je bez rasprave jednoglasno usvojilo Odluku.

13.Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambene jedinice izgrađene na osnovu projekta „Program rješavanja stambenog problema Roma na području općine Kakanj“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za provođenje projekta Program rješavanja stambenog problema Roma na području općine Kakanj
Izvjestilac: Međid Bajrić, predsjednik Komisije
Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

Vijeće je bez rasprave jednoglasno usvojilo Odluku.

14.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama prečišćenog teksta Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja

Predlagač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Izvjestilac: Mirnes Bajtarević, direktor JP i Jasenko Beus, predsjednik Skupštine JP
Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji su učestvovali: Rizah Haračić i Ahmed Begić.

Vijeće je usvojilo Odluku sa  22 glasa za, 3 protiv i 2 uzdržana.

15.Prijedlog odluke o proglašenju Udruženja Razvojni centar općine Kakanj udruženjem od posebnog interesa

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić općinskog načelnika

Uvodno izlaganje dao je Nermin Mandra, općinski načelnik, a u diskusiji je učestvovao Slaven Katičić. Odluka je uz izmjene u prvobitnom prijedlogu usvojena sa 25 glasova za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.

16.Informacija o stanju obveza JP „Vodokom“ prema KfW kreditu

Predlagač: Skupština JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Izvjestilac: Haris Veispahić, v.d.direktora JP i Fahrudin Topalović, predsjednik Skupštine JP

U diskusiji su učestvovali: Ahmed Begić, Edin Aliefendić, Rizah Haračić.

Nakon pauze riječ je dobio Edin Aliefendić koji je ispred kluba vijećnika SDA predložio da Vijeće uz Informaciju usvoji i zaključak kojim bi se formirala komisija koja bi za zadatak imala rješavanje kreditnih obaveza ovog preduzeća.  Informacija je primljena k znanju 23 glasa za, 2 protiv, bez uzdržanih.

Vijeće je imenovalo Komisiju u sastavu: Edin Aliefendić, Rešad Merdić, Rizah Haračić, Ivica Petrović, Eldin Mijoč, Džihad Berbić, Nermin Gačić sa 20 glasova za, 2 protiv i 4 uzdržana.

17.Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2017/18. Godinu

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak sa 24 glasa za.

18.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2018/19.godinu

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak sa 24 glasa za.

19.Prijedlog odluke o razrješenju Kristine Šain, članice OIK-a, na lični zahtjev

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 23 glasa za, bez glasova protiv i 1 uzdržan.

20.Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana OIK-a

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, bez glasova protiv i 1 uzdržan.

21.Prijedlog odluke o razrješenju Mahira Neimarlije, člana Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, na lični zahtjev

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.

22.Prijedlog odluke o imenovanju člana Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj na privremeni period do konačnog imenovanja

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić

Vijeće je  imenovalo Amela Gačića na privremeni period do okončanja procedure imenovanja konačnog imenovanja a najduže 3 mjeseca sa 17 glasova za, 3 protiv i 5 uzdržanih.

Predsjedavajući zaključuje rad 23. sjednice Općinskog vijeća u 13:05.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin