Izvještaj sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 22.12.2022.godine sa početkom u 9:00 sati održalo svoju 24. redovnu sjednicu.

Kvorum

Na zasjedanju 24. sjednice prisutna su 23 vijećnice i vijećnika pa  su ispunjeni svi uslovi za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.

Odsutni su: Džemal Bečirhodžić, Aldin Šljivo, Nedim Mušija, Mugdin Gorak i Eldin Mijoč. 

Naknadno je pristupio Izudin Hrusto.

Zapisnici

Predsjedavajući je na razmatranje stavio zapisnike sa 22. i 23.sjednice OV. Usvojeni su bez rasprave jednoglasno sa 22 glasa za. 

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentara na dostavljene odgovore na  vijećnička pitanja i na dostavljna mišljenja na vijećničke  inicijative nije bilo. 

-Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Vinka Aletović, Dževdet Huskić i Adis Mrkonjić. 

-Vijećničke inicijative su podnijeli: Nerma Aliefendić, Mejrema Purišević, Dževdet Huskić, Adis Mrkonjić, Branko Češljić i Namir Talić. 

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu. Vijeće je usvojilo dnevni red sa 24 glasa za. 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2022.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih. 

2.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu
3.Prijedlog odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali Dževdet Huskić, Vinka Aletović i Izudin Pušćul. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Budžet Općine Kakanj za 2023.godinu u iznosu 33.861.263,71 KM sa 17 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih, a Odluku sa 17 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih. Uz Budžet usvojen je i zaključak o prihvatanju izvještaja o provedenoj javnoj raspravi po nacrtu budžeta.

 

4.Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2023.godinu

 

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Okvirni program rada jednoglasno sa 23 glasa za.

 

5.Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2023.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda 

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon rasprave, Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana. 

 

6.Razmatranje Izvještaja o provedenim općim izborima 02.10.2022.godine

 

Predlagač: Općinska izborna komisija
Obrađivač: Općinska izborna komisija
Izvjestilac: Ernad Čizmić, predsjednik OIK-a

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon rasprave, Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 19 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih. 

 

7.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova NO JU Centar za socijalni rad

 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje

Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje, Mediha Mamela je pročitala prijedlog sastava NO JU Centar za socijalni rad: Eldina Kovač – predsjednica, Magbula Ganić – član i Ema Petrović – član. Vijeće nije usvojilo ovaj prijedlog sa 15 glasova za, niko protiv i 9 uzdržanih. 

Predsjedavajući je ispred Vijeća i u svoje lično ime čestitao 21. decembar – Dan rudara, nastupajuće Božiće,  i katolički i pravoslavni, i svima zaželio sretnu i uspješnu Novu 2023.godinu. 

Sjednica se završila u 10:35’.

STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin