Izvještaj sa 24. sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas je Općinsko vijeće sa početkom u 9:00 sati održalo 24. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je  bilo prisutno 25 vijećnika i vijećnica a odsutni su bili:  Muhamed Kubat i Mujo Fafulić. Naknadno su pristupili: Rešad Merdić i Elvedin Delić. Zbog ranije podnesene ostavke radi preuzimanja mandata u Skupštini ZDK na sjednici nije bio i Sedmedin Amiđić.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu. Također, današnjoj sjednici prisustvovali su: Sead Imamović, Iso Zaimović, Sejad Zaimović, Vahidin Topalović, Izudin Neimarlija, Almedin Trako, Branimir Muidža, Mirnes Bašić, Mirza Zaimović, Haris Veispahić, Enver Merdić, Mirnes Bajtarević, Fakir Ajdinović, paroh kakanjski Dragiša Cvjetković, Eniz Čurić, Omer Odobašić i Tahir Mandžuka.

Zapisnik
Primjedbu na zapisnik iznio je Enes Piljug te je uz ovu sugestiju zapisnik usvojen jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 8 vijećničkih pitanja i podneseno je 6 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli proslijeđeni su vijećnicima onom dinamikom kojom su pristigli u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.

-Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Rizah Haračić i Enes Piljug.
-Komentare na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative su dali: Safet Šahman, Rizah Haračić i Enes Piljug.
-Vijećnička pitanja su postavili:Enes Piljug, Semir Mušija, Rizah Haračić,  Mirnes Merdić, Rešad Merdić i Ivica Petrović.
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Rizah Haračić, Safet Šahman, Fahrudin Buza, Semir Mušija, Enes Piljug, Amar Selimović, Izudin Hrusto, Jasmin Mušanović.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 21.11.2018.godine pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 24. sjednicu. U međuvremenu je Komisija za izbor u regulirane organe dostavila prijedloge za imenovanje članova NO i UO JU Centar za socijalni rad Kakanj. Predlaženo je da se iste uvrste u dnevni red kao i da se u dnevni red uvrsti i izbor vršioca dužnosti općinskog načelnika.

U raspravi o dnevnom redu učestvovao je Semir Mušija i predložio da se tačke u vezi imenovanja NO i UO JU Centar za socijalni rad Kakanj ne uvrštavaju u dnevni red.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća.

Nakon pauze predsjedavajući je dao prijedlog da se tačke o imenovanju uvrste u dnevni red na glasanje i nakon glasanja konstatirao da su iste uvrštene u dnevni red sa 18 glasova za, 8 protiv i 1 uzdržan.

Nakon toga Vijeće je usvojilo dnevni red od 9 tačaka sa 18 glasova za, 8 protiv i 1 uzdržan.

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2018.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 18 glasova za, 8 protiv i 1 uzdržan.

2.Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su  učestvovali  Semir Mušija, Rizah Haračić i Ivica Petrović.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo zaključak o utvrđivanju nacrta budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu sa 18 glasova za, 7 protiv i 2 uzdržana. Vijeće je usvojilo i zaključak kojim se rok javne rasprave određuje na 15 dana sa 18 glasova za, 8 protiv i 1 uzdržan.

3.Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo zaključak o utvrđivanju nacrt odluke sa 18 glasova za, 8 protiv i 1 uzdržan.

4.Prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama – prodaji neposrednom pogodbom zemljišta

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 26 glasova za.

5.Prijedlog odluke o prenosu prava upravljanja, korištenja i održavanja izgrađene sportske dvorane u Kaknju

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 26 glasova za.

6.Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2018/19

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji su učestvovali: Rizah Haračić, Semir Mušjia i Rešad Merdić.

U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić te apelirao da se riješe infrastrukturni problemi u školama naročito oni koji se tiču pitke vode.  Semir Mušija je predložio zaključak kojim bi nadležna služba pripremila dodatnu informaciju o infrastrukturama škola i njihovim potrebama kako bi se ista razmatrala na sjednici Vijeća sa programima utroška sredstava. Rešad Merdić je sugerirao da se pojačaju policijske patrole u školama prilikom večernjih sati.

Vijeće je primilo k znanju Informaciju sa 25 glasova za. Također, Vijeće je usvojilo i zaključak vijećnika Mušije jednoglasno.

7.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor u regulirane organe
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Muamer Mandra, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovao: Semir Mušija.

Vijeće je usvojilo Rješenje sa 18 glasova za, 7 protiv i 1 uzdržan.

8.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Nadzornog odbora JU Centar za socijalni rad Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor u regulirane organe
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Muamer Mandra, predsjednik Komisije

Vijeće je bez rasprave usvojilo Rješenje sa 18 glasova za, 7 protiv i  1 uzdržan.

9.Izbor vršioca dužnosti općinskog načelnika

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Pozdravni govor održao je Nermin Mandra. Uslijedila je pauza u radu Vijeća.

Nakon pauze Edin Aliefendić je rekao da  Komisija za izbor i imenovanje predlaže Aldina Šljivu. Također, rekao je da je Komisija imala dva kandidata Eldina Mijoča i Aldina Šljivu te da se odlučila Vijeću predložiti Aldina Šljivu.

Sa 17 glasova za, 3 protiv i 6 uzdržanih Vijeće je za vršioca dužnosti izabralo Aldina Šljivu koji je održao i govor.

Predsjedavajući je zaključio rad 24. sjednice Općinskog vijeća u 11:45.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin