Izvještaj sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je danas održalo svoju 25. redovnu sjednicu.

 

Kvorum

Prije utvrđivanja kvoruma za današnju sjednicu predsjedavajući je pozvao vijećnicu Marcelu Ravliju i vijećnika Amara Selimovića da daju svečanu izjavu.

Na današnjoj sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 25 vijećnica i vijećnika. Također, na sjednici je bio i Daut Bajramović, predstavnik OSCE-a.

 

Odsutan je bio: Armin Bašić, a vijećnik Eldin Mijoč je podnio ostavku. 

Naknadno su pristupili: Mirsad Tursum, Enver Merdić i Džemal Bečirhodžić.

 

Zapisnik

Zapisnik sa 24.sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave sa 21 glasom za, niko protiv i 4 uzdržana.

Vijećnička pitanja i inicijative

 

-Komentara na dostavljene odgovore na  vijećnička pitanja nije bilo.

-Komentara na dostavljena mišljenja na vijećničke  inicijative nije bilo.

-Vijećnička pitanja su postavili: Dževdet Huskić, Marcela Ravlija, Branko Češljić, Vinka Aletović, Namir Talić, Aldin Šljivo, Mirsad Tursum, Safet Šahman. 

-Vijećničke inicijative su podnijeli: Dževdet Huskić, Marcela Ravlija, Namir Talić, Sabit Čehajić, Aldin Šljivo, Adnan Čobo, Adis Mrkonjić, Mirsad Tursum, Fakir Ajdnović, Džemal Bečirhodžić, Safet Šahman. 

 

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu uz izmjenu po prijedlogu općinskog načelnika da se Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova prijevoza redovnih učenika srednjih škola povuče, a uvrsti Prijedlog odluke o finansiranju troškova prijevoza redovnih učenika srednjih škola (tačka broj 2).

Također, u dnevni red se predlaže i Prijedlog odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu, kao prva tačka dnevnog reda.

 

Diskusija: U diskusiji su pomoćnici općinskog načelnika Edin Aliefendić i Džihad Berbić obrazložili razloge izmjena dnevnog reda.

 

Glasanje: Vijeće je usvojilo dnevni red bez rasprave, jednoglasno.  

 

1.Prijedlog odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za finansije

Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji nije niko učestvovao. 

Glasanje: Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za. 

 

2.Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje zemljišta u vikend naselju Ponijeri općina Kakanj, Javnoj ustanovi „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Alem Škulj, ispred Službe

 

Diskusija: U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić, a odgovore na pitanja su dali općinski načelnik Mirnes Bajtarević i pomoćnik općinskog načelnika Mirza Fazlić. 

 

Glasanje: Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

 

3.Prijedlog odluke o finansiranju troškova prijevoza redovnih učenika srednjih škola

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji je učestvovala Marcela Ravlija, a odgovore na pitanja je dao pomoćnik općinskog načelnika Edin Aliefendić.

Glasanje: Vijeće je usvojilo Odluku sa 26 glasova za, niko protiv i uzdržan.

 

4.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji su učestvovali Dževdet Huskić i Marcela Ravlija a odgovore na pitanja je dao pomoćnik općinskog načelnika Edin Aliefendić.

Glasanje: Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, niko protiv i 3 uzdržana.

 

5.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice

Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji nije niko učestvovao. 

Glasanje: Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za. 

 

6.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2022. godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji nije niko učestvovao. 

Glasanje: Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan. 

 

7.Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2023. godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji nije niko učestvovao. 

Glasanje: Vijeće je usvojilo Program sa 24 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana. 

 

8.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2022. godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji nije niko učestvovao. 

Glasanje: Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i 5 uzdržanih. 

 

9.Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2023. godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić, a odgovore na pitanja dao je općinski načelnik. 

Glasanje: Vijeće je usvojilo Program sa 22 glasa za, 5 protiv i niko uzdržan. 

 

10.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2022. godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji su učestvovali Marcela Ravlija i Mirsad Tursum, a odgovore na pitanja dao je općinski načelnik Mirnes Bajtarević i Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika . 

Glasanje: Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, niko protiv i 6 uzdržanih. 

 

11.Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2023. godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji nije niko učestvovao. 

Glasanje: Vijeće je usvojilo Program sa 21 glasom za, niko protiv i 6 uzdržanih. 

 

12.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2023. godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog načelnika

Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

Diskusija: U diskusiji je učestovao Dževdet Huskić.

Glasanje: Vijeće je usvojilo Program sa 20 glasova za, 3 protiv i 2 uzdržana.

 

13.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2022. godinu 

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša

Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji su učestovali Marcela Ravlija i Mirsad Tursum.

Glasanje: Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, niko protiv i 4 uzdržana.

 

14.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2022. godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša

Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji nije niko učestvovao.

Glasanje: Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

 

15. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u oblasti poljoprivrede za 2022. godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša

Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji nije niko učestvovao.

Glasanje: Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

 

16.Izvještaj o realizciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu nakande za vatrogastvo u 2022. godini

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba civilne zaštite

Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji nije niko učestvovao.

Glasanje: Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

 

17.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od nakanda za vatrogastvo u 2023. godini

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba civilne zaštite

Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

 

Diskusija: U diskusiji nije niko učestvovao.

Glasanje: Vijeće je usvojilo Program sa 26 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

 

18.Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Izvjestilac: Azra Čišija, direktorica JU, Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU 

 

Diskusija: U diskusiji je učestvovala Marcela Ravlija.

Glasanje: Vijeće je dalo saglasnost na Pravilnik sa 22 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.

 

19.Davanje saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje  „Mladost“ Kakanj za 2023. godinu

 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Izvjestilac: Azra Čišija, direktorica JU, Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU 

 

Diskusija: U diskusiji nije niko učestvovao.

Glasanje: Vijeće je dalo saglasnost na Plan 23 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan.

 

20.Davanje saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj i Finansijski plan za 2023. godinu

 

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj

Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj

Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU i član UO JU 

 

Diskusija: U diskusiji je učestovao Dževdet Huskić.

Glasanje: Vijeće je je dalo saglasnost na Program sa 23 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan.

 

Sjednica se završila u 11:15’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA        

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin