Izvještaj sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko  vijeće je 28/02/2023 održalo svoju 26.redovnu sjednicu.

Kvorum
Prije utvrđivanja kvoruma za današnju sjednicu predsjedavajući je pozvao vijećnika Edina Šljivu da dā svečanu izjavu.
Na današnjoj sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 28 vijećnica i vijećnika.

Odsutan je bio: Ahmed Begić.

Naknadno je pristupio: Izudin Hrusto.

Zapisnik
Primjedbu na zapisnik je dao Sabit Čehajić, a u diskusiji je učestvovao i Mirsad Tursum. Zapisnik sa 25.sjednice OV Vijeće je usvojilo sa 28 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

Vijećnička pitanja i inicijative
-Komentara na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
i mišljenja na vijećničke inicijative nije bilo. 
-Vijećnička pitanja su postavili: Dževdet Huskić, Marcela Ravlija, Vinka Aletović, Armin Bašić, Branko Češljić, Aldin Šljivo, Izudin Pušćul, Edin Šljivo, Amar Selimović. 
Vijećničke inicijative su podnijeli: Dževdet Huskić, Marcela Ravlija, Safet Šahman, Izudin Pušćul, Džemal Bečirhodžić, Omer Musić, Mujo Fafulić, Mediha Mamela, Branko Češljić i Adnan Čobo. 

Dnevni red
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu, a Vijeće je bez rasprave isti usvojilo sa 24 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana.

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno sa 28 glasova za. 

2.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2023.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Safet Šahman i Marcela Ravlija, a odgovore i pojašnjenja je dao Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Program sa 20 glasova za, 3 protiv i 6 uzdržanih. 

3.Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2023.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić i Vinka Aletović, a odgovore i pojašnjenja je dao Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Program sa 23 glasova za, niko protiv i 6 uzdržanih. 

4.Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje poljoprivredi za 2023.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program sa 24 glasa za, 2 protiv i 1 uzdržan.

5.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2022.godinu
6.Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2023.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali: Marcela Ravlija, Vinka Aletović, Dževdet Huskić i Edin Šljivo. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 4 protiv i 5 uzdržanih, a Program sa 20 glasova za, niko protiv i 9 uzdržanih. 

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2022.godinu
8.Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2023.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana, a Program sa 18 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih. 

9.Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2022.godinu
10.Davanje saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2023.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji je učestvovao:   Dževdet Huskić. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, niko protiv i 5 uzdržanih, a dalo saglasnost na Plan sa 20 glasova za, niko protiv i 9 uzdržanih. 

11.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta za 2022.godinu
12.Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta za 2023.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali:Safet Šahman, Marcela Ravlija, Sabit Čehajić, Dževdet Huskić, Slaven Katičić, a pojašnjenja i odgovore dao je Zijad Neimarlija, direktor Zavoda. Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, niko protiv i 9 uzdržanih, a Program sa 20 glasova za, niko protiv i 9 uzdržanih. 

Uslijedila je pauza u radu Vijeća na zahtjev kluba vijećnika Naše strnake u trajanju od 15’.

13.Prijedlog odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja
14.Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena usluga grijanja JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj

Predlagač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Izvjestilac: Muamer Čelebić, direktor JP, i Mirnes Merdić, predsjednik Skupštine JP

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali: Marcela Ravlija, Dževdet Huskić, Slaven Katičić, Enver Merdić, Vinka Aletović, Izudin Pušćul i Mirsad Tursum a pojašnjenja i odgovore na pitanja dao je Muamer Čelebić, direktor JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj. Nakon diskusije i duže pauze za usaglašavanje, Vijeće je usvojilo Odluku o zagrijavanju sa 18 glasova za, 5 protiv i 2 uzdržana, a u vezi Odluke o cijenama usluga zagrijavanja usvojilo je sljedeće zaključke: 
– odgađa se izjašnjavanje o ovoj odluci za 30 dana; (27 glasova za, niko protiv i uzdržan)
– formira se pregovarački tim za učešće u iznalaženju povoljnog rješenja sa JP Elektroprivredom u sastavu: Mirnes Bajtarević, Mirza Fazlić, Mirsad Tursum, Vinka Aletović, Dževdet Huskić, Slaven Katičić i Muamer Čelebić; (23 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana)
– poziva se učešće i Vlade F BiH i nadležnog ministarstva da se uključe u iznalaženje rješenja; (27 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan).

15.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju NO JU Centar za socijalni rad Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor u regulirane organe
Obrađivač: Komisija za izbor u regulirane organe
Izvjestilac: Amar Selimović, član Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je imenovalo NO JU u sastavu: Emir Šljivo, Ema Petrović i Eldina Kovač sa 18 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih. 

16.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2022. godini

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 22 glasa za niko protiv i 3 uzdržana. 

17.Inicijativa građana za osnivanje MZ Željeznička stanica

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovala Vinka Aletović i nakon diskusije  Vijeće je Inicijativu usvojilo  sa 26 glasova za niko protiv i niko uzdržan. 

 

18.Inicijativa građana za izmjenu naziva MZ Podgora u naziv MZ Sopotnica

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Inicijativu usvojilo  sa 26 glasova za niko protiv i niko uzdržan. 

19.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period 03/22-12/22

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Aldin Čatić, direktor Udruženja

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju  sa 21 glasom za niko protiv i 5 uzdržanih. 

20.Davanje saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2023.godinu

Predlagač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Fakir Ajdinović, direktor JU, i Samir Husika, predsjednik UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je dalo saglasnost  na Plan sa 17 glasova za niko protiv i 8 uzdržanih. 

21.Izjašnjavanje o Inicijatvi vijećnika Fakira Ajdinovića

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

U diskusiji su učestvovali: Mujo Fafulić i Sabit Čehajić.

Vijeće je prihvatilo Inicijativu  sa 17 glasova za, 1 glasom protiv i 8 uzdržanih, a  zaključak o izradi nove odluke o naknadama u UO i NO JU čiji je osnovač Općina Kakanj sa 20 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih.

Predsjedavajući je u svoje i ime Vijeća čestitao 1. mart – Dan nezavisnosti BiH i 8. mart – Međunarodni dan žena.

Sjednica se završila u 13:55.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin