Izvještaj sa 27. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 30/03/2023. godine sa početkom u 9:00 sati održalo svoju 27. redovnu sjednicu.

Kvorum 
U trenutku utvrđivanja kvoruma u sali je bilo prisutno 26 vijećnica i vijećnika.
Odsutan je bio Aldin Šljivo.
Naknadno su pristupili: Ahmed Begić, Mirsad Tursum i Mujo Fafulić.

Zapisnik
Zapisnik sa 26.sjednice OV usvojen je bez rasprave sa 29 glasova za. 

Vijećnička pitanja i inicijative
-Komentare na dostavljene odgovore na  vijećnička pitanja su dali Armin Bašić i Marcela Ravlija.
-Komentar na dostavljno mišljenje na vijećničku  inicijativu je dala Marcela Ravlija.
-Vijećnička pitanja su postavili: Dževdet Huskić, Namir Talić, Armin Bašić, Marcela Ravlija, Branko Češljić, Adis Mrkonjić i Sabit Čehajić.
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Dževdet Huskić, Marcela Ravlija, Safet Šahman, Enver Merdić, Edin Šljivo, Adnan Čobo i Adis Mrkonjić. 

Dnevni red
Dnevni red, po pozivu za sjednicu, Vijeće je usvojilo sa 29 glasova za. 

1.Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena usluga grijanja JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj

Predlagač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Izvjestilac: Muamer Čelebić, direktor JP, i Mirnes Merdić, predsjednik Skupštine JP

U diskusiji su učestvovali: Mujo Fafulić, Mirsad Tursum, Dževdet Huskić i Vinka Aletović. 

Vijeće je nakon diskusije i prihvaćenog amandmana vijećnika Tursuma da se JU Dom zdravlja ne povećava cijena, usvojilo Odluku sa 18 glasova za, 10 protiv i niko uzdržan.

2.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne,  geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće nije usvojilo Odluku sa 3 glasa za, 1 protiv i 22 uzdržana.

3.Prijedlog odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja općine Kakanj 

Predlagač: Komisija za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja općine Kakanj

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općisnkog vijeća

Izvjestilac: Ajla Čišija, predsjednica Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 26 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.
Grb Općine Kakanj za “Malak” Invest d.o.o. Kakanj – Malak Farma;
Plakete sa diplomom  za Envera Grahića i Helminu Murtić;
Zahvalnice za Gordana Kalina, Enesa Kozlu i Sabita Avdispahića. 

4.Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, 1 protiv i 3 uzdržana.

5.Prijedlog odluke o osnivanju MZ Željeznička Stanica
6.Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove Savjeta MZ Željeznička Stanica
7.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u MZ Željeznička Stanica

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim trima tačkama a pošto nije bilo diskutanata,  Vijeće ih je usvojilo sa 24 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan. Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje, Mediha Mamela pročitala je sastav Komisije za provođenje izbora koju čine: Alisa Bečirhodžić – predsjednica, Sedin Karahodžić i Avdo Kovač – članovi. 

8.Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2022. godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
Izvjestilac: Mirnes Bajtarević, općinski načelnik

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. 
Vijeće nije usvojilo Izvještaj sa 14 glasova za, 1 protiv i 9 uzdržanih. 

9.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2022.godinu

Predlagač: Općinsko pravobranilaštvo
Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo
Izvjestilac: Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 18 glasova za, niko protiv i 6 uzdržanih. 

10.Razmatranje Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem JU KSC Kakanj za 2022.godinu

Predlagač: UO JU KSC Kakanj
Obrađivač: UO JU KSC Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, direktor JU, i Nihad Tukić, predsjednik UO JU

Nakon pauze od 5’ Vijeće je imalo priliku pogledati video o prošlogodišnjim aktivnostima JU. U diskusiji je učestvovala Marcela Ravlija. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 18 glasova za, niko protiv i 9 uzdržanih.

11.Davanje saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom JU KSC Kakanj za 2023.godinu 

Predlagač: UO JU KSC Kakanj
Obrađivač: UO JU KSC Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, direktor JU, i Nihad Tukić, predsjednik UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je dalo saglasnost na Program sa 20 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih.

Predsjedavajući je ispred Vijeća i u svoje lično ime čestitao dolazeće vjerske praznike Uskrs, Vaskrs i Ramazanski bajram te Svjetski dan Roma. 

Sjednica se završila u 10:30’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE   OPĆINSKOG VIJEĆA      

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin