Izvještaj sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 26/04/2023 održalo svoju 28. redovnu sjednicu.

Kvorum  
U trenutku utvrđivanja  kvoruma na zasjedanju 28. sjednice bilo je prisutno 26 vijećnica i vijećnika pa su stečeni svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskog vijeća.

Odsutan je bio Ahmed Begić.

Naknadno su pristupli: Aldin Šljivo, Safet Šahman i Mugdin Gorak. 

Zapisnik
Zapisnik sa 27.sjednice OV usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

 • Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Dževdet Huskić i Marcela Ravlija.
 • Komentara na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative nije bilo.
 • Vijećnička pitanja su postavili: Marcela Ravlija, Dževdet Huskić, Adnan Čobo, Sabit Čehajić, Namir Talić, Vinka Aletović i Amar Selimović.
 • Vijećničke inicijative su podnijeli: Izudin Pušćul, Elvir Delibašić, Safet Šahman, Marcela Ravlija, Sabit Čehajić, Dževdet Huskić, Adis Mrkonjić, Armin Bašić, Adnan Čobo i Amar Selimović.

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu. U diskusiji po dnevnom redu su diskutovali Dževdet Huskić i Izudin Pušćul.
Prijedlog Dževdeta Huskića da se s dnevnog reda povuče prijedlog odluke o utvrđivanju cijena komunalne usluge održavanja javne rasvjete nije dobio potrebnu većinu sa 8 glasova za, 11 protiv i 3 uzdržana, pa je Vijeće sa 19 glasova za, 5 protiv i 3 uzdržana usvojilo prvobitno predloženi dnevni red. 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovala Marcela Ravlija, a nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 4 uzdržana. 

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine
 2. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine

 Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

 Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama i pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, iste i usvojilo sa 21 glasom za, niko protiv i 7 uzdržanih. 

 1. Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2022.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
Izvjestilac: Mirnes Bajtarević, općinski načelnik

Nakon iscrpnog i temeljitog izlaganja općinskog načelnika Mirnesa Bajtarevića  u diskusiju su se uključili: Mujo Fafulić, Dževdet Huskić, Slaven Katičić, Mediha Mamela, Izudin Pušćul, Vinka Aletović i Adnan Čobo.
Nakon diskusije Vijeće je usovjilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i 5 uzdržanih.

Vijeće nije prihvatilo zaključke vijećnika Huskića u vezi “fb stranice Općine – općinski načelnik” da se otvori prema blokiranim korisnicima i da se  nekim pravilnikom uredi ovaj segment komuniciranja s građanima sa 9 glasova za, niko protiv i 15 uzdržanih.

 1. Prijedlog odluke o izražavanju interesa Općine Kakanj za učešće u projektu „BiH SuTra- Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem u BiH“

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glaova za, niko protiv i uzdržan.

 1. Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena komunalne usluge održavanja javne rasvjete

Predlagač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Izvjestilac: Muamer Čelebić, direktor JP, i Mirnes Merdić, predsjednik Skupštine JP

U diskusiji su učestvovali: Marcela Ravlija, Mujo Fafulić, Izudin Pušćul, Dževdet Huskić i Slaven Katičić. 

Osim direktora JP, Muamera Čelebića Vijeću je dodatna pojašnjenja dao  i Zijad Neimarlija, direktor Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj. 
Uslijedila je pauza u radu Vijeća od 15’ na zahtjev kluba vijećnika SDA. 
Nakon pauze Vijeće se izjašnjavalo o amandmanu vijećnika Pušćula, a koji je bio prvobitno iznesen u uvodnom izlaganju direktora JP, u vezi brisanja određenih stavki u prijedlogu odluke i Vijeće je usvojilo amandman sa 21 glasom za, niko protiv i 7 uzdržanih, a nakon toga i Odluku sa 20 glasova za, 1 protiv i 7 uzdržanih. 

 1. Prijedlog odluke o nagrađivanju učenika i studenata sa područja općine Kakanj

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, Vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku sa određenim  izmjenama, koje je u uvodnom izlaganju iznio pomoćnik općinskog načelnika, sa 27 glasova za, niko protiv i uzdržan.

 1. Nacrt odluke o utvrđivanju kriterija, postupka, načina davanja i izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova i naseljenih mjesta na području općine Kakanj

 Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

 U diskusiji je učestvovala Marcela Ravlija. Nakon diskusije, Vijeće je usvojilo zaključak o utvrđivanju nacrta odluke jednoglasno sa 27 glasova za. 

 1. Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i budžetskih sredstava Općine Kakanj u skladu s kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2022.godinu

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju jednoglasno sa 27 glasova za. 

 1. Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2022.godinu

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“  Kakanj
Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU, i Sanda Hasagić Terzić, predsjednica UO JU

U diskusiji su učestvovali Izudin Pušćul i Mujo Fafulić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 27 glasova za.

Sjednica se završila u 11:50’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE   OPĆINSKOG VIJEĆA     

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin