Izvještaj sa 34. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 30/11/2023 sa početkom u 9:00 sati održalo svoju 34. redovnu sjednicu Vijeća.

Kvorum

U trenutku utvrđivanja kvoruma na sjednici je bilo prisutno 25 vijećnica i vijećnika.

Odsutni su bili: Ahmed Begić , Mejrema Purišević, Adnan Čobo , a vijećnik Izudin Pušćul (SDA) je podnio ostavku.

Naknadno je pristupio Enver Merdić.

Zapisnik

Predsjedavajući je na razmatranje stavio zapisnik sa 33. sjednice OV, a pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, Vijeće je usvojilo zapisnik sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentar na dostavljeno mišljenje na vijećničku inicijativu je dao Dževdet Huskić.

-Vijećnička pitanja su postavili: Marcela Ravlija, Vinka Aletović, Branko Češljić, Dževdet Huskić, Armin Bašić, Mujo Fafulić, Edin Šljivo, Amar Selimović, Sabit Čehajić,  Mugdin Gorak, Elvir Delibašić i Enver Merdić.

-Vijećničke inicijative su podnijeli: Dževdet Huskić, Marcela Ravlija, Namir Talić, Vinka Aletović, Sabit Čehajić, Mediha Mamela, Armin Bašić, Adis Mrkonjić, Slaven Katičić,  Kenan Kozlo, Elvir Delibašić, Mugdin Gorak i Amar Selimović.

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu, uz napomenu da je  pristigao i novi materijali koji je vijećnicima dostavljen elektronski – Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj s prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade za rad Komisije, te da se povlači Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona „Vrtlište“, lokalitet Stupe. 

Danas je Vijeće raspravljalo o 10 tačaka dnevnog reda.

1.    Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu

2.    Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U raspravi je učestvovao Dževdet Huskić.

Nakon rasprave Vijeće je zaključkom utvrdilo Nacrt budžeta sa 26 glasova za, niko protiv i niko uzdržan, a Nacrt odluke sa 26 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

3.    Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2023. godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U  diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 17 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih.

4.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novom nazivu ulice u Čatićima

 Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za utvrđivanje kriterija, postupku, načinu davanja i izmjene naziva ulica, trgova
Izvjestilac: Sedin Karahodžić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova usvojilo sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana, a Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o novom nazivu ulice u Čatićima sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

6.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Predlagač: UO JU „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Azra Čišija, direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić.

Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Odluku sa 18 glasova za, 2 protiv, 4 uzdržana, dok se vijećnica Ravlija izuzela od glasanja.

7.    Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje zapadne kosine sa izmještanjem lokalnog puta za Slapnu Goru, obuhvat za područje deponije šljake i pepela za potrebe podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo sa 23 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan.

8.    Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostorija Vatrogasnog doma Kraljeva Sutjeska Udruženju žena općine Kakanj „UŽOK“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

 U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

9.  Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj s prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade za rad Komisije

Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Armin Bašić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

10.  Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nihade Skeleđija iz Kaknja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenje usvojilo sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

Sjednica se završila u 10:40’. 

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

     

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin