Izvještaj sa 36. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 31.01.2024. godine (srijeda) održalo svoju 36. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na zasjedanju 36. sjednice, u trenutku utvrđivanja kvoruma, bilo je prisutno 22 vijećnice i vijećnika pa su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.
Odustni su bili: Mejrema Purišević, Alen Josipović, Ahmed Begić i Elvir Delibašić.
Naknadno su pristupili: Mirsad Tursum, Džemal Bečirhodžić, Izudin Hrusto i Mugdin Gorak.

Zapisnik
Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave sa 23 glasa za, niko protiv i uzdržan.

Vijećnička pitanja i inicijative
Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Dževdet Huskić i Namir Talić.
Vijećnička pitanja su postavili: Dževdet Huskić, Vinka Aletović, Armin Bašić, Marcela Ravlija, Branko Češljić, Sabit Čehajić, Edin Šljivo i Mirsad Tursum.
Vijećničke inicijative su podnijeli: Armin Bašić, Dževdet Huskić, Marcela Ravlija, Namir Talić, Adnan Čobo, Vinka Aletović, Omer Musić, Edin Šljivo, Kenan Kozlo i Adis Mrkonjić.

Dnevni red
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu i Vijeće je bez rasprave isti usvojilo sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan.

1.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona „Vrtlište“, lokalitet Stupe

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestioci: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika, Elmedin Karić i Nasrudin Kubura, ispred MZ Pope, Elvedin Čobo i Jasmin Amiđić, ispred RMU Kakanj

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Adnan Čobo, Slaven Katičić, Mediha Mamela i Vinka Aletović.
Nakon diskusije uslijedila je pauza od 15’ radi formiranja zaključka.

Vijeće je usvojilo zaključak kojim se odgađa izjašanjavanje o ovoj tački dnevnog reda. Općinsko vijeće poziva predstavnike MZ Pope i RMU Kakanj da pismeno usaglase stavove a koje će dostaviti Općinskom vijeću. Taj akt će postati sastavni dio materijala prilikom izjašanjavanja o prijedlogu odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona „Vrtlište“, lokalitet Stupe na sjednici Općinskog vijeća. Zaključak je usvojen jednoglasno sa 26 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

2.Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

3.Prijedlog odluke o davanju naziva ulicama

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za utvrđivanje kriterija, postupku, načinu davanja i izmjene naziva ulica, trgova …
Izvjestilac: Sedin Karahodžić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 26 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

4.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj
5.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2023. godinu
6.Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2024. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim trima tačkama.

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Mediha Mamela, Marcela Ravlija i Izudin Hrusto.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 17 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih, Izvještaj sa 17 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih, a Program sa zaključkom – da se obaveže općinski načelnik da prilikom realizacije Programa rasporeda sredstava za sport za 2024.godinu isplati sa pozicije rezerve za školska tekmičenja  iznos od  7.000KM, a da za narednu budžetsku godinu  prije razmatranja prijedloga programa prihvate i sugestije aktiva nastavnika i profesora tjelesnog odgoja – sa 20 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih.

7.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2023. godinu
8.Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2024. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana, a Program sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

9.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2023. godinu
10.Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2024. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Edin Aliefendić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić, a Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 20 glasa za, niko protiv i 5 uzdržanih, a Program sa 20 glasova za, 1 protiv i 4 uzdržana.

11.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2024. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika
Izvjestilac: Mahir Sikira, šef kabineta općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Dževdet Huskić i Adnan Čobo, a Vijeće je nakon rasprave usvojilo Program sa 19 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih.

12.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu
13.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U diskusiji su učestvovali: Marcela Ravlija, Dževdet Huskić, Amar Selimović, Slaven Katičić i Vinka Aletović. Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, niko protiv i 4 uzdržana, a Program sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

14.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj ravoja poduzetništva i obrta za 2023. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 19 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana.

15.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u oblasti poljoprivrede za 2023.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana.

Uslijedila je pauza za ručak u radu Vijeća od 1h.

16.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2023. godinu
17.Prijedlog programa utroška sredstava komunalne naknade za 2024. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i zgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 19 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih, a Program sa 19 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih.

18.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2023. godinu
19.Prijedlog programa rasporeda sredstava od koncesionih naknada za 2024. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i zgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U diskusiji su učestvovali Sabit Čehajić, Amar Selimović i Safet Šahman. Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 18 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih, a Program sa 24 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.

20.Izvještaj o realizaciji Plana održavanja lokalnih cesta na području općine Kakanj za 2023. godinu
21.Davanje saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2024.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i zgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 17 glasova za, 1 protiv i 5 uzdržanih, a Program sa 18 glasova za, 1 protiv i 4 uzdržana.

22.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2023. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta
23.Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje poslovnih prostora, stanova i zemljišta za projekte za 2024.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i zgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 18 glasova za, 1 protiv i 5 uzdržanih, a Program sa 19 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih.

24.Izvještaj o realizciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu nakande za vatrogastvo u 2023. godini
25.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od nakanda za vatrogastvo u 2024. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Amir Karahodžić, ispred Službe

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, niko protiv i 2 uzdržana, a Program sa 24 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.

26.Informacija o postupanju Komisije za Etički kodeks

Predlagač: Komisija za Etički kodeks
Izvjestilac: Tarik Jusupović, predsjednik Komisije

U diskusiji su učestvovali Dževdet Huskić, Mirsad Tursum, Slaven Katičić i Adnan Čobo. Vijeće je nakon rasprave izreklo javni ukor Branku Češljiću sa 18 glasova za, 1 protiv i 2 uzdržana.

27.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU Centar za socijani rad Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor u regulirane organe
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Amar Selimović, član Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je u UO JU Centar za socijalni rad imenovalo Eminu Šarić sa 17 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih, a vijećnik Fakir Ajdinović se uzdržao od glasanja.

28.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
29.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika NO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Mediha Mamela, predsjednica Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je u Skupštinu JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj privremeno imenovalo Zorana Jozinovića sa 16 glasova za, niko protiv i 6 uzdržanih, a u NO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj Milijanu Terzić sa 18 glasova za, niko protiv i 5 uzdržanih.

Sjednica se završila u 15:40’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin